Geschonden garantie bij overname van een bedrijf? Klaag op tijd!

In een recente uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant heeft de rechter zich uitgelaten over een geschil dat zag op een garantie De waarborg dat een gekocht product deugdelijk is.
» Meer over garantie
garantie
in een overname- overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
. Het komt in de praktijk vaak voor dat een garantie weliswaar geschonden is, maar dat er door een koper te laat geklaagd wordt, waardoor de schade niet op een verkopende partij kan worden verhaald. Advocaat ondernemingsrecht Sjoerd Yntema bespreekt deze uitspraak.

Onderneming verkopen

Vennootschap x (de vennootschap) drijft een onderneming op het gebied van betonboringen. De bestuurder heeft in het kader van een voorgenomen verkoop een verkoopmemorandum opgesteld, waarin een post ‘voorraad’ voor € 153.955 is opgenomen voor met name nieuwe zagen en boren.

Interesse in het kopen van aandelen; due dilligence onderzoek

Een derde heeft in het najaar van 2017 laten weten geïnteresseerd te zijn in de aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
van het bedrijf, waarna de bestuurder het verkoopmemorandum heeft gedeeld. Partijen zijn vervolgens gaan onderhandelen over de voorwaarden van de transactie, in welk kader ook een boekenonderzoek (ook wel due diligence genoemd) plaatsvindt. Desgevraagd heeft de bestuurder informatie over de voorraad gestuurd die overeen kwam met wat in het verkoopmemorandum stond opgenomen.

Koopovereenkomst voor overname overeenkomst: garanties

Het boekenonderzoek is uiteindelijk in februari 2018 afgerond. Een maand later wordt de koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
getekend waarin een economische overgang per 1 januari 2018 staat opgenomen. In de koopovereenkomst zijn verschillende garanties opgenomen. Eén van die garanties strekt ertoe dat de voorraad post van € 153.955 per 31 december 2017 juist is.

Schending van garantie in koopovereenkomst

In de zomer van 2018 blijkt na telling van de voorraad dat de post van € 153.955 onjuist is. De voorraden blijken niet nieuw, tellijsten ontbreken, en er is geen grondslag voor waardering beschikbaar. De post zou voor een bedrag van € 71.010 te hoog zijn weergegeven. Nu de nettowinst daardoor ook te hoog is weergegeven wordt de schade vastgesteld op € 272.580.

Koper stelt verkoper aansprakelijk voor schade

De koper stelt de verkoper voor haar schade aansprakelijk, omdat de te hoge weergegeven post een inbreuk is op de garantie. De verkoper verweert zich hiertegen door te stellen dat de klachtplicht niet is nagekomen, de voorraad zorgvuldig is geteld, en koper haar onderzoeksplicht heeft geschonden.

De klachtplicht De plicht van een koper om tijdig een gebrek aan een gekochte zaak te melden bij verkoper.
» Meer over klachtplicht
klachtplicht
is geregeld in artikel 6:89 in samenhang gelezen met artikel 7:23 lid 1 BW en was in dit geval ook opgenomen in de koopovereenkomst, die bepaalde dat zodra koper een inbreuk constateert waarvoor verkoper aansprakelijk is, koper daarvan bij aangetekend schrijven, met een uitgebreide onderbouwing daarvan, opgave zal doen aan verkoper.

De rechtbank oordeelt dat koper te laat over de garantie heeft geklaagd

De rechtbank honoreert het beroep op de schending van de klachtplicht. Zo stelt de rechtbank vast dat op 2 mei 2019 voor het eerst werd gecommuniceerd dat er twijfels waren over de voorraad, terwijl de voorraad is geteld in de zomer van 2018. De rechtbank oordeelt dat dit te laat is. Koper had kort nadat de voorraad was geteld bij de verkoper moeten klagen. Het gevolg hiervan is dat alle vorderingen worden afgewezen en koper in de kosten van het geding wordt veroordeeld.

Deze zaak laat zien in welke mate het van belang is om bij een schending van een garantie tijdig de overeenkomst te raadplegen en je tot de verkopende partij te wenden. Wanneer dit te laat gebeurt, kan dit verstrekkende gevolgen hebben.

More in Ondernemingsrecht
Aftreden van raad van toezicht leidt tot catch-22 bij stichting. Hoe lost men dat op?

Het is gebruikelijk dat er bij een stichting naast het bestuur een raad van toezicht wordt ingesteld. De statuten bepalen...

Close