2 min lezen

Veroordeelde partij geeft geen inzicht in zijn vermogen, wat te doen?

NL

Als een tegenpartij ondanks een veroordelende uitspraak weigert te betalen en geen informatie verstrekt over zijn vermogen, is het mogelijk deze informatie te af te dwingen. In kort geding bij de Rechtbank Den Haag vorderde een eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
inzicht in het vermogen van een bestuurder waar beslag op zou kunnen worden gelegd. Advocaat procesrecht Lennard Noordzij legt uit.

Feiten van de zaak

Een bestuurder – een natuurlijk persoon Een mens met rechten en plichten.
» Meer over natuurlijk persoon
natuurlijk persoon
– is veroordeeld tot betaling van ongeveer € 70.000 aan de onderneming Giesbers. Giesbers verzoekt de bestuurder om betaling. De bestuurder weigert. Giesbers vraagt de bestuurder vervolgens om inzicht in ‘zijn bronnen van inkomsten’, zodat Giesbers daar beslag op kan leggen. De bestuurder stelt dat hij alleen een klein pensioentje heeft van een paar honderd euro. Verder zou hij geen vermogen bezitten. Giesbers gelooft dat niet en vordert dat de bestuurder de veranderingen in zijn vermogenspositie van de afgelopen twee jaar laat zien.

Informatieplicht

De Hoge Raad oordeelde al in 1991 dat iedere schuldenaar in principe verplicht is een schuldeiser die een veroordeling tot betaling van een geldsom tegen hem verkreeg, inlichtingen te verschaffen over zijn inkomens- en vermogenspositie. Dit ziet zowel op roerende zaken (auto’s) als op andere goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
waarop beslag mogelijk is ( aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
, huizen en bankrekeningen). Deze plicht staat in artikel 475g Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Oordeel rechtbank: bestuurder moet informatie geven over buitenlands vermogen

De Rechtbank Den Haag oordeelt in deze zaak dat deze informatieplicht van de bestuurder geldt voor zowel Nederlandse als buitenlandse vermogensbestanddelen. Dit terwijl het Gerechtshof Amsterdam vorig jaar nog anders besliste

Ten eerste wijst de Rechtbank Den Haag op de parlementaire geschiedenis. Hieruit volgt volgens de rechter dat de informatieplicht van een veroordeelde partij een algemene plicht betreft om informatie te verstrekken om de executie van een vonnis te faciliteren. Ten tweede vindt de rechtbank dat de bestuurder in kwestie weinig coöperatief is geweest met het verstrekken van informatie. Aanvankelijk gaf de bestuurder aan slechts over een klein pensioentje te beschikken, waarop Giesbers haar vordering zou kunnen verhalen. Dit terwijl uit de processtukken blijkt dat hij zowel in Nederland als in het buitenland pensioen ontvangt en dat hij ook over verschillende bankrekeningen beschikt.

Veroordeling bestuurder

De bestuurder wordt daarom op straffe van een dwangsom veroordeeld een gespecificeerd overzicht te verstrekken omtrent zijn huidige inkomen en vermogen over al zijn onroerende en roerende zaken, banktegoeden, effecten en andere vorderingsrechten in binnen- en buitenland.

Lennard Noordzij

Lennard Noordzij

Lennard is gespecialiseerd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast adviseert, onderhandelt en procedeert hij op het gebied van het (conservatoir) beslag- en executierecht, incasso, internationaal privaatrecht en contractenrecht. Klik hier voor zijn 'track record'. Lennard spreekt vloeiend Engels en adviseert regelmatig internationale cliënten met betrekking tot internationale geschiloplossing. Volg Lennard op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence