4 min lezen

Kostbare Porsche blijkt replica. Leidt beroep op non-conformiteit tot 8 ton schadevergoeding?

NL

Een particulier kocht eind 2011 voor € 225.000,= een Porsche 911 Carrera uit 1973. Eind 2017, ruim zes jaar later, liet de koper de auto nader onderzoeken. Uit de rapportage kwam naar voren dat er zeer waarschijnlijk gerommeld was met het chassisnummer, waardoor er gerede twijfel was over de authenticiteit van de Porsche. De koper vond op basis van dit rapport dat het vaststond dat de Porsche die hij gekocht had niet de originele Porsche was maar een replica daarvan. Volgens de koper maakte dit dat de Porsche niet beantwoordde aan de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
en hij stapte naar de rechter. Advocaat verbintenissenrecht Geertje Strik legt uit hoe de rechter over dit geschil oordeelde.

Koopsom retour en schadevergoeding

Volgens de koper was er sprake van een non-conformiteit Non-conformiteit houdt in dat een verkochte zaak, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.
» Meer over non-conformiteit
non-conformiteit
en had hij gedwaald bij het aangaan van de koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
. De koper vorderde (onder meer) ontbinding van de overeenkomst. Hij maakte naast aanspraak op terugbetaling van de koopsom ook aanspraak op vergoeding van de winst die hij had kunnen maken bij het weer doorverkopen van de Porsche. Dat kwam neer op ruim acht ton.

Is Porsche “compleet origineel”?

De particulier zou bij aankoop van de Porsche gevraagd hebben naar de originaliteit van de Porsche. De verkoper zou toen hebben bevestigd dat de Porsche “compleet origineel” was, maar dat alleen de motor vervangen zou zijn. De verkoper betwistte dat hij gezegd zou hebben dat de Porsche compleet origineel was. Wel zou hij hebben bevestigd dat de motor vervangen was.

Porsche: gerestaureerd en nieuwe motor

Het was ook komen vast te staan dat de koper wist dat de Porsche op enig moment gerestaureerd was waarbij niet alleen onderdelen gerepareerd maar ook vervangen waren. Uit het feit dat de verkoper betwistte dat hij zou hebben aangegeven dat de Porsche compleet origineel was en ook uit het feit dat de koper wist van de nieuwe motor, leidde de rechtbank af dat de koper sowieso niet mocht verwachten dat de Porsche compleet origineel was, in die zin dat de Porsche zich nog in de toestand bevond, zoals die in 1974 bij het verlaten van de fabriek was. De rechtbank vond dan ook dat de vraag of de Porsche niet aan de overeenkomst beantwoordde niet kon worden ingevuld door het feit dat de Porsche kennelijk niet “compleet-origineel” was.

Vals chassisnummer dus replica

Dit maakte dat de eventuele non-conformiteit van de Porsche zich toespitste op de  vraag of het chassisnummer al dan niet vervalst was. De rechtbank vond dat het in beginsel zo is dat de Porsche niet aan de overeenkomst zou beantwoorden, indien inderdaad zou blijken dat het chassisnummer vervalst zou zijn. Dit was omdat de rechtbank vond dat de echtheid van het chassisnummer van een auto van wezenlijk belang is voor het kunnen toekennen van een kenteken aan een auto en voor de verhandelbaarheid van de auto. Uit het feit dat het chassisnummer mogelijk vals was leidde de koper zelf al af dat de Porsche niet origineel was maar een veel goedkopere replica.

Heeft koper voldoende onderzoek verricht?

De rechtbank vond dat voorafgaand aan de vraag over de vaststelling van de valsheid van het chassisnummer eerst de vraag beantwoord moest worden of de koper zelf voorafgaand aan de koop voldoende onderzoek had verricht naar de authenticiteit van de Porsche en in dat verband ook naar de juistheid van het chassisnummer. Van de Porsche uit 1973 was namelijk geen historische documentatie voorhanden.

Onderzoek naar originaliteit Porsche

Juist omdat de koper de Porsche ook aanschafte als beleggingsobject vond de rechter dat de koper bij de aanschaf niet kon volstaan met het stellen van een enkele vraag naar de originaliteit van de Porsche, maar dat hij ook nadere vragen over het chassisnummer had moeten stellen en daar ook zelf nader onderzoek naar had moeten verrichten. Dit gold volgens de rechtbank temeer omdat de koper de originaliteit als een belangrijke voorwaarde voor de koop zag en de juistheid van het chassisnummer daarvan zelfs als een wezenlijk element beschouwde.

Geen recht op beroep non-conformiteit

Het voorgaande maakte dat de rechtbank tot de slotsom kwam dat het op de weg van de koper gelegen had om nader onderzoek naar het chassisnummer van de Porsche te doen voordat hij deze kocht. Omdat de koper dat niet had gedaan, had de koper volgens de rechtbank het recht om nu een beroep op non-conformiteit te doen verspeeld.

Denk aan de onderzoeksplicht!

Deze uitspraak is een goed voorbeeld van de onderzoeksplicht die op een koper kan rusten. Voldoet een koper niet aan de onderzoeksplicht dan kan hij, ook bij een non-conformiteit, dus nog steeds achter het net vissen.

Geertje Strik

Geertje Strik

Sinds augustus 2021 is Geertje als advocaat verbonden aan AMS Advocaten, waar zij zich richt op de civielrechtelijke advies- en procespraktijk.
Ravel Residence