3 min lezen

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is in werking getreden

NL

In het kort

 • Vanaf 15 november 2023 is de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie actief voor twee jaar.
 • Besturen moeten binnen veertien dagen na turboliquidatie specifieke documenten deponeren bij de Kamer van Koophandel, inclusief financiële overzichten en uitleg over eventuele schulden.
 • Schuldeisers kunnen inzage eisen bij niet-naleving, terwijl het Openbaar Ministerie tot 5 jaar bestuursverbod kan vorderen bij herhaalde overtredingen met onbetaalde schuldeisers.

Op woensdag 15 november 2023 is de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie (voor de duur van twee jaren) in werking getreden. De wet heeft als voornaamste doel de transparantie bij turboliquidaties te vergroten om de informatiepositie van schuldeisers te verbeteren. Wij schreven daarover eerder al een pagina en een blog.

Turboliquidatie

Een vennootschap die haar onderneming wil beëindigen kan de aandeelhouders(s) vragen daartoe te besluiten. In het geval de vennootschap op het moment van de ontbinding niet over baten beschikt zal de vennootschap direct ophouden te bestaan. Er is dan sprake van een turboliquidatie.

Het turboliquideren van een vennootschap is ook mogelijk in het geval er schuldeisers onbetaald zijn gebleven, het aanvragen van een eigen faillissement ligt in dat geval niet voor de hand. Voordat de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking was getreden kon een met een turboliquidatie geconfronteerde schuldeiser in beginsel geen direct daartegen gerichte actie ondernemen, dat is nu anders; de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie bevat een verantwoordings- en bekendmakingsverplichting voor het bestuur.

Verantwoordings- en bekendmakingsplicht

Het bestuur moet binnen veertien dagen na de ontbinding de volgende stukken bij het handelsregister Een register waarin ondernemingen vermeld staan met hun gegevens.
» Meer over handelsregister
handelsregister
van de Kamer van Koophandel Een publieke instelling gericht op advisering en ondersteuning van ondernemers en beheerder van het Handelsregister.
» Meer over kamer van Koophandel
Kamer van Koophandel
deponeren:

 • staat van baten en lasten (slotbalans) van het boekjaar Het boekjaar van een rechtspersoon is het kalenderjaar, indien in de statuten geen ander boekjaar is aangewezen.
  » Meer over boekjaar
  boekjaar
  waarin de turboliquidatie plaatsheeft;
 • schriftelijke toelichting op het ontbreken van baten op het moment van de turboliquidatie;
 • schriftelijke toelichting op het onbetaald laten van schuldeisers (indien van toepassing);
 • schriftelijke toelichting over de wijze waarop de baten van de rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
  » Meer over rechtspersoon
  rechtspersoon
  te gelde zijn gemaakt en de opbrengst is verdeeld (indien van toepassing);
 • jaarrekening(en) van de jaren voorafgaand aan het jaar waarin de vennootschap is ontbonden waarvoor geldt dat de wettelijke deponeringsplicht is geschonden.

Daarnaast moet het bestuur de schuldeisers van de geliquideerde onderneming ervan op de hoogte stellen dat voornoemde stukken bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd.

Inzagerecht

Als het bestuur de op haar rustende verantwoordingsplicht niet of niet juist nakomt kunnen de schuldeisers de kantonrechter verzoeken het hun toe te staan om inzage te krijgen in de bewaarde administratie van de ontbonden rechtspersoon. Voor de toewijzing van een dergelijk verzoek is noodzakelijk dat de schuldeisers hun belang bij het verzoek voldoende concreet onderbouwen. Het niet-naleven van de verantwoordingsplicht levert bovendien een economisch delict op.

Bestuursverbod

In het geval er schuldeisers onbetaald zijn gebleven op het moment dat de rechtspersoon is ontbonden en de op het bestuur rustende verplichtingen (verantwoording en bekendmaking) zijn geschonden dan biedt de wet aan het Openbaar Ministerie de mogelijkheid een bestuursverbod te vorderen. Ook kan een bestuursverbod worden gevorderd indien de bestuurders al vaker betrokken zijn geweest bij turboliquidaties waarbij schuldeisers onbetaald werden gelaten. Het bestuursverbod geldt maximaal 5 jaar en heeft tot gevolg dat degene aan wie het verbod is opgelegd gedurende die periode geen functie als bestuurder of commissaris kan uitoefenen.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence