Supermarktketens Jumbo en Coop verliezen rechtszaak tegen Sligro

In een recent vonnis wees de rechtbank Amsterdam de garantieclaim van EUR 83 mio. van Jumbo en Coop tegen Sligro in verband met de overname van de Emté supermarkten af. De rechtbank achtte onvoldoende bewezen dat de voorgespiegelde cijfers onjuist waren. Advocaat Ondernemingsrecht Onno Hennis licht de zaak toe.

Overname Emté

In 2017 zette Sligro haar supermarktactiviteiten onder de naam Emté vanwege tegenvallende resultaten in de etalage. De verkoop vond plaats via een competitief biedingsproces (controlled auction).

Due diligence

Gegadigden werden onder meer in de gelegenheid gesteld om een boekenonderzoek (due diligence) uit te voeren in een door Sligro ingerichte digitale data room. Verder zijn zij in de gelegenheid gesteld schriftelijke vragen (Q&A) te stellen en zijn diverse ‘expert sessions’ georganiseerd.

Brutowinst

In het kader van de due diligence is door Sligro aangegeven dat over het boekjaar Het boekjaar van een rechtspersoon is het kalenderjaar, indien in de statuten geen ander boekjaar is aangewezen.
» Meer over boekjaar
boekjaar
2017 een brutowinst werd gemaakt van 24,3%. Deze cijfers waren gebaseerd op door de accountant opgestelde en gecontroleerde groepsjaarrekening, maar op de cijfers zelf was geen afzonderlijke controle toegepast.

Leveranciersbonussen

De brutowinst was sterk afhankelijk van de allocatie van leveranciersbonussen die Sligro als concern ontving en onderverdeelde tussen verschillende dochterondernemingen. Over de wijze van verdeling heeft Sligro in het kader van het verkoopproces weinig losgelaten, omdat deze informatie volgens haar concurrentiegevoelig was.

Verkoop

In de lente van 2018 sloten partijen een koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
voor overname van de aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
Emté holding De hiërarchisch gezien hoogste vennootschap binnen een concern.
» Meer over holding
Holding
tegen betaling van een koopsom van EUR 410 mio. Kort na de aandelenoverdracht De verkoop van aandelen
» Meer over aandelenoverdracht
aandelenoverdracht
gingen Jumbo en Coop de inkoop bij Emté anders organiseren. Voorts hebben Jumbo en Coop direct 95% van het personeel op het hoofdkantoor ontslagen.

Verlieslatend

Al snel bleek dat de resultaten van Emté achterbleven bij de verwachtingen van Jumbo en Coop. Daarop hebben zij onderzoek laten doen door Ernst & Young. Die stelde vast dat Emté hoogstens een brutowinst zou kunnen behalen van 20% en daarmee verlieslatend was. Ook stelde Ernst & Young vast dat invloeden van buitenaf geen verklaring zouden kunnen zijn voor de tegenvallende cijfers.

Beroep op garanties

Jumbo en Coop doen daarom een beroep op de door Sligro in de koopovereenkomst afgegeven garanties dat de door haar afgegeven cijfers te goeder trouw zijn opgesteld en een eerlijk beeld geven van haar financiële positie. Voorts beroepen zij zich erop dat Sligro heeft gegarandeerd dat alle door haar gegeven informatie juist is.

Onjuiste allocatie leveranciersbonussen?

De rechtbank overweegt allereerst de centrale vraag in deze zaak of Sligro tijdens het verkoopproces onjuiste informatie heeft verstrekt over de wijze waarop de leverancierskortingen werden gealloceerd. Jumbo en Coop stellen dat dit het geval is, omdat achteraf is gebleken dat Sligro in feite alle voordelen toebedeelde aan Emté om zo haar cijfers ‘op te poetsen’. Tijdens het boekenonderzoek gaf Sligro over de verdeling amper informatie en op vragen van Jumbo en Coop werd nauwelijks ingegaan.

Oordeel rechtbank

De rechtbank gaat hier echter niet in mee. Zij stelt dat Sligro weliswaar weinig informatie heeft gegeven, maar daar een goede reden voor had (concurrentiegevoeligheid). Verder is volgens de rechtbank ook niet aangetoond dat Sligro enige boekhoudkundige regels overtrad door haar methode van allocatie van de voordelen. Tot slot, hebben de afwijkende antwoorden op de vragen Jumbo en Coop niet weerhouden om de transactie aan te gaan.

Eigen schuld

Los daarvan overweegt de rechtbank nog dat Jumbo en Coop zelf hebben besloten om de inkoop anders te organiseren en 95% van het personeel te ontslaan. Volgens de rechtbank kan niet uitgesloten zijn dat deze maatregelen (mede) een oorzaak zijn van de tegenvallende resultaten. De rechtbank wijst de vorderingen dus af.

Hoe nu verder?

Jumbo en Coop kunnen tegen het vonnis van de rechtbank in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
. Volgens berichten in de media overwegen zij dat inderdaad te doen. Zij zullen dan grieven tegen het vonnis moeten inbrengen. Het Hof kijkt dan opnieuw naar de zaak.

More in Ondernemingsrecht
Vordering tot uittreding toegewezen zonder aanwijzing waarderingsdeskundige

In een recent gepubliceerde uitspraak veroordeelde de rechtbank Noord-Holland een van twee in onmin levende aandeelhouders tot verplichte overname van...

Close