3 min lezen

Eiser laat na consument te informeren

NL

De eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
had de consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
vóóraf beter moeten informeren over de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
. De Rechtbank Overijssel was daarom van plan de overeenkomst te vernietigen, maar bood de eiser een laatste kans om aan te tonen dat hij toch aan zijn verplichtingen had voldaan. Advocaat Geertje Strik bespreekt de zaak.

Online consumentenkoop

De consument kocht via een online webshop verschillende spullen, ter waarde van ongeveer € 100,-. De consument koos daarbij voor de optie om de spullen achteraf – na verzending – te betalen. Nadat de consument de bestelling had afgerond, stuurde de eiser een factuur naar de consument met een termijn van 14 dagen om het bedrag te voldoen.

Niet verschenen

De consument betaalde niet. De eiser startte een procedure en vorderde betaling van het aankoopbedrag en vergoeding van de (proces)kosten. De consument was niet in de procedure verschenen.

Als een gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
niet in een procedure verschijnt, heeft dat normaal gesproken tot gevolg dat de gedaagde bij verstek wordt veroordeeld. De rechter wijst de vorderingen van de eiser dan toe, tenzij de rechter deze vorderingen onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
of ongegrond acht. Dit komt over het algemeen niet snel voor.

Ambtshalve toetsen bij consumentenovereenkomsten

Bij overeenkomsten met consumenten werkt dit anders. Zodra een rechter ziet dat het in een procedure tevens gaat om consumentenrechten, dan moet de rechter ambtshalve toetsen of die consumentenrechten correct in acht zijn genomen. Als de rechter concludeert dat consumentenrechten zijn geschonden, dan is hij verplicht dat mee te nemen in zijn vonnis.

Koop op afstand en consumentenkredietovereenkomst

In deze procedure waren verschillende consumentenrechten in het geding. Allereerst was sprake van een ‘koop op afstand.’ Dit betreft alle overeenkomsten waarbij een handelaar spullen aan consumenten verkoopt, buiten een fysieke winkel. Daarnaast ging het om een consumentenkredietovereenkomst. Dit zijn alle overeenkomsten waarbij de handelaar een bepaald krediet aan de consument geeft. Ook een uitstel van betaling kan hieronder vallen.

Schending informatieplicht

Voor zowel de koop op afstand als de consumentenkredietovereenkomst geldt dat de handelaar verschillende informatie aan de consument moet mededelen, voordat de consument de overeenkomst aangaat. De rechter stelde vast dat de eiser niet had bewezen dat hij aan zijn informatieplicht had voldaan.

Deze schending van de informatieplicht heeft tot gevolg dat de rechter – ook zonder dat de consument dat expliciet vordert – de gehele overeenkomst kan vernietigen. Daarna hoeft de consument de koopprijs niet meer te betalen.

Laatste kans

Hoewel de rechter voornemens was de overeenkomst te vernietigen, liet de rechter zich van zijn zachte kant zien en bood hij de eiser alsnog de gelegenheid om aan te tonen dat de eiser wel aan zijn informatieplicht had voldaan. Als de eiser hier niet in slaagt, dan zal de rechter de overeenkomst alsnog vernietigen.

Conclusie

Omdat consumenten in de wet veel worden beschermd, is het als ondernemer van groot belang de consumenten tijdig en volledig te informeren over hun rechten. Doet u dat niet, dan kan dat tot gevolg hebben dat uw overeenkomst met de consument vernietigbaar is.

Heeft u vragen over het contracteren met consumenten? De advocaten van AMS hebben jaren ervaring en staan u graag te woord!

Geertje Strik

Geertje Strik

Sinds augustus 2021 is Geertje als advocaat verbonden aan AMS Advocaten, waar zij zich richt op de civielrechtelijke advies- en procespraktijk.

Ravel Residence