Wrakingsverzoek tegen 140 rechters tegelijk

Voor de wrakingskamer in Breda diende recent een opmerkelijke zaak. Een procespartij wraakte namelijk niet één rechter, maar meteen de gehele rechtbank Zeeland-West-Brabant: daar werken ongeveer 140 rechters. Advocaat procesrecht Thomas van Vugt bespreekt de opmerkelijke uitspraak.

‘Gang van zaken’ reden voor wraking

De verzoeker in deze zaak is betrokken bij een tweetal procedures: elk voor de rechtbank Zeeland-West-Brabant, bij het team kanton in Bergen op Zoom. In een van die procedures gaat het om een huurgeschil tussen hem en zijn voormalige echtgenote enerzijds, en de woningstichting anderzijds. Daarnaast loopt er een vrijwaringsprocedure voor dezelfde rechtbank.

Volledige rechtbank gewraakt

De verzoeker gaat op enig moment over tot wraking van alle rechters van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, en voert als grondslag daarvoor “de gang van zaken in beide procedures” aan. Wat die ‘gang van zaken’ zou zijn en waarom die voldoende reden zou zijn om een rechter – of zelfs: alle rechters – te wraken wordt niet onderbouwd.

‘Schade aan rechterlijke onpartijdigheid’

Iedere partij in een procedure kan een rechter die de zaak behandelt wraken, als er sprake is van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Die feiten of omstandigheden moeten betrekking hebben op de rechter die de zaak behandelt: de wrakingsgrondslag moet dan dus ook de betrokken rechter betreffen, en niet een gehele rechtbank c.q. alle rechters die daar werkzaam zijn.

Wrakingskamer ziet af van zitting

De wrakingskamer maakt dan ook korte metten met het verzoek. Ze stelt vast dat een wrakingsverzoek dat gericht is tegen alle rechters van een rechtbank niet als een wrakingsverzoek als in de wet bedoeld kan worden aangemerkt: zo’n verzoek is dus niet mogelijk. Daar komt nog bij dat het verzoek niet deugdelijk is onderbouwd. De ‘gang van zaken’ is door de verzoeker niet benoemd of toegelicht. De wrakingskamer komt tot de conclusie dat het verzoek kennelijk ongegrond is: ze wijst het verzoek aanstonds af en ziet zelfs af van behandeling ervan op een zitting.

More in Procesrecht
Incasso - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Anticipatie-exploot: Wat is het en hoe werkt het?

Soms zie je dat een verliezende partij van een procedure in eerste aanleg net op de laatste dag voor het...

Close