3 min lezen

Décharge verlenen? Pas op!

NL

Décharge verlenen kan een risico zijn, zo blijkt uit onderhavige zaak. In juni 2014 bleek een ex-aandeelhouder waar reeds décharge aan was verleend nog meer geld te hebben verduisterd dan eerst was aangenomen. De overige aandeelhouders proberen dit aan te vechten bij de rechter in Overijssel maar vangen bot. Verleen dus nooit zomaar décharge of zorg voor een uitweg in de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Advocaat ondernemingsrecht Marco Guit legt uit.

Aandeelhouder moest aandelen afstaan

In maart 2011 kwamen aandeelhouders erachter dat grote sommen geld waren doorgesluisd naar (gelieerde) vennootschappen van een andere aandeelhouder. Snel werd actie ondernomen. De aandeelhouder moest (waarschijnlijk onder druk) zijn aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
afstaan  aan de andere aandeelhouders. Het geld dat de aandeelhouder had weggesluisd werd geïnventariseerd en een deel van dat geld werd verrekend met de koop van de aandelen en een ander deel werd omgezet in een schuld.

Décharge verleend aan persoonlijke holding

Al deze afspraken werden vastgelegd in een notariële akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
en décharge werd verleend aan de persoonlijke holding De hiërarchisch gezien hoogste vennootschap binnen een concern.
» Meer over holding
holding
van de aandeelhouder (die als bestuurder stond ingeschreven) van het door hem tot 14 maart 2011 gevoerde bestuur van GBL B.V. Deze akte werd in het bijzijn van een notaris door partijen ondertekend.

Schuld blijkt veel groter te zijn

Naderhand kwamen de twee achtergebleven aandeelhouder erachter dat de schuld veel groter was. In totaal blijkt een bedrag van 143.538,63 euro te zijn weggesluisd, meer dan voorheen werd aangenomen. Via de rechter proberen de resterende aandeelhouders het bedrag alsnog op de ex-aandeelhouder te verhalen. De aandeelhouders claimen immers dat de décharge bepaling slechts zag op het handelen als indirect bestuurder via zijn persoonlijke holding van GBL B.V. en niet uitstrekt over de door de ex-aandeelhouder gedane onttrekkingen in privé.

Betalingen af te leiden uit boekhouding

De rechter ging hier niet in mee. De rechter stelde ten eerste dat het hierbij ging om professionele partijen waarbij juridische bijstand door een notaris was verleend. De uitleg van de overeenkomst dient dus grammaticaal en taalkundig (dus restrictief) te gebeuren. Dit brengt met zich dat de décharge zich mede uitstrekt over de door de ex-aandeelhouder gedane betalingen. Daarnaast stelde de rechter dat alle betalingen redelijkerwijs waren af te leiden uit de boekhouding van GBL B.V.

Gevolgen voor alle partijen te voorzien

De aandeelhouders hadden dus op de hoogte kunnen zijn van deze (extra) betalingen. Tenslotte waren de aandeelhouders op de hoogte van de gevolgen van een décharge bepaling doordat de notaris een verplichte uitleg hieromtrent dient te geven. De gevolgen waren dus voor alle partijen te overzien.

Geen aanspraak op vordering

Hoewel de ex-aandeelhouder niet formeel de bestuurder van GBL B.V. was, trad zij indirect als via haar holding toch op als feitelijk bestuurder. Ondanks dat décharge was verleend aan de persoonlijke holding van de ex-aandeelhouder werkt deze décharge daardoor tevens in privé. Dit betekent dat de aandeelhouders geen aanspraak meer kunnen maken op deze vordering.

Risico’s inventariseren en clausule opnemen

Mocht een probleem zich voordoen dan zorgt het adagio ‘liever kwijt dan rijk’ vaak ook voor nieuwe moeilijkheden. Van belang is om alles grondig uit te zoeken, voordat men iemand décharge verleent. Is men zich niet bewust van de mogelijke gevolgen, dan is het van belang om de risico’s te inventariseren en desnoods een specifieke clausule op te nemen waarvoor de décharge specifiek geldt. Het enkele verwijzen naar ‘bestuurshandelen’ was in deze zaak kennelijk voldoende om elk mogelijk handelen hiermee te dekken.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence