2 min lezen

Call-optie uitoefenen: hoe werkt dat?

NL

Een call-optie is een recht om tegen een vooraf vastgestelde prijs de onderliggende waarde te mogen kopen. Dit moet meestal binnen een bepaalde periode. Aan een call-optie kunnen ook voorwaarden zijn verbonden. In een recente zaak was de vraag of de eisende partij een call-optie kon uitoefenen. Advocaat ondernemingsrecht Marco Guit legt uit hoe het werkt.

 

Call-optie op 50% certificaten

Het geschil dat in deze procedure aan de rechtbank werd voorgelegd was als volgt. Eiseres was met gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
aangegaan betreffende een call-optie. Deze call-optie gaf eiseres het recht 50% van de certificaten van aandelen in het kapitaal van (een dochteronderneming van) gedaagde te verwerven.

Call-optie uitoefenen

In de overeenkomst is de voorwaarde opgenomen dat eiseres de call optie pas mag uitoefenen “indien en zodra de schulden [van gedaagde] geheel zijn afgelost.”  Voorts was bepaald dat eiseres recht op inzage in de administratie en aflossingen op deze schulden heeft. De hoofdsom (van de schuld) is voor een periode van maximaal vijf jaar aan gedaagde verstrekt.

Schulden niet afgelost: toch call-optie uitoefenen?

Vijf jaar na het sluiten van deze overeenkomst roept eiseres de call-optie in. Haar advocaat voert aan dat de termijn van vijf jaar voor aflossing van de schulden inmiddels is verstreken. De advocaat van gedaagde wijst echter op de voorwaarde. Deze is niet vervuld en dus kan de call-optie niet worden uitgeoefend. Wie heeft er gelijk?

Geen beroep op voorwaarde bij bewust traineren aflossing

De rechtbank gaat in beginsel mee met de stelling van eiseres dat gedaagde geen beroep op de voorwaarde kan doen als zij zelf het aflossen van de schulden heeft belet. De vraag die partijen verdeeld houdt is of gedaagde over voldoende vrije middelen heeft kunnen beschikken om de schulden af te lossen.

Tussenvonnis: inzage administratie

De rechtbank veroordeelt gedaagde in een tussenvonnis om aan eiseres inzage te geven in de administratie. Zo krijgt eiseres de gelegenheid haar stelling dat er voldoende financiële ruimte zou zijn te onderbouwen. Maar helaas voor eiseres leidt het rapport dat haar ingeschakelde accountant heeft opgesteld, niet tot die conclusie. Het beroep van gedaagde op de voorwaarde houdt stand. De vorderingen van eiseres worden afgewezen.

Advocaat bij opstellen call-optie overeenkomst

In de hier besproken zaak was een duidelijke voorwaarde overeengekomen: pas als de schulden waren afgelost, kon eiseres de call-optie uitoefenen. Toch ontstond er een impasse Een situatie waarbij partijen in een conflictsituatie vast zitten omdat geen van hen wil of kan bewegen.
» Meer over impasse
impasse
tussen partijen. Het is aan te raden om -voor zover mogelijk- (kwaadwillige) beïnvloeding van de vervulling van een dergelijke voorwaarde door een partij te voorkomen of beperken. Ook kunnen juridische procedures worden voorkomen door een andere wijze van geschillenbeslechting af te spreken. Bijvoorbeeld de bepaling dat bij geschillen een onafhankelijke derde (bijvoorbeeld een door beide partijen aan te wijzen register-accountant) uitsluitsel zal geven.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van vastgoedrecht, waaronder bouwrecht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en insolventierecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence