3 min lezen

Schadevergoeding ondanks gemis aannemingsovereenkomst

NL

In deze zaak is onenigheid ontstaan over de verbouwing van een villa op Ibiza. De aannemer stelt dat er met de eigenaren van de villa (een profvoetballer en een televisiepresentatrice) een aannemingsovereenkomst De opdracht aan een aannemer om tegen een aanneemsom een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen.
» Meer over aannemingsovereenkomst
aannemingsovereenkomst
is gesloten en deze door hen onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
is opgezegd. Hij vordert om die reden vergoeding van de gemaakte kosten en schadevergoeding wegens het onrechtmatig afbreken van de onderhandelingen. Wat luidt het oordeel van de rechter? Advocaat Marco Guit bespreekt de uitspraak.

 

Geen aannemingsovereenkomst tot stand gekomen

Allereerst moet de vraag beantwoord worden of tussen de partijen een (mondelinge) aannemingsovereenkomst is gesloten. De rechter beantwoordt deze vraag ontkennend. Het aanbod van de aannemer is niet aanvaard (vereiste van art. 6:217 BW) en de daarbij behorende vereiste wilsovereenstemming De wederzijdse bereidheid van partijen om een bepaalde overeenkomst te sluiten
» Meer over wilsovereenstemming
wilsovereenstemming
tussen partijen is niet tot stand gekomen. Dat er ruim 10 maanden gecommuniceerd en gecorrespondeerd is over een eventuele aannemingsovereenkomst is niet voldoende om te concluderen dat er ook daadwerkelijk een overeenkomst is afgesloten.

Geen sprake van onrechtmatig afgebroken onderhandelingen

Is er dan wel sprake van onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
 en recht op schadevergoeding wegens het afbreken van de onderhandelingen? De aannemer voert aan dat de onderhandelingen in een dermate vergevorderd stadium waren dat hij erop vertrouwde dat de aannemingsovereenkomst tot stand zou komen. De rechter stelt dat onderhandelende partijen vrij zijn om onderhandelingen te beëindigen, tenzij dit op grond van het gerechtvaardigde vertrouwen van de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
, of andere omstandigheden van het geval, onaanvaardbaar zou zijn. Aangezien de feiten en omstandigheden niet tot de conclusie hebben geleid dat er sprake is van een overeenkomst, kunnen deze ook niet leiden tot de conclusie dat er onrechtmatig gehandeld is bij het beëindigen van de onderhandelingen.

Schadevergoeding voor gemaakte kosten

De rechter stelt dat kosten die in de precontractuele fase gemaakt worden in beginsel voor eigen rekening zijn. Dit is slechts onder bijzondere omstandigheden anders. Ondanks dat de onderhandelingen in dit geval nog niet in een dermate vergevorderd stadium waren dat beëindiging daarvan onrechtmatig zou zijn, waren deze wel al in een stadium dat de partij die de onderhandelingen afbreekt de door de wederpartij gemaakte kosten moet vergoeden (art. 7:764 BW). De door de aannemer gemaakte kosten stijgen ver uit boven hetgeen een aannemer in het algemeen als normale (acquisitie)kosten voor zijn rekening zal willen nemen. Reizen naar het buitenland voor de uitwerking van de plannen, het ontwerpen, het verkrijgen van de benodigde vergunningen en de toezegging van de gedaagden dat deze kosten vergoed zouden worden, kunnen als bijzondere omstandigheden worden aangemerkt. Deze kosten komen dus – evenals de kosten voor het inschakelen van een derde – in aanmerking voor vergoeding. De overige gevorderde kosten (€ 117.620,71 van de € 139.118,31) niet.

Uitspraak verschilt per geval en de omstandigheden

Bij het sluiten van een overeenkomst kan niet te snel worden aangenomen dat er sprake is van stilzwijgende aanvaarding van het aanbod. Daarnaast is lang onderhandelen geen garantie De waarborg dat een gekocht product deugdelijk is.
» Meer over garantie
garantie
voor het kunnen aannemen dat er zonder meer een overeenkomst gesloten zal worden. Ondanks dat er geen sprake is van onrechtmatige opzegging of beëindiging van de onderhandelingen, en de kosten in de precontractuele fase in beginsel voor eigen rekening zijn, kunnen de vergevorderde onderhandelingen en bijzondere omstandigheden dus toch leiden tot een schadevergoedingsplicht.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence