Europese Hof verruimt vrije advocaatkeuze

Incoherent om begrippen verschillend uit te leggen

In een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 14 mei 2020, lijkt het Europese Hof de vrije advocaatkeuze die een klant met een rechtsbijstandverzekering heeft, aanzienlijk te hebben uitgebreid. Het Hof overweegt dat het begrip “gerechtelijke procedure” in de zin van artikel 201 van de richtlijn 2009/138 evenredig moet worden uitgelegd als het begrip “administratieve procedure”, omdat het incoherent zou zijn om deze twee begrippen verschillend uit te leggen voor wat betreft het recht om een advocaat of vertegenwoordiger te kiezen.

Het begrip “gerechtelijke procedure” kan daarom volgens het Hof niet worden beperkt tot uitsluitend niet-administratieve procedures voor een gerecht in eigenlijke zin, en ook niet door een onderscheid te maken tussen de voorbereidende fase en de besluitfase van een dergelijke procedure. Elke fase die kan leiden tot een procedure bij een gerechtelijke instantie, zelfs in voorafgaande fase, moet dus worden geacht onder het begrip “gerechtelijke procedure” in de zin van artikel 201 van de richtlijn 2009/138 te vallen.

Mogelijk grote invloed op de situatie in Nederland

Dat zou betekenen dat zodra een verzekerde zich met een concreet geschil wendt tot zijn rechtsbijstandsverzekeraar, deze verzekerde ook reeds aanstonds recht zou moeten hebben op vrije advocatenkeuze. Vanaf dat moment kan immers sprake zijn van een situatie die tot een procedure kan leiden. Hoewel het een Belgische zaak betreft, legt het Europese Hof wel uit hoe de Europese richtlijn moet worden geïnterpreteerd. Het lijkt van grote invloed op de situatie in Nederland.

More in Procesrecht
containers
Executiegeschil over inhoud rechterlijk verbod: dwangsommen wel of niet verbeurd?

In een kort geding kan een voorzieningenrechter een verbod of gebod uitspreken. In de veroordeling staat dan omschreven welke handeling...

Close