Waarom zijn advocaten verplicht om nieuwe klanten te identificeren?

AMS Advocaten is net als alle in Nederland ingeschreven advocaten verplicht om van nieuwe cliënten de identiteit vast te stellen. Deze verplichting vloeit voort uit Europese regelgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismebestrijding.

De Wwft en de Wet MOT: verscherpt toezicht

Sinds de invoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en de Wet melding ongebruikelijke transactie (Wet MOT) in 2008 zijn bepaalde beroepsgroepen verplicht om scherper toezicht te houden op geldstromen binnen hun ondernemingen. De wetgeving geldt onder meer voor notarissen, accountants, belastingadviseurs en advocaten.

De Verordening op de advocatuur

Vervolgens werd in 2015 de Verordening op de advocatuur van kracht. Daarin werden aanvullende toezichtregels opgenomen onder meer ter uitvoering van de Wwft en Wet MOT. Op grond van deze verordening is iedere advocaat in Nederland verplicht om zijn of haar cliënt te identificeren.

Identificatie natuurlijk persoon en rechtspersoon

Bij AMS Advocaten wordt de identiteit van een natuurlijk persoon Een mens met rechten en plichten.
» Meer over natuurlijk persoon
natuurlijk persoon
met behulp van (een kopie van) een geldig legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs/identiteitskaart) vastgesteld. Voor rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersonen
geldt dat wij op basis van een actueel (online) uittreksel van handelsregister Een register waarin ondernemingen vermeld staan met hun gegevens.
» Meer over handelsregister
Handelsregister
nagaan wie er namens de rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
(zelfstandig of tezamen met andere bestuurders) bevoegd is om deze te vertegenwoordigen. Van de (indirect) vertegenwoordiger zullen wij eveneens met behulp van een geldig legitimatiebewijs de identiteit vast stellen.

Advocaat waarborgt privacy

De persoonsgegevens worden bij AMS Advocaten conform de wettelijke regels bewaard en verwerkt. Dat betekent dat de persoonsgegevens slechts worden aangewend om aan onze wettelijke identificatieplicht te voldoen. Verder worden de gegevens op een veilige wijze opgeslagen en niet langer bewaard dan nodig is.

Vertrouwelijkheid, geheimhoudingsplicht en zwijgrecht

Voor advocaten is vertrouwelijkheid een kernbegrip. Op grond van de wet hebben advocaten een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zij ten opzichte van derden in beginsel geen mededeling doen over de identiteit van hun cliënten en de inhoud van specifieke zaken (tenzij de cliënt daarmee instemt of tenzij er andere redenen zijn dat vertrouwelijkheid niet nodig is). Ook heeft de advocaat een verschoningsrecht. Dat betekent dat zelfs wanneer een advocaat in een rechtszaak zou worden opgeroepen om te getuigen, hij/zij zich op zijn/haar zwijgrecht mag beroepen.

AMS Advocaten: toesturen gegevens veilig

Kortom, bij het geven van een opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
aan AMS Advocaten zal gevraagd worden naar gegevens teneinde u genoegzaam te kunnen identificeren. Daartoe is AMS Advocaten verplicht op grond van de wet. Uw gegevens worden adequaat en op vertrouwelijke basis verwerkt en niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

More in AMS Advocaten
AMS Advocaat Onno Hennis traint studenten Myanmar voor Willem C. Vis Moot Court 2017

AMS advocaat Onno Hennis geeft deze week op verzoek van de organisatie van de Willem C. Vis Moot een week...

Close