In plaats van een bonus van € 100.000 een boete van € 700.000

Het merendeel van de arbeidsovereenkomsten bevat een bepaling over het verrichten van nevenwerkzaamheden door de werknemer. Soms is dat een verbod, soms is dat een toestemmingsvereiste en soms louter een meldingsplicht. Aan het beding kan een boeteclausule zijn verbonden. Overtreding van zo’n beding levert verzuim De situatie dat, en de periode waarin een schuldenaar nalaat een opeisbare prestatie te verrichten.
» Meer over verzuim
verzuim
door de werknemer op en kan zorgen dat de werknemer een boete verschuldigd is. Dit heeft een oud-werknemer van een Amsterdams bedrijf in de offshore-industrie aan den lijve ondervonden. Arbeidsrecht advocaat Manon van den Brand bespreekt deze recente zaak.

Arbeidsovereenkomst

Op 2 april 2007 trad de werknemer in dienst bij de werkgever als managing director. In zijn arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
was de bepaling opgenomen dat het de werknemer zonder voorafgaande toestemming niet is toegestaan nevenwerkzaamheden te verrichten. Daarnaast bevatte de arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsbeding Bepaling in een contract waarin partijen overeenkomen dat zij aan geheimhouding zijn gebonden ten aanzien van bepaalde informatie.
» Meer over geheimhoudingsbeding
geheimhoudingsbeding
. Bij de werkgever was bekend dat de werknemer aandeelhouder en bestuurder is van een Nederlandse bv (Bovando).

Aandelen in Engelse vennootschap

Vanaf 10 maart 2014 – en daarmee tijdens zijn dienstverband – is werknemer ook middellijk aandeelhouder van een Engelse vennootschap. De accountant van de werkgever heeft door het doen van een onderzoek in 2017 ontdekt dat de werkgever transacties heeft gesloten met deze Engelse vennootschap, waarvan Bovando aandeelhouder is.

Werknemer claimt bonussen

Op 24 november 2017 zegde de werknemer zijn arbeidsovereenkomst per 1 januari 2018 op. In deze procedure stelt de werknemer nog recht te hebben op € 100.000 aan achterstallige bonussen.

Werkgever claimt boetes

In de tegenvordering eist de werkgever een bedrag van ruim € 700.000 aan verbeurde boetes. De werkgever stelt daartoe dat de werknemer vanaf 10 maart 2014 tot en met het einde van zijn arbeidsovereenkomst het nevenwerkzaamhedenbeding heeft overtreden. Bovendien heeft de werknemer achttien keer het geheimhoudingsbeding geschonden.

Bewijsopdracht

Bij tussenvonnis kreeg de werknemer de bewijsopdracht om de stelling te onderbouwen dat zijn voormalige werkgever ervan op de hoogte was dat hij betrokken was bij de Engelse vennootschap. De werknemer legde verschillende verklaringen over. De kantonrechter meent dat de werknemer niet is geslaagd in zijn bewijsopdracht. Er kan dus niet worden vastgesteld dat de werkgever al voordat haar accountant onderzoek deed ervan op de hoogte was dat de werknemer aandeelhouder was van de Engelse vennootschap. Ook kon niet worden vastgesteld dat de werkgever al eerder wist dat de werknemer werkzaamheden verrichtte voor deze Engelse vennootschap.

Boetes verschuldigd?

Het staat vast dat de werknemer al vanaf 10 maart 2014 middellijk aandeelhouder is van de Engelse vennootschap. Het staat ook vast dat in de arbeidsovereenkomst een boeteclausule was verbonden aan zowel het nevenwerkzaamheden beding als aan het geheimhoudingsbeding. Bovendien staat vast dat de werknemer bedrijfsgevoelige informatie die hij uit hoofde van zijn functie bij de werkgever toegestuurd had gekregen, heeft doorgezet naar de Engelse vennootschap. De werknemer heeft (al dan niet bewust) vanaf 2014 actief zijn eigen onderneming gevoed met concurrentiegevoelige informatie en daarmee zijn toenmalige werkgever beconcurreerd. Daarmee komt de kantonrechter tot het oordeel dat de werknemer zowel het nevenwerkzaamhedenbeding als het geheimhoudingsbeding in zijn arbeidsovereenkomst heeft geschonden. De vordering van de werkgever wordt toegewezen, waardoor de werknemer € 700.000 aan boetes verschuldigd is aan zijn voormalig werkgever.

Fluiten naar de bonus

De werkgever betwist dat zij enig bedrag aan bonussen zou moeten betalen aan de werknemer. De werkgever doet hiervoor een beroep op dwaling. De werkgever stelt daartoe dat zij de beslissing om de werknemer over het jaar 2015/2016 een bonus toe te kennen nimmer had genomen, als zij op dat moment wist dat de werknemer al vanaf 2014 een dubbele pet op had. De uitspraak zal voor de werknemer een bittere pil zijn.

Conclusie

Deze uitspraak laat zien dat het verstandig is een specifieke bepaling in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat het een werknemer niet vrij staat om nevenwerkzaamheden te verrichten. Ook is het raadzaam om aan dit beding een boeteclausule te verbinden. Net als een concurrentiebeding De contractuele beperking voor een werknemer om na beëindiging van het dienstverband werkzaam te zijn in concurrerende functies of in een zekere aan de werkgever gerelateerde branche.
» Meer over concurrentiebeding
concurrentiebeding
luistert het formuleren van een nevenwerkzaamhedenbeding en/of geheimhoudingsbeding nauw. Mocht u vragen hebben over (de geldigheid van) een beding in uw arbeidsovereenkomst, neem dan contact op met een van onze arbeidsrecht advocaten.

Meer in Arbeidsrecht
waarheidsplicht valse factuur
Managementovereenkomst: opdracht of arbeidscontract?

Een bestuurder die voor een vennootschap werkzaamheden verricht en wordt ingeleend via zijn eigen management-BV: het is een veel gebruikte...

Sluiten