3 min lezen

1 januari 2021 is het zover; de WHOA komt eraan

NL

Op 6 oktober 2020 is de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) door de Eerste Kamer aangenomen. De WHOA maakt het voor een onderneming in financieel zwaar weer mogelijk om haar schuldeisers en aandeelhouders te verplichten om buiten faillissement mee te werken aan een onderhands dwangakkoord. De WHOA treedt op 1 januari 2021 in werking. In deze blog zal insolventierecht-advocaat Sander Schouten de belangrijkste aspecten van de WHOA bespreken.

Buitengerechtelijk crediteurenakkoord tegen finale kwijting

Op dit moment is het buiten faillissementssituaties in principe niet mogelijk om schuldeisers te dwingen akkoord te gaan met betaling van een bepaald percentage van hun vordering tegen finale kwijting. Slechts in hele uitzonderlijke gevallen wijst de rechtbank een vordering tot medewerking van een crediteur aan een onderhands akkoord in een dwangakkoord-procedure toe. De WHOA gaat hier verandering in brengen.

WHOA

Per 1 januari 2021 wordt het voor bedrijven mogelijk om via een onderhands dwangakkoord – buiten faillissement – te herstructureren, schulden te saneren en deze door de rechtbank te laten goedkeuren c.q. vaststellen (homologeren). Hierdoor worden ook schuldeisers en/of aandeelhouders die niet met het akkoord hebben ingestemd aan het akkoord gebonden. De WHOA beoogt dus te voorkomen dat individuele schuldeisers een buitengerechtelijk crediteurenakkoord kunnen tegenwerken. Het beoogde doel is dat bedrijven op eenvoudigere wijze hun onderneming kunnen (her)structureren, de schulden kunnen saneren en minder snel zullen failleren.

WHOA in een notendop

De WHOA biedt zowel aan rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersonen
als natuurlijke personen die een zelfstandig beroep of bedrijf uitoefenen verschillende mogelijkheden voor het aanbieden van een akkoord, wat maatwerk mogelijk maakt. Het is overigens zo dat niet alleen de schuldenaar zelf het aanbieden van een akkoord onder WHOA kan initiëren, ook aandeelhouders, schuldeisers, de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging van de schuldenaar kunnen daartoe overgaan. De rechter kan worden verzocht daartoe een deskundige te benoemen.

Verschillende klassen schuldeisers

Bij sanering onder de WHOA, worden de schuldeisers en/of aandeelhouders in klassen ingedeeld. De klassenindeling is afhankelijk van de rang die in geval van verhaal op het vermogen van de schuldenaar aan de schuldeiser en/of aandeelhouder toekomt. Zo heeft bijvoorbeeld een schuldeiser ten behoeve van wie een zekerheidsrecht is gevestigd een andere rang dan een leverancier met een onbetaalde factuur. De zekerheidsgerechtigde zal dan ook in een andere klasse worden ingedeeld dan de leverancier.

Per klasse wordt er een akkoord aangeboden, waarbij geldt dat het aangeboden percentage van een vordering per klasse kan en zal verschillen. Het is overigens ook mogelijk dat het akkoord betrekking heeft op iets anders dan de betaling van een deel van een geldsom, denk bijvoorbeeld aan achterstellingen van leningen. Vervolgens wordt per klasse over het akkoord gestemd. Er wordt binnen een klasse een akkoord bereikt als de instemmende schuldeisers ten minste twee derde van het totale bedrag aan vorderingen behorend tot de desbetreffende klasse vertegenwoordigen. In geval de klasse betrekking heeft op aandeelhouders, geldt dat een akkoord wordt bereikt als de instemmende aandeelhouders ten minste twee derde vertegenwoordigen van het totale bedrag aan geplaatst kapitaal Het (recht van een vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal op) kapitaal dat door de vennootschap is uitgegeven en dat door aandeelhouders aan de onderneming is verschaft.
» Meer over geplaatst kapitaal
geplaatst kapitaal
in die desbetreffende klasse.

Personeel

Personeel is meer dan eens een schuldeiser. Zij kan echter niet bij het WHOA-akkoord worden betrokken. Oftewel, een reorganisatie van het personeel kan via de WHOA niet worden bewerkstelligd.

Homologatie

De initiatiefnemer zal op enig moment de rechtbank vragen het volledige akkoord – het akkoord zoals aangeboden aan alle klassen – te homologeren, daartoe is wel vereist dat ten minste één klasse met het aan hen aangeboden akkoord heeft ingestemd. De rechter zal het akkoord vervolgens toetsen aan de weigeringsgronden en of het redelijk is. Als de rechterbank overgaat tot homologatie geldt als gevolg daarvan het akkoord voor alle schuldeisers en/of aandeelhouders, ook degene die niet hebben ingestemd.

Heeft u vragen over de WHOA, herstructureringen, schuldsanering of faillissement? Neem dan contact op met AMS Advocaten!

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence