Heropening vereffening ontbonden vennootschap

De ontbinding van een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
kan op verschillende manieren plaatsvinden. In deze blog bespreekt advocaat ondernemingsrecht Sjoerd Yntema de wijze van ontbinding, de daaropvolgende vereffening Liquidatie van een ontbonden rechtspersoon of op de afwikkeling van een nalatenschap
» Meer over vereffening
vereffening
en de situatie waarin er, nadat de rechtspersoon is opgehouden te bestaan, nog schuldeisers of baten opkomen.

Ontbinden vennootschap

Artikel 2:19 BW geeft een limitatieve opsomming van de bestaande ontbindingsgronden. Ontbinding kan plaatsvinden:

 1. na een besluit van de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
  » Meer over algemene vergadering
  algemene vergadering
  of in het geval van een stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
  » Meer over stichting
  stichting
  , van het bestuur, strekkende tot ontbinding;
 2. door het intreden van een gebeurtenis die volgens de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
  » Meer over statuten
  statuten
  de ontbinding tot gevolg heeft;
 3. na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel, hetzij door insolventie;
 4. door het geheel ontbreken van leden in het geval van een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij Een als onderlinge waarborgmaatschappij opgerichte vereniging met het doel met haar leden verzekeringsovereenkomsten te sluiten.
  » Meer over onderlinge waarborgmaatschappij
  onderlinge waarborgmaatschappij
  ;
 5. door een beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
  » Meer over beschikking
  beschikking
  van de Kamer van Koophandel Een publieke instelling gericht op advisering en ondersteuning van ondernemers en beheerder van het Handelsregister.
  » Meer over kamer van Koophandel
  Kamer van Koophandel
  ( Kamer van Koophandel Een publieke instelling gericht op advisering en ondersteuning van ondernemers en beheerder van het Handelsregister.
  » Meer over kamer van Koophandel
  KvK
  );
 6. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt.

Ontbinding door een beschikking van de KvK kan plaatsvinden indien – kort gezegd – sprake is van twee in artikel 2:19a BW genoemde ontbindingsgronden. Het gaat dan om de situatie waarin geen bestuurders staan ingeschreven, er geen jaarrekeningen worden gepubliceerd en geen belasting meer wordt betaald. Gevallen van ontbinding door de rechter zijn onder andere te vinden in artikel 2:20 BW en 2:21 BW. Het gaat om rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersonen
waarvan de werkzaamheid of het doel in strijd is met de openbare orde, gebreken kleven aan de totstandkoming, statuten niet voldoen aan de eisen der wet of wanneer de rechtspersoon niet valt onder de wettelijke omschrijving van zijn rechtsvorm.

De ontbinding moet openbaar worden gemaakt door inschrijving in het handelsregister Een register waarin ondernemingen vermeld staan met hun gegevens.
» Meer over handelsregister
handelsregister
. Hiervan wordt door de KvK mededeling gedaan in de Staatscourant of op de website van de KvK.

Vereffening

Nadat de ontbinding is uitgesproken door de rechter of op een andere wijze is ingetreden, moet het vermogen van de rechtspersoon vereffend worden. In het geval van vrijwillige ontbinding, treden in beginsel de bestuurders als vereffenaar op. In andere gevallen benoemt de rechter de vereffenaars.

Vereffenaars maken de rechten van de rechtspersoon geldend, zorgen dat schulden worden voldaan en verdelen het overschot tussen de aandeelhouders. Gedurende de periode van vereffening wordt aan de naam van de rechtspersoon “in liquidatie De afwikkeling van de boedel van een failliete onderneming.
» Meer over liquidatie
liquidatie
toegevoegd, zodat het voor iedereen duidelijk is dat de rechtspersoon ontbonden is.

Wanneer er op het tijdstip van ontbinding geen baten zijn, houdt de rechtspersoon ingevolge artikel 2:19 lid 4 BW per direct (dus zonder vereffening) op te bestaan. Dit is de zogenaamde turboliquidatie. In andere gevallen eindigt de vereffening op het moment dat geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn. Op dat moment houdt de rechtspersoon op te bestaan.

Heropening vereffening

Het kan gebeuren dat, nadat de rechtspersoon is opgehouden te bestaan, nog een schuldeiser opkomt of dat van het bestaan van een bate blijkt. In dat geval kan de rechtbank op verzoek van een belanghebbende de vereffening heropenen en zo nodig een vereffenaar benoemen.

De belanghebbende dient een verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
verzoekschrift
in bij de rechtbank, die vervolgens zal beoordelen of de verzoeker voldoende belang heeft bij de heropening. De verzoeker moet aantonen dat er een niet vereffende bate is of, in het geval de belanghebbende een schuldeiser is, dat er liquidatiesaldo aan de rechthebbende is uitgekeerd dat kan worden teruggevorderd.

Rechtspersoon herleeft

Wanneer de rechtbank besluit de vereffening te heropenen en hiertoe een vereffenaar te benoemen, herleeft de rechtspersoon, maar uitsluitend met het doel de vereffening af te wikkelen. De vereffenaar is dan bevoegd van alle gerechtigden het te veel saldo terug te vorderen.

Advocaat ondernemingsrecht

Onze advocaten ondernemingsrecht hebben ruime ervaring op het gebied van ontbinding, vereffening en het heropenen van de vereffening en adviseren en procederen hierover geregeld.

More in AMS Advocaten
beslag opheffen na afgifte bankgarantie
Opheffing beslag onder voorwaarde van afgifte bankgarantie: zo zit het!

Als er door een crediteur beslag wordt gelegd op de bankrekeningen van een onderneming, kan dit schadelijke gevolgen hebben voor...

Close