Beperking studiekostenbeding na ontslag op staande voet

In veel arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten met werknemers die tijdens hun dienstverband ten behoeve van de door hen te verrichten werkzaamheden een opleiding volgen, wordt een studiekostenbeding opgenomen. Bij het einde van het dienstverband kan het onder omstandigheden in strijd met de redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
zijn om de werknemer onverkort aan het studiekostenbeding te houden.
De rechtbank Arnhem oordeelde onlangs weer over de redelijkheid van een studiekostenbeding dat werd ingeroepen door de werkgever. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten legt uit.

 

Studiekostenbeding ingeroepen na beeindiging arbeidsovereenkomst door werkgever

De feiten zijn alsvolgt. De werkneemster is op staande voet ontslagen. Zij riep vervolgens de nietigheid van het ontslag in. De werkgever heeft daarna aan de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
te ontbinden. De kantonrechter ontbond in die procedure inderdaad de arbeidsovereenkomst en kende een (ontslag)vergoeding aan de werkneemster toe. Vervolgens ontstond een geschil over de terugbetaling van de studiekosten waarover in de onderhavige zaak door de rechter werd beslist. In de arbeidsovereenkomst van werkneemster was namelijk een studiekostenbeding opgenomen waarin – kort gezegd – was bepaald dat indien de werkneemster binnen een jaar na het volgen van een opleiding haar baan opzegt of wordt ontslagen, zij het gehele bedrag aan de werkgever diende terug te betalen. Indien zij in het tweede of derde jaar na het voltooien van de opleiding wordt ontslagen of haar baan opzegt, diende zij de helft van de studiekosten aan de werkgever terug te betalen. De werkneemster was in 2009 begonnen aan een opleiding tot schoonheidsspecialiste. Deze opleiding is afgerond in juli 2011. Daarnaast heeft zij een aantal cursussen gevolgd voor haar werkzaamheden als aerobicsinstructrice. De werkgever vordert in onderhavige procedure betaling van het gehele bedrag aan studiekosten plus rente en kosten.

Vergoeding studiekosten: beperkende werking redelijkheid en billijkheid

Onder omstandigheden kan een studiekostenbeding op grond van de redelijkheid en billijkheid door de rechter buiten beschouwing worden gelaten of gematigd. Of een studiekostenbeding buiten beschouwing dient te worden gelaten of dient te worden gematigd, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Het hof neemt in deze zaak onder meer in overweging dat het ontslag op staande voet in de eerdere procedure nietig is gebleken en er door de rechter een ontslagvergoeding is toegekend. Daarbij heeft de werkgever direct profijt gehad van de door de werkneemster gevolgde opleiding en cursussen omdat de werkneemster vrijwel direct haar werkzaamheden als schoonheidsspecialiste heeft kunnen verrichten. Ook heeft de werkneemster nagenoeg geen voordeel genoten van de door haar gevolgde opleiding en cursussen nu zij niet meer werkzaam is in de branche waarin de voormalig werkgever actief is. Het is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid dan ook onaanvaardbaar dat de werkneemster de door de werkgever gemaakte voor de opleiding en de cursussen (volledig) dient te vergoeden, aldus het hof.

Matiging terugbetalingsverplichting

In zijn algemeenheid is het zo dat een rechtsgeldig studiekostenbeding in een arbeidsovereenkomst aan een aantal vereisten dient te voldoen. Zo moet in het beding een periode zijn opgenomen waarin het beding van toepassing is en de werknemer gehouden is (een gedeelte van) de studiekosten aan de werkgever terug te betalen. De in het studiekostenbeding opgenomen terugbetalingsverplichting dient daarbij te worden verminderd naar mate de tijd die is verstreken na het beëindigen van de gevolgde opleiding langer is. De rechter maakt bij de beoordeling van een beroep op een studiekostenbeding een afweging van de belangen van de betrokken partijen in het licht van de omstandigheden van het geval.

Advocaat arbeidsrecht bij einde arbeidsovereenkomst

De advocaten van AMS Advocaten in Amsterdam hebben ruime ervaring met het adviseren en procederen over geschillen met betrekking tot in arbeidsovereenkomsten opgenomen studiekostenbedingen. Onze arbeidsrecht advocaat staat zowel werkgever als werknemer bij in dergelijke kwesties.

 

Meer in Arbeidsrecht
Advocaat mediarecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
De werkgever uitschelden: wat mag, en wat niet?

In mijn blog van vorige week legde ik al uit dat ontslag op staande voet van een werknemer die zijn...

Sluiten