Borgstelling directeur in privé vernietigd door echtgenote. Normale uitoefening bedrijf?

In een recente zaak oordeelt de Rechtbank Amsterdam over de vernietiging van een borgstelling door de echtgenote van een directeur De leidinggevende van een onderneming of organisatie.
» Meer over directeur
directeur
. Zij vindt dat die zekerheidstelling niet behoort tot de normale uitoefening van het bedrijf van haar man. Advocaat procesrecht Lennard Noordzij licht toe.

Feiten van de zaak

Paridon sluit met X B.V. een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
. X B.V. laat € 26.000 onbetaald. Daarom sluit Paridon met X B.V. en directeur Y een overeenkomst tot borgtocht. Daarin stelt directeur Y zich persoonlijk borg voor de vordering van Paridon op X B.V.

Toestemming nodig van echtgenoot (artikel 1:88 BW)

Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht bevat beperkende bepalingen voor transacties waartoe de ene echtgenoot kan overgaan, maar die nadelig kunnen zijn voor de andere echtgenoot. Toestemming is (soms) vereist voor overeenkomsten tot verkoop van de echtelijke woning of het vestigen van een hypotheek daarop, ongebruikelijke schenkingen, borgstelling voor schulden of voor koop op afbetaling De koopovereenkomst waarbij partijen overeenkomen dat de koopprijs in termijnen zal worden betaald.
» Meer over koop op afbetaling
koop op afbetaling
.

Toestemming voor borgstelling

Toestemming voor borgstellingen is niet vereist indien de echtgenoot directeur groot aandeelhouder is en de handeling strekt ten behoeve van de normale uitoefening van zijn bedrijf. De Hoge Raad heeft bepaald dat in dit kader beoordeeld moet worden of de onderliggende rechtshandeling Een rechtshandeling is een feitelijke handeling met rechtsgevolg.
» Meer over rechtshandeling
rechtshandeling
, waarvoor de borg wordt verstrekt, zelf behoort tot de normale uitoefening van het bedrijf. Ook maakt het volgens de Hoge Raad uit of de borgtocht De overeenkomst waarbij een derde zich verbindt voor de nakoming van de verplichitngen van de (hoofd)schuldenaar.
» Meer over borgtocht
borgtocht
de onderneming een financieel of ander voordeel oplevert.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat de borgstelling door directeur Y niet tot de normale uitoefening van bedrijf X B.V. behoorde. De reden voor de borgstelling was de betalingsachterstand van X B.V. en haar slechte financiële positie. Ook staat vast dat er geen financieel voordeel was voor X B.V. Er was bijvoorbeeld geen uitstel van betaling voor X B.V. opgenomen in de overeenkomst tot borgtocht. Onder de streep kreeg Paridon dus meer verhaalsmogelijkheden (directeur Y in persoon), waarvoor X B.V. geen financieel voordeel terugkreeg. Dat is volgens de rechtbank geen rechtshandeling ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf X B.V. De echtgenote van directeur Y heeft daarom terecht deze borgtocht vernietigd. Paridon kan daarom geen beroep doen op de borgstelling en Paridon kan haar schuld niet verhalen op directeur Y in privé.

More in Procesrecht
Tablet
Wat is de bewijskracht van een digitale handtekening?

In een recente zaak oordeelt de Rechtbank Noord-Holland over de bewijskracht van een digitale handtekening die is gezet op een...

Close