Rechtbank tikt ondermaats procederende bank op de vingers

Onlangs diende er bij de rechtbank Limburg een opmerkelijke zaak tussen een grote bank en een particulier. De bank had in het verleden financiering verstrekt aan een vennootschap en de particulier in kwestie had zich voor deze vordering tot een bedrag van € 25.000,- borg gesteld. Omdat de vennootschap de vordering niet betaalde startte de bank een rechtszaak tegen de particulier. Advocaat financiering- en zekerheidsrecht Hein Hoogendoorn bespreekt de uitkomst van deze zaak.

Grondslag vorderingen was borgtochtovereenkomst

De particulier had zich in 2006 via een akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
borg gesteld voor schulden van de B.V. (de hoofdschuldenaar) aan de bank. Op enig moment liet de hoofdschuldenaar na te betalen en een niet toegestane overschrijding van het krediet aan te zuiveren. De bank zegde het krediet op en sprak uiteindelijk de particulier aan uit hoofde van de borgtochtovereenkomst.

Particulier: ‘Restschuld klopt helemaal niet”

De borgtochtovereenkomst zelf werd door de particulier niet betwist. De particulier voerde wel verweer tegen het gevorderde bedrag. Hij stelde dat de openstaande hoofdsom van de B.V. niet meer dan gecumuleerde rente en kosten behelsde en betoogde dat er na uitwinning van andere zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheden
door de bank eigenlijk helemaal geen restschuld meer kon zijn.

Rechtbank: ‘Vordering te algemeen geformuleerd’

De rechtbank oordeelde dat het op de weg van de bank lag om haar stellingen met voldoende concrete feiten te omkleden omdat alleen dan een wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
zich voldoende kan verweren. Volgens de rechtbank had de bank onvoldoende handen en voeten gegeven aan haar stellingen. De vordering was alleen algemeen geformuleerd en de bank had alleen een bedrag aan restschuld genoemd en dat bedrag verder niet gespecificeerd. Een later nog door de bank in het geding gebracht overzicht had ook geen duidelijker licht op de zaak geworpen.

Bank heeft niet voldaan aan stelplicht

De rechtbank vond dat op basis van de beschikbare stukken niet kon worden vastgesteld of de vordering van de bank klopte. Dat maakte dat de rechtbank vond dat de bank niet aan haar stelplicht voldaan had. Om die redenen werd de bank ook niet meer toegelaten tot nadere bewijslevering. De rechtbank wees de vordering van de bank dus rigoureus af en veroordeelde de bank in de proceskosten die de particulier had moeten maken.

Advocaat bij geschillen met de bank

AMS Advocaten heeft veel ervaring met het bijstaan van particulieren en bedrijven in juridische geschillen met banken. Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze advocaten. Zij weten als geen andere welke weg te bewandelen als u in dergelijke geschillen verzeild geraakt.

Meer in Ondernemingsrecht
Advocaat Ondernemingsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Ondernemingskamer: het enquêterecht is niet bedoeld voor geschillen over vorderingen!

Bij de Ondernemingskamer kunnen aandeelhouders en andere enquêtegerechtigden het beleid en de gang van zaken bij de rechtspersoon laten toetsen....

Sluiten