Wat is de bewijskracht van een digitale handtekening?

In een recente zaak oordeelt de Rechtbank Noord-Holland over de bewijskracht van een digitale handtekening die is gezet op een tablet. Advocaat procesrecht Lennard Noordzij licht toe.

Feiten van de zaak

De onderneming Piggy produceert software voor online klantenbindingprogramma’s. Piggy stelt dat zij een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
is aangegaan met slagerij X. Piggy heeft de slagerij in mei 2019 bezocht en tijdens dit bezoek zou X een abonnement hebben afgesloten. Piggy zou tegen betaling licenties en hardware leveren. Piggy vordert nu betaling van een op deze overeenkomst gebaseerde factuur. De slagerij betwist echter het bestaan van de overeenkomst. X stelt alleen getekend te hebben voor het verkrijgen van nadere informatie, niet voor het afsluiten van een abonnement.

Hoofdregel bewijslast

Op grond van de hoofdregel draagt de partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, de bewijslast van die feiten of rechten. Piggy beroept zich op de rechtsgevolgen van een door haar gestelde overeenkomst. Omdat X gemotiveerd betwist dat er een overeenkomst tot stand is gekomen, is het aan Piggy om deze overeenkomst te bewijzen.

Ondertekende overeenkomst: dwingend bewijs

Piggy produceert als bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
de digitaal ondertekende overeenkomst. Een ondertekende schriftelijke overeenkomst – in de wet ‘ akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
’ – levert dwingend bewijs op. Dat betekent dat de rechter verplicht is de inhoud van een dusdanige overeenkomst als waar aan te nemen. Een gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
partij kan nog wel ‘tegenbewijs’ leveren, maar als hij daarin niet slaagt, staat de inhoud van de overeenkomst vast. Dit is een ongunstige bewijspositie.

Digitaal versus offline handtekening

Een elektronische handtekening heeft enkel dezelfde bewijskracht als een handgeschreven handtekening indien de methode voor ondertekening die gebruikt is voldoende betrouwbaar is. Een gekwalificeerde elektronische handtekening wordt gelijkgesteld met handmatige ondertekening. Deze heeft dus ook dwingende bewijskracht.

Oordeel rechtbank

In deze zaak is echter geen sprake van een gekwalificeerde handtekening op de door Piggy ingebrachte overeenkomst. Er is enkel door slager X op een tablet van Piggy een handtekening gezet. Daarom moet worden beoordeeld of deze methode van ondertekening voldoende betrouwbaar is. Dat is volgens de rechtbank niet het geval, omdat de handtekening is gezet op een tablet die Piggy bij zich droeg in een omgeving die door Piggy wordt beheerd. Ook heeft slager X volgens de rechtbank voldoende gemotiveerd weersproken dat hij zijn handtekening heeft gezet voor aanschaf van een abonnement. Hij dacht enkel meer informatie te ontvangen.

De door Piggy overgelegde overeenkomst heeft volgens de rechtbank daarom geen dwingende bewijskracht. Piggy wordt in de gelegenheid gesteld bewijs te leveren van haar stelling dat X de overeenkomst digitaal heeft ondertekend. In het bijzonder geeft de rechtbank Piggy de opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
om te onderbouwen dat door slagerij X is ondertekend voor een betaald abonnement en niet voor een vrijblijvende proefperiode.

More in Procesrecht
Bestuurder persoonlijk aansprakelijk vanwege niet verstrekken bewijs

In een recente zaak acht de Rechtbank Noord-Holland een bestuurder persoonlijk aansprakelijk vanwege het niet verstrekken van bankafschriften. Advocaat procesrecht...

Close