3 min lezen

Vereffening van een vennootschap heropend om een hypothecaire inschrijving te herstellen

NL

Onlangs wees de rechtbank Haarlem een beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
, waarin zij de vereffening Liquidatie van een ontbonden rechtspersoon of op de afwikkeling van een nalatenschap
» Meer over vereffening
vereffening
van een ontbonden vennootschap heropende, zodat deze een inschrijving van een recht van hypotheek kon (laten) doorhalen. Advocaat ondernemingsrecht Onno Hennis licht de uitspraak toe.

Achtergrond

In deze zaak speelde het volgende. Een man was eigenaar van een appartement met parkeerplaats en wilde deze verkopen. In de voorbereidingen bleek dat er nog een recht van hypotheek op het appartement was gevestigd ten behoeve van een vennootschap, waar de man DGA van was geweest. De lening van de vennootschap waarvoor de hypotheek was ingeschreven was al afgelost, maar men was kennelijk vergeten de hypotheek door te halen. Omdat de vennootschap nadien was ontbonden, kon de hypotheek ook niet meer worden doorgehaald.

Ontbinding van een vennootschap

De wet bepaalt dat er slechts vijf manieren zijn waarop een vennootschap kan worden ontbonden. Het meest gebruikelijke is dat een vennootschap wordt ontbonden door een besluit van de aandeelhouders, maar ontbinding kan ook geschieden door de rechter, de Kamer van Koophandel Een publieke instelling gericht op advisering en ondersteuning van ondernemers en beheerder van het Handelsregister.
» Meer over kamer van Koophandel
KvK
, faillissement of door een situatie die volgens de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
ontbinding tot gevolg heeft.

Gevolg van ontbinding

Het gevolg van de ontbinding is dat de vennootschap in liquidatie De afwikkeling van de boedel van een failliete onderneming.
» Meer over liquidatie
liquidatie
 is. Het vermogen van de vennootschap zal moeten worden vereffend. Dat betekent dat de activa van de vennootschap moeten worden verkocht en eventuele schulden moeten worden betaald. Het overschot zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Turboliquidatie

Vereffening blijft achterwege, indien er geen baten in de vennootschap zijn. De wet bepaalt in dat geval dat de vennootschap van rechtswege ophoudt te bestaan. De vennootschap wordt dan ook uitgeschreven uit het handelsregister Een register waarin ondernemingen vermeld staan met hun gegevens.
» Meer over handelsregister
Handelsregister
.

Nagekomen bate

Het komt nog al eens voor dat na de turboliquidatie (of zelfs na een ontbinding met een gewone vereffening) blijkt dat de ontbonden vennootschap nog niet volledig is afgewikkeld. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een nagekomen bate of dat een schuldeiser opkomt.

Heropening van de vereffening

In dat geval kan een belanghebbende de rechter vragen om de ontbinding te heropenen. De vennootschap wordt dan als het ware ‘weer tot leven gewekt’ met als enige doel de vereffening af te ronden. De vennootschap – die vanaf dat moment weer in liquidatie is – zal de nagekomen bate te gelde moeten maken en de opbrengst daarvan uitkeren.

Toewijzing verzoek

De rechter wees het verzoek tot heropening van de vereffening toe. Hij overwoog dat weliswaar geen sprake was van een nagekomen bate (een hypothecaire inschrijving is slechts een zekerheidsrecht dat bovendien tenietgaat met aflossing van de lening) en er was ook geen schuldeiser opgekomen, maar dat heropening van vereffening noodzakelijk was om doorhaling alsnog te bewerkstelligen.

AMS Advocaten: specialisten bij turboliquidatie

Wij hebben ruime ervaring in het adviseren bij turboliquidatie, zowel bij de begeleiding van het beëindiging van de vennootschap, als het herleven daarvan. Ook hebben wij schuldeisers bijgestaan in procedures tegen ontbonden vennootschappen. Neem gerust contact met ons op.

Onno Hennis

Onno Hennis

Bij AMS Advocaten richt Onno zich op het adviseren en procederen in commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen. Hij behandelt zowel zaken die zich binnen de vennootschap afspelen (zoals impasses binnen de algemene vergadering van aandeelhouders en bestuurdersaansprakelijkheidskwesties), als geschillen van de onderneming met externe partijen (zoals voormalige handels- en investeringspartners, leveranciers en klanten). Volg Onno op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence