3 min lezen

BN International BV failliet verklaard na surseance van betaling

NL

De rechtbank Amsterdam heeft op dinsdag 28 november 2023 voorlopige surseance van betaling aan BN International BV verleend. Deze surseance van betaling is op woensdag 29 november 2023 door de rechtbank Amsterdam ingetrokken, onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement. Sander Schouten, advocaat bij AMS Advocaten, is daarbij als curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
aangesteld.

BN International BV

BN International BV is opgericht in 1925 en houdt zich reeds sinds tientallen jaren bezig met het ontwerpen, produceren en verkopen van met wandbekleding (behang) en boekomslagmateriaal. Het hele proces – ontwerp, productie en verkoop – wordt in eigen beheer vanuit Huizen gedaan.

Voortzetting en doorstart

Sander onderzoekt met zijn team op dit moment de mogelijkheden voor voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, alsmede de mogelijkheden voor zowel een (integrale) doorstart Proces waarbij de activa van een failliete onderneming van de curator worden gekocht met als doel de activiteiten van de failliet voort te zetten.
» Meer over doorstart
doorstart
als ook de verkoop van bedrijfsonderdelen.

Geïnteresseerde partijen kunnen contact opnemen met de curator, dit kan per e-mail sander.schouten@amsadvocaten.nl of telefonisch via 020 – 30 80 315.

Gevolgen voor werknemers

De curator heeft – na daartoe machtiging van de rechter-commissaris te hebben gekregen – de arbeidsovereenkomsten met de medewerkers inmiddels opgezegd en voorafgaand zijn voornemen tot dit ontslag gemeld aan een tweetal betrokken vakbonden.

Gedurende de opzegtermijn, die maximaal zes weken bedraagt, zijn de medewerkers nog in dienst van BN International. De loonverplichtingen worden in beginsel door het UWV overgenomen onder de zgn. loongarantieregeling. Het UWV is ingelicht heeft een werknemersbijeenkomst gepland op maandag 4 december 2023 om 11:00 uur op locatie bij BN International. Het UWV bepaalt per medewerker de duur van de opzegtermijn alsmede de hoogte van de uitkering onder loongarantieregeling. Met betrekking tot vragen hieromtrent kunnen werknemers zich tot het UWV.

Schuldeisers

Schuldeisers van BN International kunnen hun vordering(en) bij de curator indienen via: https://sfvonline.nl/zelfhelp/registreren/1811. Bij het indienen van de vordering dient u de onderliggende documentatie waaruit de aard en omvang van de vordering, en indien van toepassing ook een voorrecht, pand- of hypotheekrecht Een hypotheekrecht is een beperkt recht strekkende om op de daaraan onderworpen goederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen.
» Meer over hypotheekrecht
hypotheekrecht
, eigendomsvoorbehoud Een eigendomsvoorbehoud is de meest geëigende wijze voor een leverancier om zich tegen een slecht betalende klant te beschermen.
» Meer over eigendomsvoorbehoud
eigendomsvoorbehoud
of retentierecht Het recht van een schuldeiser om een zaak van de schuldenaar onder zich te houden totdat zijn vordering is voldaan.
» Meer over retentierecht
retentierecht
blijkt, te uploaden.

Gevolgen voor klanten

Als gevolg van het faillissement zijn de bedrijfsactiviteiten (vrijwel) stilgevallen. Nog niet uitgeleverde bestellingen worden op dit moment niet meer uitgeleverd. De klanten die aan hun betalingsverplichting(en) hebben voldaan maar hun bestelling niet of niet volledig hebben ontvangen, kunnen hun vordering indienen binnen bovengenoemde link.

Gevolgen voor leveranciers

Leveranciers van BN International kunnen hun vordering op de gefailleerde vennootschap indienen via bovenstaande link. De rechter-commissaris heeft een afkoelingsperiode van één maand afgekondigd. Gedurende deze periode kunnen leveranciers eventuele rechten op de boedel van BN International niet uitoefenen. De curator zal zich eerst een beeld moeten vormen van de boedel en de rechten die de verschillende crediteuren daarop hebben.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence