Verzet ingesteld door rechtsgeldige vertegenwoordiger van gefailleerde?

Een faillissementsaanvraag wordt in beginsel toegewezen als de schuldenaar verkeert in een toestand dat hij heeft opgehouden te betalen. Er vindt altijd een mondelinge behandeling plaats waar de schuldenaar op de aanvraag kan reageren. Als hij niet verschijnt en het faillissement wordt uitgesproken, dan kan de schuldenaar in verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet
verzet
gaan. In de verzetprocedure kan hij alsnog tegen het faillissement verweer voeren. Advocaat insolventierecht Marco Guit legt uit.

Faillissement uitgesproken

In een recente uitspraak was onderneming X (hierna: de gefailleerde) bij vonnis van 12 juni 2018 failliet verklaard. Tegen deze faillietverklaring heeft de gefailleerde verzet ingesteld. De rechtbank vraagt zich nu af of het verzet is ingesteld door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van de gefailleerde.

Bestuurder gefailleerde ambtshalve ontbonden

Uit de uittreksels van het handelsregister Een register waarin ondernemingen vermeld staan met hun gegevens.
» Meer over handelsregister
Handelsregister
blijkt dat vennootschap Y de bestuurder is van gefailleerde. Vennootschap Y is echter in februari 2018 ambtshalve door de Kamer van Koophandel Een publieke instelling gericht op advisering en ondersteuning van ondernemers en beheerder van het Handelsregister.
» Meer over kamer van Koophandel
Kamer van Koophandel
ontbonden. Op het uittreksel van de Kamer van Koophandel van gefailleerde van 15 mei 2018 staat dan ook geen bestuurder (meer) vermeld.

Voortbestaan rechtspersoon tijdens vereffening

De rechter haalt artikel 2:19 lid 5 BW aan. Hierin staat bepaalt dat een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
na ontbinding blijft voortbestaan voor zover dit tot vereffening Liquidatie van een ontbonden rechtspersoon of op de afwikkeling van een nalatenschap
» Meer over vereffening
vereffening
van zijn vermogen nodig is. Artikel 2:23 lid 1 BW bepaalt vervolgens dat de bestuurders de vereffenaars van het vermogen van een ontbonden rechtspersoon worden, voor zover de rechtbank geen vereffenaars heeft benoemd of de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
geen andere vereffenaars aanwijzen.

Vertegenwoordiger gefailleerde rechtsgeldig?

Uit de stukken valt af te leiden dat vennootschap Y nog baten heeft, namelijk de aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
in gefailleerde. Dit betekent dat vennootschap Y ook na haar ontbinding is blijven voortbestaan voor de vereffening van haar vermogen. De enig bestuurder en aandeelhouder van vennootschap Y is Z en hij is bevoegd om de gefailleerde rechtsgeldig te vertegenwoordigen. Het verzet is voorts tijdig ingesteld en gefailleerde is dus ontvankelijk in haar verzet.

Toets rechter ex nunc

De volgende vraag is of het verzet gegrond is. Hiervoor zal de rechtbank ten eerste beoordelen of op het moment van het verzet summierlijk is gebleken dat de aanvraagster van het faillissement een vordering had op de gefailleerde. Dit is immers de belangrijkste eis voor een faillissementsaanvraag, dat er sprake is van een onbetaalde vordering. Ten tweede kijkt de rechter of de gefailleerde verkeert in de toestand van te hebben opgehouden te betalen. Beide toetsen vinden “ex nunc” plaats. Dit wil zeggen dat de rechtbank kijkt naar het moment van de beoordeling in tegenstelling tot het moment van de faillietverklaring (ex tunc).

Advocaat bij verzet tegen faillissement

Gefailleerde heeft de vordering van de aanvraagster (inmiddels) voldaan. Daarnaast heeft zij voldoende middelen om de faillissementskosten en het salaris van de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
te voldoen. De rechtbank overweegt dat nu de vordering van de (enige) aanvraagster door voldoening teniet is gegaan, het verzet gegrond moet worden verklaard. Het faillissement wordt vernietigd.

Meer in Insolventierecht
Is advocaat verplicht om voorschot failliet bedrijf terug te betalen?
Moet advocaat van failliet salaris terugbetalen aan curator?

De rechtbank Midden-Nederland boog zich recent over de vraag of een advocaat een voorschot voor salaris dat kort voor het...

Sluiten