Weigeren passende functie na verval eigen functie leidt tot verval transitievergoeding

De hoofdregel is dat iedere werknemer – als de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
op initiatief van de werkgever wordt beëindigd – recht heeft op de wettelijke transitievergoeding De ontslagvergoeding waar werknemers met een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op hebben bij onvrijwillig ontslag.
» Meer over transitievergoeding
transitievergoeding
. Een uitzondering hierop is als de werkgever de arbeidsovereenkomst niet voortzet als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen van een werknemer. Onlangs boog het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich over de vraag of een werknemer ernstig verwijtbaar had gehandeld door een passende functie in het kader van de wettelijke herplaatsing te weigeren. Arbeidsrecht-advocaat Manon van den Brand bespreekt deze uitspraak.

Eigen functie vervalt

De werkneemster trad op 20 juni 2000 in dienst bij (een rechtsvoorganger van) de werkgever in de functie van kwaliteitsmedewerker. Deze functie vervulde zij in ploegendienst. Per 1 september 2019 verviel de eigen functie van de werkneemster. De werkgever startte een UWV-procedure en het UWV verleende een ontslagvergunning aan de werkgever.

Arbeidsovereenkomst opgezegd

Bij brief van 24 september 2019 zegde de werkgever, met toestemming van het UWV, de arbeidsovereenkomst op tegen 1 februari 2020.

Ernstig verwijtbaar handelen werknemer

In diezelfde brief deelde de werkgever aan de werkneemster mede dat zij geen recht had op een transitievergoeding omdat de werkneemster ernstig verwijtbaar had gehandeld. De werkneemster had namelijk geweigerd een passende functie te vervullen nadat zij te horen kreeg dat haar eigen functie kwam te vervallen.

Eerste aanleg

De kantonrechter wees het verzoek van de werkneemster tot toekenning van een transitievergoeding af. De werkneemster komt tegen deze beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
.

Hof: werkgever heeft herplaatsingsmogelijkheid geboden

Het hof overweegt allereerst dat vaststaat dat de functie van werkneemster was vervallen. Ook staat vast dat de werkgever haar (actief) een andere functie aanbood om haar binnen de organisatie te herplaatsen. Maar de werkneemster weigerde deze functies.

Hof: aangeboden functies waren passend

De vraag die partijen verdeeld houdt is of de functies die de werkgever aanbod ook passend waren en of de werkgever daarmee dus aan de wettelijke herplaatsingsplicht had voldaan. Er is sprake van een passende functie wanneer deze aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van een werknemer. De werkneemster weigerde twee functies, omdat zij in die functies in de dagdienst moest werken terwijl zij graag in de ploegendienst wilde werken. De werkgever heeft haar in september 2019 ook een functie in een ploegendienst aangeboden. De werkneemster heeft onvoldoende duidelijk gemaakt waarom deze aangeboden functie niet passend zou zijn.

Hof: werkneemster kon functie aanvaarden ondanks arbeidsongeschiktheid

De werkneemster stelt zich op het standpunt dat de werkgever haar zou hebben opgedragen om haar werkzaamheden per direct te hervatten na acceptatie van die nieuwe functie en dat zij daartoe – gelet op haar arbeidsongeschiktheid – niet in staat was. Het hof overweegt dat uit de brief niet blijkt dat de werkneemster haar werkzaamheden per direct zou moeten hervatten. De werkgever vroeg de werkneemster slechts te laten weten of zij de functie wel of niet zou aanvaarden. Het hof is het met de werkgever eens dat het feit dat de werkneemster wegens ziekte niet in staat was haar werkzaamheden te hervatten, niet betekent dat zij een aangeboden passende functie niet had kunnen aanvaarden. Zonder enige toelichting valt niet in te zien dat de werkneemster in elk geval de derde alternatieve functie niet had kunnen aanvaarden.

Hof: werkneemster handelde ernstig verwijtbaar

Het hof laat het oordeel van de kantonrechter in stand: de werkneemster heeft ernstig verwijtbaar gehandeld door de passende functie niet te aanvaarden. De werkgever is daarom (inderdaad) geen transitievergoeding verschuldigd.

More in Arbeidsrecht
vliegtuig van turkse vliegmaatschappij
Luchtvaartpersoneel: toepasselijk recht en bevoegde rechter

De arbeidsovereenkomsten van luchtvaartpersoneel, zoals piloten van Ryanair of Corendon, zijn internationale arbeidsovereenkomsten. Zij hebben vaak te maken met niet-Nederlands...

Close