Gemeente eist nakoming exploitatieovereenkomst zwembad in kort geding

In een recent kort geding heeft de gemeente Dantumadiel nakoming gevorderd van de exploitatieovereenkomst die zij ter zake van een zwembad had gesloten. De exploitant beroept zich echter op dwaling en wil het contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
vernietigen. Hoe oordeelt de Voorzieningenrechter in deze zaak? Advocaat contractenrecht Marco Guit bespreekt de uitspraak.

 

 

Exploitant gehouden tot overname personeel

De gemeente en de exploitant hebben in 2011 een koop- en exploitatieovereenkomst betreffende een gemeentelijk zwembad gesloten. De exploitant is op grond van de exploitatieovereenkomst onder meer verplicht het zwembad open te houden voor algemeen publiek volgens in Nederland gebruikelijke openingstijden. En hoewel exploitant commerciële activiteiten mag ontplooien, mogen deze geen afbreuk doen aan de maatschappelijke functie van het bad. Voorts is overeengekomen dat de exploitant het zwembad personeel zal overnemen van de gemeente.

Vernietiging exploitatieovereenkomst op grond van dwaling?

Na sluiting van de overeenkomsten, weigert de exploitant vervolgens het personeel over te nemen en laat de gemeente weten dat zij de koop- en exploitatieovereenkomst wil vernietigen op grond van dwaling. De exploitant stelt ten tijde van het sluiten van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
niet te hebben geweten dat er nog geen overeenstemming was tussen de gemeente en het personeel. Dit heeft geleid tot vertraging in de noodzakelijke personele en organisatorische aanpassingen met alle financiële gevolgen van dien. Aldus de exploitant.

Voorzieningenrechter: geen dwaling dus nakoming verplicht

De gemeente vordert in kort geding dat de exploitant het zwembad moet openstellen en het personeel moet overnemen. Ten aanzien van het beroep op dwaling stelt de Voorzieningenrechter voorop dat de exploitant moet worden aangemerkt als een deskundige partij. Exploitant houdt zich immers professioneel bezig met het exploiteren van zwembaden en sportaccommodaties in Nederland. Dat de exploitant niet op de hoogte zou zijn geweest van het ontbreken van definitieve overeenstemming met het personeel, acht de rechter onaannemelijk. In de exploitatieovereenkomst wordt immers expliciet verwezen naar een concept sociaal plan. Dit plan was dus nog niet definitief. Desondanks heeft de exploitant ingestemd met de overeenkomst. De vertraging in de personeelsoverdracht komt voor rekening en risico van exploitant. Het beroep op dwaling wijst de rechter af en veroordeelt de exploitant de exploitatieovereenkomst na te komen, op straffe van een dwangsom De veroordeling om een geldsom te betalen wegens het niet voldoen aan een vonnis.
» Meer over dwangsom
dwangsom
.

Advocaten bij dwaling en vernietiging exploitatieovereenkomst

Een geslaagd beroep op dwaling kan zich volgens de wet bij twee situaties voor doen. In het eerste geval heeft de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
een onjuiste mededeling gedaan waardoor de dwalende over is gegaan tot het sluiten van de overeenkomst. In het tweede geval heeft de wederpartij juist iets verzwegen waarvan hij had moeten weten dat dit voor de dwalende partij van belang was bij het sluiten van de overeenkomst. Het gaat er kort gezegd om dat de partij die een beroep op dwaling doet, een onjuiste voorstelling van zaken had waarvoor de wederpartij verantwoordelijk was. Dwaling is een grond voor vernietiging van een overeenkomst.

Meer in Verbintenissenrecht
Echtgenote onterfd, Leger des Heils ontvangt miljoenen
Echtgenote onterfd, Leger des Heils ontvangt miljoenen

Na het overlijden van haar 82-jarige zeer vermogende echtgenoot, komt de weduwe erachter dat hij zijn testament een jaar voor...

Sluiten