Misbruik van bevoegdheid bij eigen aanvraag faillissement?

In een recente zaak die voorlag bij het hof Amsterdam hield een afwijzing van een eigen verzoek tot faillietverklaring stand in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
. Het hof oordeelde dat er misbruik was gemaakt van de bevoegdheid om het eigen faillissement aan te vragen. Wanneer is er sprake van misbruik? Advocaat insolventierecht Marco Guit licht toe.

 

 

Vennootschap doet eigen verzoek tot faillietverklaring

Op grond van het eerste artikel van de Faillissementswet kan een schuldenaar op eigen verzoek bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement worden verklaard wanneer de aanvrager in een toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen. Concreet toetst de rechtbank in dat kader of de verzoeker tenminste twee schuldeisers onbetaald laat, waarvan één met een opeisbare vordering. In onderhavige kwestie wees de rechtbank, ondanks dat werd voldaan aan voornoemd vereiste, het eigen verzoek af. Vervolgens ging de vennootschap in hoger beroep.

Geen baten aanwezig om faillissementskosten de voldoen

Het hof oordeelde dat er sprake was van een situatie waarin de vennootschap was opgehouden te betalen, en dat er tevens een belang was om haar eigen faillissement aan te vragen. Er waren verschillende schuldeisers terwijl er geen activiteiten meer werden ontplooid, waardoor er geen omzet meer werd gegenereerd. Het hof oordeelde echter ook dat onvoldoende aannemelijk was dat er nog baten aanwezig waren waaruit faillissementskosten konden worden voldaan en dat een curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
een belang heeft om verschoond te blijven van een faillissement waarin op voorhand vaststaat dat alle kosten voor zijn rekening zullen komen.

Het hof bekrachtigt vonnis rechtbank

De stellingen dat er inventaris aanwezig zou zijn en het faillissement werd aangevraagd omdat een huurovereenkomst een vereffening Liquidatie van een ontbonden rechtspersoon of op de afwikkeling van een nalatenschap
» Meer over vereffening
vereffening
van de vennootschap in de weg stond, waren van onvoldoende gewicht voor het hof om af te zien van de conclusie dat de vennootschap in redelijkheid niet tot de uitoefening van haar bevoegdheid om het eigen faillissement aan te vragen had kunnen komen. Het vonnis van de rechtbank werd door het hof bekrachtigd.

Stand van de boedel van belang bij beoordeling verzoek tot faillietverklaring

Deze uitspraak van het hof kan worden toegevoegd aan een reeks van uitspraken waarbij niet alleen door curatoren, maar ook door de rechtbank wordt gewaakt voor faillissementen waarin (nagenoeg) geen activa wordt aangetroffen en/of kunnen worden gegenereerd waardoor faillissementskosten, waaronder het salaris van de curator, niet kunnen worden voldaan. In mei 2015 werd door de Hoge Raad al geoordeeld dat een curator (pro se) in een dergelijke situatie, als belanghebbende, in het verzet kan komen tegen een faillissementsvonnis.

AMS Advocaten gespecialiseerd in faillissementszaken

AMS is gespecialiseerd in faillissementszaken en een aantal van onze advocaten wordt met regelmaat als curator aangesteld. Hierdoor zijn wij uitstekend in staat om zowel crediteuren als debiteuren te adviseren en bij te staan bij renvooiprocedures of andere insolventie geschillen.

More in Insolventierecht
Advocaat Vastgoedrecht in Amsterdam en Naarden
Uitstel executieveiling ondanks hoge betalingsachterstand

De bank stond op het punt een woning van een particulier te veilen, omdat er sprake was van een jarenlange...

Close