Handhaving conservatoir beslag bij afgewezen vordering?

Als een vordering door de rechtbank in eerste aanleg wordt afgewezen, moet het conservatoir beslag Een maatregel waarmee een schuldeiser kan voorkomen dat een schuldenaar zijn vermogensbestandelen verkoopt voordat de schuldeiser tot executie kan overgaan.
» Meer over conservatoir beslag
conservatoir beslag
, dat voor die vordering is gelegd, dan meteen worden opgeheven? Advocaat Thomas van Vugt legt aan de hand van een praktijkvoorbeeld uit hoe het werkt.

Waarom en wanneer wordt er conservatoir beslag gelegd?

Conservatoir beslag dient om verhaal zeker te stellen voor een vordering die nog niet in rechte vaststaat. In de praktijk wordt vaak eerst een conservatoir beslag gelegd en wordt daarna een procedure aanhangig gemaakt. Conservatoir beslag kan ook tijdens een procedure die al aanhangig is worden gelegd.

Vordering aantoonbaar onjuist? Conservatoir beslag opheffen

Op grond van artikel 705 lid 2 Rv geldt dat een conservatoir beslag moet worden opgeheven indien (onder meer) summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht. Met andere woorden, als gemakkelijk kan worden aangetoond dat de vordering waarvoor conservatoir beslag is gelegd onjuist is dan moet het beslag worden opgeheven.

Maar wanneer is nu makkelijk vast te stellen dat de vordering waarvoor beslag gelegd onjuist is, is dat het geval als de rechter in eerste aanleg de vordering afwijst?

Rechter: afwijzen vordering niet direct opheffing beslag

Een dergelijke situatie deed zich kort geleden voor in een kort geding. De advocaat van de partij ten laste van wie het beslag was gelegd vond dat omdat de rechtbank in eerste aanleg de vordering afwees het beslag moest worden opgeheven. Deze partij vorderde in het kort geding dus opheffing van de beslagen. De Voorzieningenrechter vond de enkele omstandigheid dat de vordering waarvoor beslag was gelegd is afgewezen, niet voldoende om dan ook meteen het beslag op te heffen, zeker niet zolang de afwijzing van de vordering door de bodemrechter nog niet onherroepelijk is.

Belangenafweging: rechter wees vordering in eerste aanleg af

Wel dienen volgens de Voorzieningenrechter in een dergelijke situaties de wederzijdse belangen van partijen tegen elkaar te worden afgewogen, en in die belangenafwegingen dient dan het feit dat de rechter de vordering in eerste aanleg heeft afgewezen te worden meegenomen. Door een afwijzing van de vordering staat de beslagene dus weliswaar wel 1-0 voor maar er kunnen andere omstandigheden aanwezig zijn op grond waarvan de Voorzieningenrechter kan oordelen dat het beslag toch moeten blijven liggen.

Andere waardering van de feiten in hoger beroep?

In dit kort geding hechtte de Voorzieningenrechter belang aan het feit dat door de advocaat van de beslaglegger voldoende aannemelijk was gemaakt dat de waardering van de feiten in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
anders zouden kunnen uitvallen. Dit kwam omdat de bodemrechter die de vordering afwees een bewijsaanbod onbesproken had gepasseerd, maar ook omdat er nieuwe informatie boven tafel was gekomen op grond waarvan een hoger beroep ook heel goed anders zou kunnen gaan uitpakken. Dat hoger beroep was ook al ingesteld. Ondanks dat de bodemrechter de vorderingen afwees, mocht het conservatoire beslag van de Voorzieningenrechter dus toch blijven liggen.

Advocaat bij beslagleggingen

Een afgewezen vordering impliceert dus niet hoe dan ook opheffing van het beslag. De advocaten van AMS Advocaten hebben veel ervaring met beslagleggingen maar ook met vorderingen tot opheffing daarvan. Voor vragen over conservatoire of executoriale beslagen of het voeren van een opheffingskortgeding kunt u contact opnemen.

More in Incasso
Advocaat Incassorecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Conservatoir beslag opgeheven wegens verkeerd voorlichten rechter

In een recent vonnis van de rechtbank Rotterdam blijkt dat de beslaglegger van een aantal tankcontainers de waarheidsplicht heeft geschonden....

Close