Niet in acht nemen van de 1,5 meter afstand geen dringende reden voor ontslag, maar leidt wel tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst

De door het kabinet afgekondigde coronamaatregelen zijn niet allemaal duidelijk, maar één daarvan is klip-en-klaar: je dient anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Dat geldt – bepaalde sectoren uitgezonderd – in principe ook ten opzichte van collega’s. Maar wat als een werknemer zich niet aan deze regel houdt? Mag de werkgever de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
met deze werknemer dan (met onmiddellijke ingang) beëindigen? Levert het niet in acht nemen van de coronamaatregelen een dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
voor ontslag op staande voet op? Arbeidsrecht-advocaat Manon van den Brand bespreekt een recente uitspraak van de kantonrechter Rotterdam.

Werkbezoek door hr-adviseur

De werknemer trad in 1986 in dienst bij KwikFit Nederland (KwikFit) en bekleedde laatstelijk de functie van supervisor. Maandag 11 mei 2020 bezocht de hr-adviseur een van de filialen van KwikFit voor een afspraak met de regio-salesmanager. Dit was het eerste bezoek dat de hr-adviseur aflegde na een periode van thuiswerken in verband met COVID-19.

Handen schudden

De hr-adviseur stond bij de receptie op de salesmanager te wachten toen de werknemer uit de werkplaats kwam aanlopen. De werknemer trok zijn rechter werkhandschoen uit om de hr-adviseur een hand te schudden. Hierop wendde de hr-adviseur zich af van de werknemer. De werknemer pakte vervolgens de hr-adviseur met zijn beide armen op de schouders vast. De hr-adviseur probeerde meermaals een omhelzing van de werknemer te voorkomen. Dit echter tevergeefs. De werknemer liep naar de receptie toe om vervolgens opnieuw de hr-adviseur te willen begroeten door zijn linkerarm uit te strekken richting de hr-adviseur. Ook ging de werknemer vlakbij de hr-adviseur staan. De werknemer nam door zijn actie dus niet de anderhalve meter afstand in acht.

Schorsen

De hr-adviseur en regio-salesmanager spraken hierover met de werknemer. KwikFit besloot de werknemer hierop te schorsen. Deze schorsing is bij brief aan de werknemer bevestigd.

Ontslag op staande voet

Deze schorsing leidde uiteindelijk tot een ontslag op staande voet. In de ontslagbrief was te lezen dat KwikFit het handelen van de werknemer als bedreiging Iemand bewegen tot het verrichten van een rechtshandeling door onrechtmatig met enig nadeel in persoon of goed te bedreigen.
» Meer over bedreiging
bedreiging
en poging tot (zware) mishandeling had gekwalificeerd.

Eerdere waarschuwingen

Tijdens zijn dienstverband ontving de werknemer al meerdere officiële waarschuwingen voor het in strijd handelen met arbeidsvoorschriften (na sluitingstijd). Zo trof de werkgever in 2018 de werknemer en diverse vrienden van hem in het filiaal aan terwijl zij alcohol dronken. Een van die vrienden gaf de hr-adviseur vervolgens een trap in zijn rug toen hij naar de auto liep. Als gevolg van dat incident werd de werknemer overgeplaatst naar een ander filiaal. Ook legde KwikFit hem een loonsanctie op.

Niet eens met ontslag op staande voet

In deze procedure verzoekt de werknemer primair het ontslag op staande voet te vernietigen. KwikFit heeft daarom een voorwaardelijk tegenverzoek ingediend waarin zij de kantonrechter verzoekt de arbeidsovereenkomst te ontbinden, voor zover het ontslag op staande voet niet overeind zou blijven.

Geen sprake van een dringende reden

De kantonrechter oordeelt dat er geen sprake is van een dringende reden in de zin van artikel 7:677 BW. KwikFit had de werknemer dan ook niet op staande voet mogen ontslaan. Daarvoor is het volgende redengevend. Het staat vast dat de werknemer zich door zijn gedrag provocerend en onverantwoordelijk heeft gedragen. Dit erkent de werknemer ook. Het is de verantwoordelijk van iedereen om zich strikt aan de (relatief gemakkelijke) basismaatregelen te houden om verspreiding van het COVID-19-virus zoveel als mogelijk te voorkomen. Het verweer van de werknemer dat hij handelde uit enthousiasme maakt niet dat hij ‘daarom’ mocht handelen zoals hij deed. Dit gold temeer omdat de werknemer een leidinggevende functie en daarmee een voorbeeldfunctie heeft ten opzichte van zijn collega’s.

Echter, uit de overgelegde bewakingsbeelden blijkt dat ook collega’s van de werknemer zich aantoonbaar niet aan de anderhalvemeter-regel houden tijdens het verrichten van hun werkzaamheden achter de receptie. Ook is niet komen vast te staan dat de werknemer bij zijn actie heeft medegedeeld dat hij besmet zou zijn met het coronavirus. De kantonrechter oordeelt dan ook dat van kwade wil zijdens de werknemer geen sprake was. Bovendien heeft het handelen van de werknemer geen gevolgen gehad voor de gezondheid van de hr-adviseur. Bij dit alles is ook van belang dat de werknemer al bijna 34 jaar in dienst was. De kantonrechter vernietigt het ontslag op staande voet.

Arbeidsovereenkomst wordt wel ontbonden

De vernietiging van het ontslag op staande voet heeft tot gevolg dat de kantonrechter zich moet buigen over het voorwaardelijk ontbindingsverzoek De procedure bij de kantonrechter om een arbeidsovereenkomst te ontbinden.
» Meer over ontbindingsverzoek
ontbindingsverzoek
van KwikFit. De kantonrechter oordeelt dat de arbeidsverhouding tussen de werknemer en KwikFit dusdanig is verstoord dat van KwikFit in redelijkheid niet meer kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De werknemer is immers meerdere malen officieel gewaarschuwd voor zijn handelen vanwege het overtreden van de binnen KwikFit geldende arbeidsvoorschriften, kreeg in september 2018 een loonsanctie opgelegd voor het nuttigen van alcohol in het filiaal. Op dat moment gaf KwikFit aan de werknemer ook te kennen dat dit zijn laatste kans was. Deze laatste kans heeft de werknemer niet aangegrepen om zijn gedrag te veranderen.

Feitelijk heeft de werknemer nu opnieuw de arbeidsvoorschriften overtreden door de coronamaatregelen aan zijn laars te lappen. KwikFit heeft naar het oordeel van de kantonrechter dan ook voldoende aannemelijk gemaakt dat zij het vertrouwen in de werknemer heeft verloren en dat er daarom geen basis meer is voor een goede samenwerking. De werknemer heeft wel recht op de wettelijke transitievergoeding De ontslagvergoeding waar werknemers met een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op hebben bij onvrijwillig ontslag.
» Meer over transitievergoeding
transitievergoeding
van € 38.449 bruto, daar het eindigen van de arbeidsovereenkomst niet het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

More in Arbeidsrecht
spel in casino
Statutair bestuurder heeft – ondanks rechtsgeldig vennootschapsrechtelijk ontslag – toch recht op billijke vergoeding

Op het moment dat er met een statutair bestuurder van een vennootschap een arbeidsovereenkomst is aangegaan, dan bestaat tussen de...

Close