Vervangende schadevergoeding wegens verzuim van herstel: hoe zit het?

Bij een verbouwing van een woning gaat nog weleens iets mis. Een gebrek zit in een klein hoekje. In principe moet de aannemer dan eerst de kans krijgen om het gebrek te herstellen. Maakt hij echter geen gebruik van deze mogelijkheid, dan kan de opdrachtgever het werk door een ander laten herstellen en een vervangende schadevergoeding vorderen. Een recent bouwgeschil illustreert welke financiële consequenties dit heeft. Advocaat bouwrecht Marco Guit licht de zaak toe.

 

Opdrachtgever: gebreken in werk van aannemer

De opdrachtgever in deze kwestie laat een aannemer zijn huis verbouwen. De uitvoering van de verbouwing verloopt niet naar wens en partijen besluiten niet meer met elkaar verder te gaan. Er zijn verschillende gebreken aan het uitgevoerde werk geconstateerd. De aannemer geeft aan deze binnen 12 dagen te herstellen. Dit gebeurt echter niet.

Opdrachtgever eist terugbetaling van aanneemsom

De opdrachtgever laat de aannemer per brief weten dat hij niet meer hoeft terug te komen. Voorts eist de opdrachtgever terugbetaling van de aanneemsom De prijs die een opdrachtgever aan een aannemer verschuldigd is in het kader van een aannemingsovereenkomst.
» Meer over aanneemsom
aanneemsom
. Vervolgens laat de opdrachtgever het werk herstellen en afmaken door een derde tegen € 18.000. De aannemer betaalt niets terug dus stapt de opdrachtgever naar de rechter.

Vervangende schadevergoeding wegens tekortkoming(en)

De rechter overweegt allereerst dat de vordering van de opdrachtgever neerkomt op een vervangende schadevergoeding. Als een schuldenaar in verzuim De situatie dat, en de periode waarin een schuldenaar nalaat een opeisbare prestatie te verrichten.
» Meer over verzuim
verzuim
is, maar de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
nog wel kan worden nagekomen, heeft de opdrachtgever een keuze. Hij kan alsnog nakoming vorderen, eventueel met een schadevergoeding wegens door de tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
geleden schade. Of de opdrachtgever kan in plaats van nakoming alleen een schadevergoeding vorderen.

Omzettingsverklaring bij vervangende schadevergoeding

Deze laatste keuze wordt dan een vervangende schadevergoeding genoemd. De vergoeding treedt dan in de plaats van de nakoming. Een opdrachtgever kan pas aanspraak maken op een vervangende schadevergoeding als hij deze keuze eerst schriftelijk aan de schuldenaar meedeelt (de omzettingsverklaring). Dit staat in artikel 6:87 BW.

Is aannemer in verzuim van herstel van gebreken?

In dit geval was de aannemer in verzuim. Hij liet immers na de gebreken te herstellen binnen de afgesproken termijn. Vervolgens heeft de opdrachtgever de aannemer bericht dat hij niet langer in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken te herstellen en de werkzaamheden dient af te ronden. In plaats daarvan heeft hij schadevergoeding gevraagd. Aan de vereisten voor een vervangende schadevergoeding is aldus voldaan.

Berekening van vervangende schadevergoeding

De vraag is nu hoe zo een vergoeding wordt berekend? De rechter overweegt dat de vervangende schadevergoeding in feite het bedrag betreft dat opdrachtgever heeft betaald voor de door de derde uitgevoerde (herstel)werkzaamheden. Op dit bedrag dienen de kosten van een aantal (wel) door de aannemer uitgevoerde werkzaamheden en geleverde materialen in mindering te worden gebracht. De aannemer wordt veroordeeld om dit uiteindelijke bedrag aan de opdrachtgever te voldoen.

AMS Advocaten bij geschillen met de aannemer

Verzuim treedt in beginsel pas in nadat de schuldenaar in gebreke is gesteld en is aangemaand de tekortkoming te herstellen. Blijft herstel (binnen de gestelde termijn) achterwege, dan is de schuldenaar in verzuim. De wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
van degene die tekortschiet heeft in dat geval in beginsel de keuze tussen het vorderen van nakoming, vervangende schadevergoeding of ontbinding.

More in Bouwrecht
Advocaat bouwrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Modelovereenkomst Bouw & Infra voor zzp’ers in de bouw wordt breed gesteund

Cao-partijen Bouw & Infra (Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers, NVB, FNV en CNV Vakmensen) hebben samen met zelfstandigen...

Close