Cherrypicking sociaal plan bij reorganisatie? AMS legt uit!

Bij een reorganisatie komt veel kijken. De wijze waarop de reorganisatie wordt uitgevoerd en de gevolgen hiervan voor de werknemers worden vaak vastgelegd in een sociaal plan. Hierin komen aspecten zoals herplaatsing, compensatie van inkomensverlies en overgangsregelingen aan de orde. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt een recente zaak waarin werknemer en werkgever debatteerden over de toepasselijkheid van het sociaal plan.

Gefaseerde reorganisatie werkgever

In verband met een interne reorganisatie dreigde een oudere werknemer zijn functie te verliezen. De reorganisatie kende twee fasen. De eerste fase werd behelst door het tijdelijke Sociaal Plan 2016. Op basis van dit sociaal plan ging werknemer deelnemen aan een mobiliteitsprogramma. Dit programma bood bepaalde werknemers mogelijkheden op het gebied van herplaatsing en mobiliteitsbevordering. De uitkomst hiervan is dat werknemer op een lager betaalde functie wordt geplaatst. Het alternatief zou ontslag zijn geweest.

Herplaatsing naar lager betaalde functie

Werknemer accepteert de herplaatsing maar maakt bezwaar tegen de beperkte compensatie van zijn inkomensverlies. In een procedure tegen de werkgever vordert werknemer een hogere compensatie. Hij doet hierbij een beroep op het Sociaal Plan 2017, het nieuwe sociaal plan dat voor de tweede fase van de reorganisatie was opgesteld. De compensatieregeling die hierin wordt geboden, zou in zijn geval gunstiger zijn.

Sociaal Plan 2017 niet van toepassing

De kantonrechter overweegt dat er van rechtstreekse toepassing van het Sociaal Plan 2017 geen sprake is. Immers, de vervallenverklaring van de functie van werknemer en de eerste stappen naar herplaatsing hebben zich geheel in 2016 (de eerste fase) voltrokken. Dat werknemer pas medio 2017 begon in zijn nieuwe functie doet aan de toepasselijkheid van het Sociaal Plan 2016 niet af. Dit plan voorzag er in dat voor de te vervallen functies zo spoedig mogelijk een preventief mobiliteitsprogramma gestart zou worden om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen.

Werknemer ingestemd met mobiliteitsprogramma

Werknemer heeft zich destijds niet tegen dit mobiliteitsprogramma verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet
verzet
. Ook heeft hij geen bezwaar gemaakt tegen het vervallen van zijn oude functie. De herplaatsing is een gevolg van de toepassing van het Sociaal Plan 2016. Daarom kunnen de financiële gevolgen van deze herplaatsing niet opeens beheerst worden door het nieuwe sociaal plan. Het Sociaal Plan 2017 geldt immers voor de volgende fase van de reorganisatie en niet is afgesproken dat dit plan zich ook tot ‘lopende gevallen’ uitstrekt.

Werknemer inconsequent: cherry picking

De kantonrechter acht het inconsequent dat werknemer zich enerzijds verenigt met de in het Sociaal Plan 2016 mobiliteitsproces dat voor hem tot behoud van een baan heeft geleid, maar anderzijds de financiële gevolgen wenst te onttrekken aan de werking van datzelfde plan. Werkgever noemt dit terecht een geval van “cherry picking”: de beste voorwaarden uit twee regelingen halen en geen van nadelige voorwaarden accepteren.

More in Arbeidsrecht
Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Contractuele ontslagvergoeding én transitievergoeding voor werknemer bij ontslag?

Werknemers hebben sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) recht op een transitievergoeding indien zij minimaal twee...

Close