Mag een werkgever een ziekmelding van een werknemer weigeren?

Het komt geregeld voor dat werkgevers twijfelen aan een ziekmelding van een werknemer. Bijvoorbeeld omdat de desbetreffende werknemer zich vaak op maandag of vrijdag ziekmeldt of omdat er sprake is van een arbeidsconflict. De vraag die zich dan opdringt is of een werkgever deze ziekmelding in twijfel mag trekken en het loon mag opschorten totdat er wordt vastgesteld dat de werknemer daadwerkelijk ziek is. Zeer recent boog de kantonrechter Arnhem zich over zo’n kwestie. Arbeidsrecht-advocaat Manon van den Brand bespreekt deze uitspraak.

Ziekmelding

Op 21 januari 2019 trad de werkneemster voor bepaalde tijd in dienst als casemanager bij de werkgever. Deze arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd is in augustus 2019 omgezet in een vast dienstverband. Op 8 april 2020 meldde de werkneemster zich ziek en verzocht haar werkgever om de gegevens te verstrekken van de bedrijfsarts zodat zij een afspraak kon maken.

Ziekmelding geweigerd

De werkgever liet de werkneemster weten dat haar ziekmelding niet werd geaccepteerd en dat haar loon per die datum werd opgeschort. Uiteindelijk heeft de werkgever de werkneemster wel aangemeld bij de arbodienst.

Consult met de bedrijfsarts

Zes dagen nadat de werkneemster haar werkgever in rechte had betrokken, ontving zij een uitnodiging voor het spreekuur met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts schreef in de probleemanalyse dat er sprake is van zowel ziekte als een arbeidsconflict.

Werkneemster niet akkoord met voorstel tot beëindiging

Nadat de werkneemster bij de bedrijfsarts was geweest, deed de werkgever haar een voorstel om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. De werkneemster is niet akkoord gegaan met deze vaststellingsovereenkomst De overeenkomst waarin partijen bindende afspraken maken ter voorkoming of beëindiging van een bestaande onzekerheid of een bestaand geschil.
» Meer over vaststellingsovereenkomst
vaststellingsovereenkomst
.

De hamvraag is of de werkgever het loon van de werkneemster (on)terecht heeft opgeschort vanaf het moment van ziekmelden.

Hoofdregel: ziekmelding accepteren

De kantonrechter start met de hoofdregel: een werkgever dient in principe een ziekmelding door een werknemer te accepteren. Dat is alleen anders als er voldoende zwaarwegende gronden zijn om de ziekmelding te weigeren. Een arbeidsconflict – zoals de werkgever in deze zaak opwierp – levert geen zwaarwegende grond op.

Bedrijfsarts oordeelt over belastbaarheid

Het is niet aan de werkgever, maar aan de bedrijfsarts c.q. arbodienst om te beoordelen of een werknemer al dan niet ziek is. Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) bevat regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers te bevorderen.
» Meer over arbeidsomstandighedenwet
Arbeidsomstandighedenwet
en de Regeling procesgang verplicht om het eerste en tweede ziektejaar een bedrijfsarts of arbodienst in te schakelen, op het moment dat een werknemer zich ziekmeldt.

Deze verplichting vloeit overigens ook voort uit het goed werkgeverschap en de re- integratieverplichtingen die op een werkgever rusten.

Ziekmelding ten onrechte geweigerd

Naar het oordeel van de kantonrechter had de werkgever de ziekmelding van deze werkneemster dus niet mogen weigeren. Het had op de weg van de werkgever gelegen om kort na de ziekmelding – en niet pas enkele weken daarna – al de arbodienst in te schakelen. Dat de werkneemster zich in 2020 al vaker had ziekgemeld doet daar niet af aan. Ook levert dit geen geldige reden voor een loonopschorting Het uitstellen van loonbetaling als pressiemiddel van een werkgever om een werknemer ergens toe te bewegen.
» Meer over loonopschorting
loonopschorting
op. De werkneemster heeft derhalve recht op het gevorderde aanvullende salaris vanaf de datum waarop zij zich ziekmeldde, inclusief de wettelijke rente en wettelijke verhoging.

More in Arbeidsrecht
Geld
Werknemer fraudeert en dient bijna twee miljoen schade te vergoeden aan werkgever

Onlangs heeft de Rechtbank Rotterdam een uitspraak gewezen over een werknemer die met hulp van zijn familie en ex-collega gelden...

Close