3 min lezen

Volstaat één concurrentiebeding voor alle medewerkers met eenzelfde functie?

NL

De motiveringseis voor het opnemen van een concurrentiebeding De contractuele beperking voor een werknemer om na beëindiging van het dienstverband werkzaam te zijn in concurrerende functies of in een zekere aan de werkgever gerelateerde branche.
» Meer over concurrentiebeding
concurrentiebeding
in een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd is voor veel werkgevers een hoofdbreker. Sinds de Wet Werk en zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
Zekerheid
is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd enkel toegestaan indien de werkgever schriftelijk de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen voor het opnemen van een concurrentiebeding motiveert. De vraag is of een werkgever een standaard arbeidsovereenkomst mag opstellen met daarin een concurrentiebeding die hij aan al zijn (nieuwe) medewerkers met dezelfde of een soortgelijke functie aanbiedt. Arbeidsrecht advocaat Sander Schouten bespreekt een recente uitspraak.

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Een medewerker trad op 1 augustus 2017 in dienst bij een werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De medewerker vervulde de functie van medewerker commerciële binnendienst.

Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst

In de arbeidsovereenkomst was een concurrentiebeding opgenomen voor de duur van twee jaar. In dit concurrentiebeding had de werkgever in algemene bewoordingen de zwaarwegende bedrijfsbelangen opgenomen. Dit concurrentiebeding bevatte de volgende motivering:

Werknemer beschikt over bijzondere en bedrijfsspecifieke kennis, gegevens en vaardigheden welke, indien deze worden ingezet in strijd met artikel 15, zwaarwegende nadelige gevolgen kunnen veroorzaken voor werkgever/het bedrijf en daarmee het bedrijfsbelang. Werknemer heeft zeer veel klantcontact, beschikt over klant- en prospectgegevens, heeft inzage in prijsstelling, het marktbewerkingsplan en financiële gegevens inzake omzet, marge, winst c.q. verlies. Wanneer deze informatie bij concurrerende bedrijven terecht komt, of wordt gebruikt bij een concurrerend bedrijf, zal dit werkgever direct schaden doordat de concurrent met deze informatie prijsbeleid en marktbewerking kan afstemmen.

Einde arbeidsovereenkomst

De medewerker zegde zijn arbeidsovereenkomst per 1 juli 2018 op en trad vervolgens in dienst bij een andere werkgever. Hierop startte de werkgever een kortgedingprocedure en verzocht de kantonrechter de werknemer te gebieden zijn werkzaamheden voor de nieuwe werkgever te staken (en gestaakt te houden) voor de duur van het concurrentiebeding.

Werkgever moet per geval afweging maken

Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid zijn uit de praktijk vragen gesteld aan de wetgever om opheldering te krijgen wat er onder “zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen” moet worden verstaan. De wetgever liet weten dat de werkgever per geval dient te motiveren welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding vereisen. Dit betekent dat de werkgever per geval een specifieke afweging moet maken.

Volstaat één motivering voor alle medewerkers?

Tijdens de zitting verklaarde de werkgever dat voornoemde motivering bij het concurrentiebeding in alle arbeidsovereenkomsten voor medewerkers met een commerciële functie binnen het bedrijf wordt gebruikt. Die tekst wordt niet toegespitst op de functie of de persoon met wie het bedrijf een arbeidsovereenkomst sluit.

Niet voldaan aan motiveringseis

Volgens het gerechtshof strookt deze handelwijze niet met de door de wetgever gewenste specifieke afweging en motivering per geval. Het gerechtshof oordeelt dan ook dat de werkgever niet heeft voldaan aan de strenge motiveringseis. Het gerechtshof is het met de werkgever eens dat het concurrentiebeding concrete bedrijfsbelangen vermeldt, maar de motivering had specifieker toegesneden moeten worden op de werkzaamheden die de werknemer vervulde. Dit betekent dat de vorderingen van de werkgever worden afgewezen en de werknemer zijn werkzaamheden voor zijn nieuwe werkgever mag voortzetten.

Advocaat arbeidsrecht bij opstellen concurrentiebeding

Het opstellen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vergt maatwerk. Er kan niet worden volstaan met een generieke bepaling. Een werkgever dient de specifieke werkzaamheden van een werknemer te omschrijven in het concurrentiebeding zodat hij de noodzaak van het concurrentiebeding kan toespitsen. Heeft u vragen over het opstellen van een concurrentiebeding of heeft u twijfels over de geldigheid van het concurrentiebeding in uw arbeidsovereenkomst, neem dan contact op met een arbeidsrecht advocaat.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence