2 min lezen

Causaal verband tussen schade fundering en heiwerk buurpand?

NL

Een huiseigenaar geeft opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
aan een aannemer om zijn fundering te herstellen. Dit herstel is noodzakelijk. De woning maakt deel uit van een twee-onder-één-kap. Tijdens de heiwerkzaamheden klaagt de buurman over scheurvorming in zijn naastgelegen woning. Hij laat een deskundige komen en die concludeert dat ook zijn fundering is verzakt. Is de aannemer nu aansprakelijk tot vergoeding van de schade? Advocaat Marco Guit, gespecialiseerd in zaken over onrechtmatige daad en bouwrecht, licht de uitspraak van het hof in dit geschil toe.

Aannemer aansprakelijk uit onrechtmatige daad?

De buurman spreekt na constatering van de schade de aannemer aan uit hoofde van onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
. Hij vordert vergoeding van de schade welke voor het merendeel op herstel van de fundering ziet. In de rechtbank procedure die volgt, is de rechtsvraag of de schade die de buurman heeft geleden in causaal verband staat tot de werkzaamheden van de aannemer. Anders gezegd, was de verzakking van de fundering achterwege gebleven als er geen (hei)werkzaamheden waren uitgevoerd?

Schade direct gevolg van werkzaamheden?

De rechtbank overweegt dat de aannemer in beginsel aansprakelijk is voor schade aan de woning van de buurman die niet zou zijn ontstaan als de aannemer voor een minder ingrijpende methode zou hebben gekozen. De vraag of de aannemer dus de schade had kunnen voorkomen of in ieder geval beperken, wordt door de rechter voorgelegd aan een deskundige.

Deskundigenrapport voor oordeel oorzaak schade

De deskundige concludeert dat de fundering van beide woningen (dus ook van de eisende buurman) al slecht was. De gehele (funderings)constructie was “feitelijk bezweken”. Uit het rapport blijkt voorts dat een andere werkwijze niet tot minder schade zou hebben geleid. De fundering van de buurman was namelijk al zo zwak dat deze sowieso zou zijn opgetreden ook al waren er geen werkzaamheden aan de aangrenzende woning uitgevoerd. Omdat de schade dus niet het uitsluitende gevolg van de gekozen hei-methode van de aannemer is, wordt de vordering tot vergoeding van de herstelkosten niet toegewezen.

Schade moet toerekenbaar zijn aan onrechtmatige daad

In de wet staat dat hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt verplicht is de schade te vergoeden die de ander dientengevolge lijdt. Alleen schade die in zodanig verband staat met de onrechtmatige gedraging dat de schade als gevolg daarvan kan worden toegerekend, komt voor vergoeding in aanmerking. Om het causale verband te toetsen moet de hypothetische situatie waarin de onrechtmatige daad niet was gepleegd worden vergeleken met de feitelijke situatie. Als in beide gevallen de schade was opgetreden (zoals in de hierboven besproken zaak), dan heeft de onrechtmatige daad niet geleid tot de schade. Er is dan geen causaal verband.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence