3 min lezen

Factureren zonder verlenen service schending zorgplicht

NL

De redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
en de zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
houden in dat het onder omstandigheden te ver kan gaan dat een dienstverlener servicekosten De kosten die bovenop de kale huur komen.
» Meer over servicekosten
servicekosten
in rekening brengt, terwijl die service niet wordt verleend. Dat volgt ook uit deze recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland.

Overeenkomst

Een restaurant en een milieuservice hebben een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
gesloten met een looptijd van zeven jaar over het ophalen van afval. Concreet houdt deze overeenkomst in dat vanaf medio januari 2020 een bedrijfsafvalcontainer bij het restaurant wekelijks door de milieuservice werd geledigd. Het restaurant is hiervoor maandelijks een bedrag verschuldigd.

De overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar. In de toepasselijke algemene voorwaarden is opgenomen dat als de container niet kan worden geledigd op de gebruikelijke dag door omstandigheden die aan het restaurant kunnen worden toegerekend, maandelijks nog steeds het overeengekomen bedrag verschuldigd is. Ook bij bedrijfsbeëindiging anders dan faillissement, blijft het restaurant gehouden het overeengekomen maandbedrag te betalen. Daarnaast is in de algemene voorwaarden een opschortings- en ontbindingsbevoegdheid voor de milieuservice opgenomen in het geval het restaurant haar verplichtingen niet nakomt.

Geen service meer nodig

Voor de ingangsdatum heeft het restaurant de milieuservice via WhatsApp gevraagd te wachten met het laten ingaan van het contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
. De milieuservice laat daarop weten dat dit niet meer mogelijk is. Vervolgens wordt de container afgeleverd bij het restaurant. In maart 2020 vraagt het restaurant de milieuservice de container weg te halen. Het restaurant is dicht en andere mensen gooien hun afval erin. De milieuservice verwijst het restaurant naar de binnendienst. In de periode vanaf januari tot en met juni 2020 is de afvalwagen wekelijks langs het restaurant gereden. De milieuservice heeft vanaf januari 2020 tot en met april 2021 facturen gestuurd naar het restaurant. Zij heeft de overeenkomst in april 2021 geschorst.

Procedure

Omdat het restaurant weigert de facturen te betalen, stelt de milieuservice een vordering in bij de rechtbank. Het restaurant voert verweer: volgens haar moet de vordering enerzijds worden afgewezen omdat zij deze voor de ingangsdatum rechtsgeldig had opgezegd. Dit verweer wordt door de rechter verworpen omdat die opzegging niet door de milieuservice is bevestigd. Tijdens de mondelinge behandeling voert het restaurant nog aan dat de overeenkomst voorwaardelijk is aangegaan, maar dit wordt verder niet onderbouwd terwijl de milieuservice dit wel ontkracht. Anderzijds meent het restaurant dat het onterecht en oneerlijk is dat zij de facturen van de milieuservice moet betalen omdat ze voor de ingangsdatum al heeft aangegeven de overeenkomst te willen opzeggen en vervolgens van de diensten van de milieuservice ook geen gebruik heeft gemaakt.

Redelijkheid en billijkheid

De rechtbank vat dit verweer van het restaurant op als een beroep op de redelijkheid en billijkheid. Voor invulling van dit verweer geldt dat het restaurant erop wijst dat de milieuservice haar zorgplicht om te handelen als goed opdrachtnemer heeft geschonden. De rechtbank stelt voorop dat de overeenkomst niet tussentijds kan worden opgezegd en dat het restaurant in beginsel daaraan is gebonden en de facturen moet betalen, ook als er feitelijk geen afval wordt verwerkt door de milieuservice. Maar, zo overweegt de rechtbank vervolgens, de redelijkheid en billijkheid (en de zorgplicht) houden wel in dat het onder omstandigheden te ver kan gaan om servicekosten in rekening te brengen terwijl die service niet wordt verleend. En dat is hier het geval.

De milieuservice is in juli 2020 gestopt met het langsrijden bij het restaurant om afval te verwerken. Op dat moment had het restaurant nog geen enkele factuur betaald en de milieuservice wist dat het restaurant geen behoefte had aan lediging van de container. Zonder overleg stopte de milieuservice met langsrijden, maar bleef tot en met april 2021 wel maandelijks facturen sturen. Pas toen schorste de milieuservice de overeenkomst.

Onaanvaardbaar

De rechtbank is hierom van oordeel dat de milieuservice niet als goed opdrachtnemer heeft gehandeld door vanaf augustus 2020 tot en met april 2021 facturen te blijven sturen, terwijl daar feitelijk geen service tegenover stond. Het is volgens de rechtbank naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat het restaurant die facturen zou moeten betalen. De vordering van de milieuservice wordt daarom alleen toegewezen voor de facturen vanaf januari tot en met juli 2020.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence