2 min lezen

Bank aansprakelijk bij fraude met bankrekening wegens schending Wwft?

NL

Een handelaar in luxueuze merken, koopt via internet 20 duizend Burberry shawls van een leverancier. Hij betaalt hiervoor in totaal ruim € 750.000 op een ING-rekening van de leverancier. Maar die shawls worden nooit geleverd. Het blijkt een geval van fraude te zijn. De fraudeur is niet meer te achterhalen en het geld is al van de rekening doorgesluisd. Kan de benadeelde nu de ING aanspreken op grond van schending van de Wwft? Advocaat verbintenissenrecht Marco Guit licht de uitspraak in deze zaak toe.

Advocaat bij vordering schadevergoeding

De benadeelde vorderde schadevergoeding van ING. Volgens de advocaat zou ING haar zorgplicht hebben geschonden. ING had de bankrekening niet mogen openen. Zonder de bankrekening was er geen fraude dus ING is aansprakelijk, aldus de benadeelde. Daarnaast had ING zelfstandig de door de benadeelde verrichte betalingen moeten onderzoeken.

Geen schending Wwft

De rechtbank wijst de vordering integraal af. Volgens de rechtbank heeft ING bij het aangaan van de bankrekening conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft) en de beleidsregels van DNB gehandeld. De bankrekening was aangegaan door Clarum BV. Er waren geen risico-indicatoren. De identiteit van (de bestuurder van) de rekeninghouder was geïdentificeerd en Duitsland (de woonplaats van de bestuurder van de vennootschap) staat niet bekend als woonland met een verhoogd risico voor witwassen of terrorisme financiering. 

Niet voldaan aan relativiteitsvereiste

Er valt ING dus geen verwijt te maken. En zelfs als dat wel het geval was, dan nog is ING niet aansprakelijk voor de schade van de benadeelde, meent de rechtbank. Er is namelijk niet voldaan aan het relativiteitsvereiste. Dit vereiste houdt in dat geschonden norm moet strekken tot bescherming tegen de schade zoals die zich heeft voorgedaan. Het vereiste volgt uit artikel 6:163 BW: Geen verplichting tot schadevergoeding bestaat, wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de schade zoals de benadeelde die heeft geleden.

Bescherming maatschappelijk belang

De Wwft strekt ertoe om het witwassen van geld verkregen uit criminele activiteiten te voorkomen. De onderzoeksplicht van banken is dus in het leven geroepen ter bescherming van dit maatschappelijk belang. Niet ter bescherming van een onbeperkte groep derden tegen vermogensschade Schade aan het vermogen van de benadeelde.
» Meer over vermogensschade
vermogensschade
die vaak op een niet te voorziene wijze kan ontstaan daardoor een rekening wordt gebruikt voor frauduleus betalingsverkeer.

Wwft ter bescherming benadeelde fraude?

Met andere woorden, als ING al een Wwft-norm had geschonden door een rekening voor Clarum BV te openen, dan geldt dat die norm niet strekt tot bescherming tegen de door de benadeelde geleden schade. Op die grond zou de vordering tot schadevergoeding sowieso al stranden.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van vastgoedrecht, waaronder bouwrecht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en insolventierecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence