3 min lezen

Exploitatieovereenkomst: verlieslijdende exploitatie overmacht of risico ondernemer?

NL

In een recente uitspraak over de uitleg van een exploitatieovereenkomst stond de vraag centraal of ontwikkelingen in de reclamemarkt tot risico van de gemeente of de billboardexploitant behoren. Mocht de exploitant de verliesgevende billboards verwijderen en zijn afdracht aan de gemeente verminderen? Advocaat contractenrecht Thomas van Vugt licht de zaak toe.

 

 

Exploitatieovereenkomst met gemeente

Tussen de exploitant en de gemeente Rotterdam was een contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
gesloten ter zake van de plaatsing van 89 billboards. In artikel 7.2 van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
was onder meer bepaald dat bij vermindering van het aantal billboardvlakken als gevolg van omstandigheden die buiten de risicosfeer van exploitant liggen er een bedrag (per board) van 4.300 euro in mindering zal worden gebracht. Expliciet is vermeld dat onder omstandigheden buiten de risicosfeer van exploitant niet worden gerekend: ontwikkelingen in de reclamemarkt, anders dan bedoeld in artikel 9.2. In artikel 9.2 is kort gezegd bepaald dat indien de exploitatie van één of meer billboards niet meer rendabel is, om welke reden dan ook, de gemeente toestemming aan de exploitant zal verlenen deze billboards te verplaatsen naar een gelijkwaardige locatie. Mocht deze locatie er niet zijn, dan mag exploitant overgaan tot verwijdering. De afdracht zal in dat geval naar rato worden verlaagd.

Exploitant lijdt verlies op 40 billboards

Op een gegeven moment is er sprake van verliesgevende exploitatie van 40 billboards. Oorzaak hiervan zijn ontwikkelingen in de reclamemarkt. Ondanks verzoek daartoe door de exploitant, slaagt de gemeente er niet in om alternatieve locaties te vinden voor deze boards. De exploitant gaat over tot verwijdering. Met een beroep op artikel 9.2 verlaagt zij haar afdracht aan de gemeente. De gemeente stelt zich op het standpunt dat de ontwikkelingen in de reclamemarkt zijn uitgesloten van de bevoegdheid tot verwijdering c.q. vermindering van de afdracht over te gaan.

Uitleg contract volgens Haviltex-criterium

Partijen leggen hun geschil aan de rechter voor. In deze zaak gaat het om een verschillende uitleg van het contract. Volgens het Haviltex-criterium kan de vraag wat partijen zijn overeengekomen niet enkel op grond van (zuiver) taalkundige uitleg van de bewoordingen van de overeenkomst worden beantwoord. Het komt steeds aan op de zin die partijen over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij wat dat betreft redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. De rechter overweegt dat in artikel 9.2 duidelijk staat “om welke reden dan ook”.

Negatieve ontwikkelingen in de reclamemarkt

Ontwikkelingen in de reclamemarkt zijn in deze tekst geen uitgesloten omstandigheden. Artikel 7.2 regelt overmachtsituaties waardoor het aantal billboards vermindert. Negatieve ontwikkelingen in de reclamemarkt vallen hier niet onder. Artikel 9.2 regelt echter specifiek de situatie van verliesgevende exploitatie. Hierbij is geen voorbehoud gemaakt ten aanzien van de ontwikkelingen in de reclamemarkt. Sterker nog, de zinsnede “om welke reden dan ook” laat uitdrukkelijk in het midden om welke reden het gaat.

Taalkundige uitleg contract geeft partijbedoeling juist weer

Aangezien de gemeente een professionele partij is en van haar mag worden verwacht dat een contract haar bedoelingen juist weergeeft, is er geen reden om van de taalkundige uitleg af te wijken. Een beroep op artikel 9.2 verschilt in zoverre van een beroep op de overmachtsituatie ex artikel 7.2 dat bij een verlieslijdende exploitatie medewerking en toestemming van de gemeente nodig is om tot vermindering van de overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
over te gaan. Immers, de gemeente mag alternatieve locaties aanwijzen. Dat is echter in deze zaak niet gebeurd zodat de exploitant het recht heeft de 40 billboards te verwijderen en tot vermindering van de vergoeding over te gaan. De exploitant wordt door de rechter in het gelijk gesteld.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence