UPDATE: Afschaffing Werktijdverkorting en invoering Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

In dit blog houden we je up-to-date over de maatregelen en ondersteuning vanuit de overheid m.b.t. de arbeidsmarkt

UPDATE 01-04-2020

Zojuist gaf Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens een persconferentie een toelichting op de NOW-regeling. Het UWV streeft ernaar vanaf aanstaande maandag 6 april aanvragen te kunnen behandelen. Fred Paling van het UWV gaf aan dat als het moet het UWV 60.0000 aanvragen per dag kan verwerken. Daarnaast spraken Minister Koolmees en Paling de verwachting uit dat het UWV de voorschotten binnen 2 a 3 weken na 6 april a.s. aan bedrijven zal uitbetalen. Ook met het oog op de salarisbetalingen van april.

Het uitgangspunt van de NOW-regeling blijft omzetverlies. 

  • Alle bedrijven met meer dan 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden kunnen aanspraak maken op de NOW-regeling. 
  • Payrollbedrijven en uitzendbureaus hebben recht op een vergoeding van maximaal 90 procent van de loonkosten. 
  • Bij een omzetverlies van 100 procent is de tegemoetkoming maximaal 90 procent van de loonkosten, bij een omzetverlies van 50 procent wordt de tegemoetkoming 45 procent van de totale loonkosten.
  • De hoogte van het bedrag van de subsidieverlening is de uitkomst van: A x B x 3 x 1,3 x 0,9. Hierbij staat A voor het percentage van de door de werkgever verwachte omzetdaling;

    B voor de loonsom waarbij wordt uitgegaan van de totale loonsom van werknemers waarvoor de werkgever het loon heeft uitbetaald met dien verstande dat het in aanmerking te nemen loon per werknemer niet meer bedraagt dan € 9.538.

  • Bij het berekenen van de hoogte van het voorschot van 80% kijkt het UWV naar de loonsom van januari 2020.

Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, dienen werkgevers hun totale omzet over het jaar 2019 door vier te delen. Deze kwartaal omzet dient als vergelijkingsmaatstaf. Werkgevers vergelijken deze kwartaal omzet van 2019 vervolgens met hun (te verwachten) omzet in de maanden maart tot en met mei 2020. 

Definitieve omzetverlies na afloop regeling
Soms is uitblijvende klandizie echter pas later terug te zien in de omzetdaling. Werkgevers mogen daarom ook een periode die één of twee maanden later start aan te geven voor de omzetvergelijking.Dit betekent dat werkgevers kunnen kiezen om de aaneengesloten periode van drie kalendermaanden te starten op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Werkgevers moeten deze keuze voor de meetperiode maken bij de aanvraag; bij de definitieve afrekening kan de meetperiode niet meer worden aangepast. Maar let wel, de tegemoetkoming in de loonkosten blijft betrekking hebben op de loonkosten tussen maart en mei 2020, ongeacht over welke van die driemaandsperioden (meetperiode) de omzet is bepaald. Minister Koolmees gaf toe dat maatwerk niet mogelijk is in zo’n uitzonderlijke situatie. Het kabinet heeft in samenspraak met het UWV voor een relatief eenvoudige regeling gekozen zonder allerlei uitzonderingen, zodat de uitvoering snel kan verlopen. Als na afloop van de regeling blijkt dat bedrijven een lagere omzetverlies hadden dan van tevoren gedacht, dan zullen zij een naheffing krijgen. Als het omzetverlies hoger blijkt te zijn, dan ontvangen bedrijven na afloop een nabetaling van het UWV.

Geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
Het kabinet benadrukt dat werkgevers het reguliere salaris volledig moeten blijven doorbetalen en geen ontslagaanvraag bij het UWV mogen indienen voor de werknemers gedurende de periode waarover zij de tegemoetkoming ontvangen. Concreet wordt van werkgevers verwacht dat zij in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 geen verzoek doen bij het UWV om toestemming te verkrijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
wegens bedrijfseconomische redenen. Mochten werkgevers alsnog tijdens de NOW-regeling een of meer werknemers ontslaan, dan zullen werkgevers na afloop van de regeling een boete krijgen van het UWV. Deze boete bestaat uit de loonsom van de ontslagen werknemer(s) plus een verhoging van 50%. Het loon plus de vermeerdering van 50% komt in mindering op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd. Deze correctie wordt toegepast bij alle ontslagaanvragen die in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 zijn ingediend en niet op tijd zijn ingetrokken. Dit betekent overigens niet dat het UWV een eventuele ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen niet in behandeling neemt, maar een aanvraag heeft consequenties voor de hoogte van de subsidie.

Bekijk hier de definitieve regeling van de rijksoverheid

Tot slot bevestigde Minister Koolmees dat de maatregelen voor bedrijven mogelijk met drie maanden worden verlengd.

UPDATE 18-03-2020

De maatregelen met betrekking tot het coronavirus volgen elkaar in razendsnel tempo op. De overheid heeft gisteravond de werktijdverkortingsregeling alweer per direct stopgezet. Deze regeling wordt vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Naar verluidt kunnen werkgevers voor een periode van drie maanden bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor alle werknemers in loondienst. Dus ook voor oproepkrachten en werknemers met een nul-urencontract. Het gaat om maximaal 90% van de loonsom. Voorwaarde is dat werkgevers het loon aan de werknemers wel voor 100% doorbetalen tijdens de tegemoetkomingsperiode. Daarnaast committeren werkgevers zich vooraf aan de verplichting geen personeel om bedrijfseconomische redenen in de tegemoetkomingsperiode te ontslaan. De loonkostensubsidie is gerelateerd aan verwacht omzetverlies sinds 1 maart jl., die minimaal 20% moet zijn.

De aanvraag tegemoetkoming kan eenmaal met drie maanden verlengd worden. Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Let op: later zal vastgesteld gaan worden hoe hoog de omzetdaling is geweest. Blijkt achteraf dat het mee is gevallen dan moet er mogelijk subsidie terugbetaald worden.

Op dit moment is het nog niet mogelijk een aanvraag in te dienen. De NOW zal op korte termijn worden opengesteld. Reeds ingediende werktijdverkortingsaanvragen worden beschouwd als ingediende aanvragen voor de nieuwe regeling. De regeling ziet met terugwerkende kracht op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.


Oorspronkelijke bericht

De Telegraaf kopte zojuist al: “Site aanvraag werktijdverkorting plat”. Dit is een logisch gevolg van de nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus die gistermiddag werden afgekondigd. Ook wij ontvangen steeds meer vragen over dit onderwerp. Wat houdt de werktijdverkorting precies in? Hoeveel loon dient de werkgever door te betalen? Een goed moment voor een praktisch stappenplan tijdens het aanvragen van de werktijdverkorting. Arbeidsrecht-advocaat Manon van den Brand licht toe.

Voorwaarden vergunning werktijdverkorting

De werkgever dient aan twee voorwaarden te voldoen wil hij een werktijdverkorting en tijdelijke WW-uitkering voor het personeel aanvragen.

  • Het bedrijf dient te zijn getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt. De overheid besloot onlangs dat het coronavirus een geldige bijzondere situatie is voor het aanvragen van werktijdverkorting.
  • De werkgever dient te verwachten dat hij voor een periode van minimaal 2 en maximaal 24 kalenderweken ministens 20% minder werk heeft voor zijn personeel.

Let wel: de werkgever kan geen werktijdverkorting aanvragen voor oproepkrachten met een nulurencontract, uitzendkrachten en zelfstandigen (zzp’ers). Voor deze werknemers heeft de werkgever immers geen loondoorbetalingsplicht. Ook voor zieke werknemers die al ziek waren voordat de vergunningsperiode inging, kan de werkgever geen tijdelijke WW-uitkering aanvragen. Voor die werknemers geldt de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.

Stap 1. Aanvraag vergunning werktijdverkorting

Als de werkgever voldoet aan voormelde voorwaarden, vraagt de werkgever een vergunning voor werktijdverkorting aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het aanvraagformulier dient de werkgever uit te leggen wat de oorzaak/oorzaken zijn die tot het verzoek om werktijdverkorting hebben geleid. In het aanvraagformulier kan de werkgever verwijzen naar verschillende bijlagen die hij vervolgens in stap drie van het aanvraagformulier kan bijvoegen. Denk bijvoorbeeld aan een overzicht van reeds bekende annuleringen van klanten/leveranciers/opdrachtgevers en/of een document waaruit blijkt wat de normale bedrijfssituatie is en hoe de situatie er de komende weken naar verwachting uit gaat zien.

Stap 2. Melden werktijdvergunning bij het UWV

Nadat de werkgever de vergunning van de minister ontvangt, dient de werkgever dit door middel van een formulier te melden bij het UWV. De werkgever dient dit formulier direct (uiterlijk op de 2e dag) nadat de vergunning door de minister is verstrekt te versturen. Bij dit formulier voegt de werkgever een kopie van de vergunning voor de werktijdverkorting bij. De werkgever hoeft een eventuele verlenging van de vergunning niet te melden bij het UWV.

Stap 3. Aanvragen tijdelijke WW-uitkering

Na afloop van de vergunningsperiode vraagt de werkgever (en bij verlenging na iedere 6e week) de tijdelijke WW-uitkering voor de desbetreffende arbeidsgeschikte werknemers aan bij het UWV. Als de werknemers voldoen aan de gebruikelijke voorwaarden voor een WW-uitkering, keert het UWV vervolgens de WW-uitkering aan de werkgever uit. De werkgever maakt deze WW-uitkering vervolgens aan de werknemers over.

Hoeveel loon dient de werkgever te betalen over de niet-gewerkte uren?

Op de websites van de Rijksoverheid en het UWV staat ten onrechte dat werknemers weinig financiële hinder zullen ondervinden van de werktijdverkorting. Tot 1 januari 2020 was dit inderdaad het geval. De werkgever vroeg voor die tijd een tijdelijke WW-uitkering aan voor de werknemers en het UWV maakte deze uitkering over naar de werkgever. De werkgever trok vervolgens de WW- uitkering af van het verschuldigde loon waardoor de loonkosten voor de werkgever lager werden. De werknemers ontvingen echter 100% van hun loon. Ook over de uren waarvoor een vergunning voor werktijdverkorting was verkregen.

Dit is nu niet meer het geval. Op 1 januari 2020 is artikel 7:628 lid 9 BW (het artikel waarin het recht op loondoorbetaling bij onvoldoende werk) gewijzigd. Tegelijkertijd is een nieuwe Regeling onwerkbaar weer ingevoerd. Artikel 5 van die Regeling bepaalt dat een werkgever tijdens werktijdverkorting is vrijgesteld van de wettelijke loondoorbetalingsplicht. Als het verzoek tot werktijdverkorting wordt toegewezen, mag de werkgever het loon stopzetten voor wat betreft de uren waarvoor een vergunning voor werktijdverkorting is verkregen. Voor deze uren vallen de werknemers terug op de WW-uitkering. Daarbij wordt geen uitzondering gemaakt voor werknemers die niet voldoen aan de vereisten van de WW. Ook werknemers die méér verdienen dan het maximum dagloon worden niet gecompenseerd voor het verschil met een (veel) lagere WW- uitkering.

Toch zien wij vaak dat werkgevers 100% van het loon blijven doorbetalen. Ook over de uren waarvoor een vergunning voor werktijdverkorting is verkregen. De reden daarvoor zal zijn dat werkgevers simpelweg nog niet op de hoogte zijn van de nieuwe regeling, omdat zij vanuit goed werkgeverschap menen 100% van het loon te moeten doorbetalen of omdat in de van toepassing zijnde cao (collectieve arbeidsovereenkomst) Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.
» Meer over cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
cao
(afwijkende) regels staan over werktijdverkorting. Maar niet iedere werkgever zal bij machte zijn om het loon volledig door te blijven betalen. Op grond van de wetswijziging en de nieuwe Regeling onwerkbaar weer zijn wij van mening dat het juridisch verdedigbaar is dat dit niet langer hoeft. Ook al zijn er nog geen uitspraken bekend die dit standpunt onderschrijven.

Conclusie

Twijfelt u of uw onderneming in aanmerking komt voor het aanvragen van werktijdverkorting? Of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een vergunning voor werktijdverkorting of het aanvragen van een tijdelijke WW-uitkering, neem dan contact op met een van onze arbeidsrecht-advocaten. Wij denken graag met u mee in deze bizarre tijden.

Meer in Arbeidsrecht
Geldig proeftijdontslag als de werknemer na ontslag doorwerkt?

Bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst kunnen partijen een proeftijd afspreken. In een arbeidsovereenkomst voor de duur van ten hoogste...

Sluiten