3 min lezen

Rechter forceert aandelenoverdracht tegen de zin van de verkoper

NL

Uit een recente uitspraak van het hof Amsterdam blijkt dat de Nederlandse rechter er niet voor terugdeinst om in een kort geding de overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
van aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
te bewerkstelligen. Dat is goed nieuws voor kopers die te maken hebben met een weigerachtige verkoper. Er zijn dan wel enkele voorwaarden. Welke dat zijn, licht advocaat ondernemingsrecht Onno Hennis toe in deze blog.

Achtergrond

X was bestuurder binnen de Doedijns Groep, een internationaal opererende onderneming in de hydraulische industrie. 83,55% van de aandelen van de topholding was in handen van een private equity fonds. X hield zelf (indirect) 4,90% van de aandelen. Op een goed moment komen gesprekken op gang met een branchegenoot, Verolme, over de verkoop van een dochteronderneming, Logan.

(Mogelijke) concurrentie

Onderdeel van de verkoop zou zijn dat X mee over zou gaan naar Verolme. Omdat X hierdoor in wezen bij een concurrent werkzaam zou worden, bedong het private equity fonds onder andere dat X zijn aandelen zou moeten certificeren.

Certificering

Partijen sloten een Waiver Agreement waarin werd bepaald dat X zijn aandelen zou overdragen aan een STAK, tegen uitgifte van niet-bewilligde certificaten. Daarmee werd immers bewerkstelligd dat X niet langer de informatie- en vergaderrechten zou hebben die hij als aandeelhouder binnen de Doedijns Groep had. Het concurrentierisico werd daarmee aanzienlijk beperkt.

Geen medewerking

X weigerde echter om mee te werken aan de certificering. Hij stelde dat de Waiver Agreement tot stand was gekomen door misbruik en in strijd was met de redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
. Daarop startte de Doedijns Groep een kort geding tegen X.

Spoedeisend belang

Voor een toewijzing in een kort geding, dient er sprake te zijn van een spoedeisend belang Voor een toewijzing van een vordering in kort geding moet er sprake zijn van spoedeisend belang.
» Meer over spoedeisend belang
spoedeisend belang
. De rechter oordeelde dat daarvan sprake was in verband met de concurrentiepositie van de Doedijns Groep. X was immers inmiddels werkzaam bij Verolme, maar had ondertussen – als aandeelhouder in de Doedijns Groep – nog wel informatie- en vergaderrechten. Verder overwoog de rechter dat de Doedijns Groep een gerechtvaardigd belang had bij rust in de organisatie.

Onomkeerbare gevolgen

X stelde voorts in het kort geding dat overdracht van aandelen tot onomkeerbare gevolgen zou leiden. De juridische levering van aandelen De overdracht van aandelen.
» Meer over levering van aandelen
levering van aandelen
is immers in zijn aard definitief. De rechter overwoog echter met verwijzing naar een zaak van de Hoge Raad dat in een kort geding een dergelijke voorziening kan worden getroffen indien het spoedeisend karakter aanwezig is en de gevraagde voorziening wordt gerechtvaardigd door de billijke afweging van de belangen van partijen.

Contractsvrijheid

Vervolgens beargumenteert de rechter waarom de voorziening in dit geval gerechtvaardigd is. Kort gezegd stelt de rechter dat de voorwaarde dat X zijn aandelen zou certificeren, niet onredelijk was. Bovendien was X niet verplicht om daarmee akkoord te gaan. Verder werd X bijgestaan door ervaren en kundige adviseurs (een groot advocatenkantoor). Bovendien stond tegenover het verlies van informatie- en vergaderrechten het feit dat de Logan-deal doorging.

Pacta sunt servanda

De rechter oordeelde dan ook dat X de gemaakte afspraken moest nakomen. Aangezien hij dat niet vrijwillig deed, werd hij daartoe veroordeeld door de rechter. En voor het geval hij niet aan de veroordeling zou voldoen, werd bepaald dat het vonnis in de plaats zou treden van een tot de overdracht strekkende leveringsakte.

AMS Advocaten: hulp bij aandeelhoudersgeschillen

Heeft u afspraken gemaakt met een aandeelhouder, maar weigert hij/zij die na te komen? AMS Advocaten kan u helpen om de aandelenoverdracht De verkoop van aandelen
» Meer over aandelenoverdracht
aandelenoverdracht
wel gedaan te krijgen. Daartoe zijn zoals uit de uitspraak blijkt ook voldoende mogelijkheden.

Onno Hennis

Onno Hennis

Bij AMS Advocaten richt Onno zich op het adviseren en procederen in commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen. Hij behandelt zowel zaken die zich binnen de vennootschap afspelen (zoals impasses binnen de algemene vergadering van aandeelhouders en bestuurdersaansprakelijkheidskwesties), als geschillen van de onderneming met externe partijen (zoals voormalige handels- en investeringspartners, leveranciers en klanten). Volg Onno op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence