3 min lezen

Adviesrecht ondernemingsraad bij reorganisatie: AMS legt uit!

NL

In een recente procedure is canon De geldsom die een erfpachter dient te betalen bij erfpacht.
» Meer over canon
Canon
op de vingers getikt omdat zij het juiste advies van haar Ondernemingsraad niet had opgevolgd bij een reorganisatiebesluit. De ondernemingsraad, die de procedure tegen Canon was begonnen, had onvoldoende inzicht gekregen in de personele gevolgen van de door Canon voorgestelde reorganisatie. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht aan de hand van deze uitspraak toe wat de bevoegdheden van een ondernemingsraad zijn.

 

Reorganisatie plannen: advies inwinnen van OR

De aanleiding voor de procedure tussen Canon en haar ondernemingsraad (OR) was de door Canon voorgestelde reorganisatieplannen van haar IT-organisatie. Zij vroeg haar OR om advies en legde de plannen voor. De voorgestelde reorganisatie zou uit twee fases bestaan: een verandering van de bedrijfscultuur (fase 1) en een aanpassing van het bedrijf op de doorgevoerde wijzigingen (fase 2).

Advies OR niet overgenomen door bestuur

De OR wijst in haar advies erop dat in het plan een voorziening ontbreekt voor de werknemers die na de invoering van fase 2 overtollig worden of wiens functies worden gewijzigd. De OR adviseert dan ook toepassing van het thans geldige sociaal plan. Canon neemt dit advies echter niet over. Zij voert aan dat de invoering van fase 2 te ver in de toekomst ligt om de gevolgen voor het personeel reeds te kunnen overzien. Zij wil zich niet bij voorbaat al binden aan toepassing van het sociaal plan dat te zijner tijd wellicht achterhaald is.

Beroepsprocedure bij Ondernemingskamer

Het bestuur van Canon neemt het reorganisatiebesluit aan zonder de door de OR voorgestelde aanpassing. De OR stapt naar de ondernemingskamer Een afdeling van het Gerechtshof te Amsterdam dat bevoegd is kennis te nemen van diverse ondernemingsrechtelijke en sociaal- of financieel-economisch georiënteerde zaken.
» Meer over ondernemingskamer
Ondernemingskamer
van het Gerechtshof Amsterdam. De Ondernemingskamer overweegt dat een ondernemer op grond van artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden bij het vragen van advies aan de OR een overzicht moet verstrekken van de beweegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor de in de onderneming werkzame personen zal hebben en van de naar aanleiding daarvan voorgenomen maatregelen.

Niet in redelijkheid tot besluit kunnen komen

Hoewel Canon inderdaad niet in een glazen bol kan kijken en exact kan aangeven hoeveel ontslagen er zullen vallen bij de reorganisatie over 3 jaar, kan zij wel aangeven hoe zij in de gevolgen zal voorzien. Bijvoorbeeld welke afvloeiingsregeling zij voor ogen heeft of –zoals geadviseerd- door toepassing van het sociaal plan. De Ondernemingskamer verwijt Canon dit inzicht niet gegeven te hebben temeer daar aannemelijk is dat een reorganisatie van deze omvang niet zonder gedwongen ontslagen zal kunnen plaatsvinden. De Ondernemingskamer verklaart dat Canon niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot het besluit en verbiedt haar uitvoering te geven aan het besluit voor zover dat betrekking heeft op fase 2.

Bevoegdheden ondernemingsraad bij reorganisatie

Een ondernemingsraad heeft een wettelijk neergelegd adviesrecht op een tal van terreinen. Behalve ten aanzien van reorganisaties, moet de ondernemer de OR o.a. advies vragen inzake het overnemen van een andere onderneming, het beëindigingen van werkzaamheden, wijziging van de bedrijfslocatie en het doen van grote investeringen in het bedrijf. Indien de ondernemer het advies niet opvolgt, dan kan de OR bij de Ondernemingskamer beroep instellen. Het beroep kan uitsluitend worden ingesteld op de grond dat de ondernemer bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen komen.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence