Schending van de waarheidsplicht heeft gevolgen: gedaagde mag geen tegenbewijs leveren

In een recente zaak oordeelt de Rechtbank Noord-Nederland over het niet in acht nemen van de waarheidsplicht De plicht van procespartijen om relevante feiten volledig en naar waarheid uit te voeren.
» Meer over waarheidsplicht
waarheidsplicht
in een gerechtelijke procedure. Advocaat procesrecht Lennard Noordzij licht toe.

Feiten van de zaak

X verricht afvalverwerking voor DK Modulair op basis van een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
. DK Modulair betaalt niet alle facturen. DK Modulair doet daarom een betalingsvoorstel aan X per e-mail. Die e-mail ondertekent DK Modulair met “DK Modulair B.V.”. Ook alle facturen die X verzond, stonden op naam van DK Modulair B.V. DK Modulair komt ook haar betalingsvoorstel niet na. Daarom vordert X in deze procedure betaling van de openstaande facturen van ongeveer € 26.000,-.

Waarheidsplicht

Partijen zijn op basis van artikel 21 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering verplicht de voor de beslissing van een rechter van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Met de waarheidsplicht wordt beoogd het achterhouden en verdoezelen van voor de beslissing relevante feiten uit te bannen, waardoor de rechterlijke beslissing zoveel mogelijk op waarheid berust. Doel is te bevorderen dat het geschil in een zo vroeg mogelijk stadium van de procedure ‘uit de verf komt’. De rechter en partijen mogen niet op het verkeerde been worden gezet doordat feitelijk onjuiste en/of onvolledige stellingen worden betrokken. Wordt deze verplichting niet nageleefd, dan kan de rechter ‘daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht’.

Juiste juridische entiteit als gedaagde partij?

DK Modulair stelt in deze procedure voor het eerst dat niet DK Modulair B.V. de partij is die opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
heeft gegeven aan X om afval te verwerken. X zou de verkeerde rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
in rechte hebben betrokken.

Oordeel rechtbank

De rechtbank verwerpt dit verweer. Alle 28 facturen staan op naam van DK Modulair B.V. Ook is in een met DK Modulair B.V. ondertekende e-mail een betalingsregeling voorgesteld. Daarom oordeelt de rechtbank dat DK Modulair aantoonbaar in strijd met de waarheid heeft verklaard en op die wijze de rechtbank op het verkeerde been heeft proberen te zetten. De passende sanctie is volgens de rechtbank in dit geval dat DK Modulair het niet wordt toegestaan tegenbewijs te leveren. Daarom is de vordering van X toewijsbaar. DK Modulair moet X € 26.000,- betalen.

Conclusie

Uit deze zaak blijkt het belang van het in acht nemen van de waarheidsplicht tijdens een procedure. Ik schreef eerder over een andere zaak, waarin schending van de waarheidsplicht ook flinke gevolgen had. Daarin nam het gerechtshof vanwege onvolledig overgelegde bankafschriften aan dat er op een bepaalde datum een bedrag van € 220.000,- op een bankrekening stond.

More in Procesrecht
Borgstelling directeur in privé vernietigd door echtgenote. Normale uitoefening bedrijf?

In een recente zaak oordeelt de Rechtbank Amsterdam over de vernietiging van een borgstelling door de echtgenote van een directeur....

Close