2 min lezen

Betaling aan een failliet bedrijf: is die terug te vorderen?

NL

Een zorgverzekeraar betaalt na datum faillissement nog een groot bedrag aan een gefailleerde vennootschap, en vordert dit bedrag vervolgens terug van de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
. De curator weigert mee te werken aan terugbetaling van het bedrag. Wanneer moet een curator meewerken aan ongedaanmaking? Advocaat insolventierecht Marco Guit legt uit.

 

 

Betaling na datum faillissement

In een recente uitspraak van de Hoge Raad keerde een zorgverzekeraar persoonsgebonden budgetten (PGB’s) uit op rekeningen die werden aangehouden door een instelling voor thuisbegeleiding. De instelling voldeed zichzelf rechtstreeks uit deze budgetten in verband met de door haar voor PGB-houders verrichte zorgwerkzaamheden op grond van zorgovereenkomsten. In deze overeenkomsten was bepaald dat de vennootschap als gemachtigde van de PGB-houder optrad ten aanzien van de rekeningen waarop het toegekende budget werd gestort. De vennootschap gaat echter eind december 2009 failliet. In januari 2010 maakt de zorgverzekeraar desondanks gelden over aan de vennootschap, en vordert deze bedragen vervolgens terug. De curator weigert alleen over te gaan tot terugbetaling.

Onverschuldigde betaling aan failliet bedrijf

Op grond van vaste rechtspraak geldt dat indien tijdens een faillissement onverschuldigd aan de boedel wordt betaald, dit in beginsel leidt tot een concurrente boedelvordering. Wanneer echter tussen de gefailleerde en de betaler geen rechtsverhouding bestaat of heeft bestaan die aanleiding tot de betaling gaf, en de betaling het gevolg is van een onmiskenbare vergissing, handelt de curator die wordt geconfronteerd met deze vergissing, in ‘overeenstemming met hetgeen in het maatschappelijk verkeer als betamelijk wordt beschouwd’ als hij meewerkt aan het ongedaan maken van die vergissing.

Uit het voorgaande volgt dat een curator enkel dient mee te werken wanneer er geen rechtsverhouding tussen de betaler en de gefailleerde bestaat of heeft bestaan die een van de betrokkenen aanleiding kon geven te veronderstellen dat er (mogelijk) wél een rechtsgrond aanwezig was voor de betaling. Maar wat is een onmiskenbare vergissing?

Geen onmiskenbare vergissing

Over het algemeen wordt aangenomen dat er sprake is van een onmiskenbare vergissing als deze door de curator zonder enige twijfel op grond van verstrekte gegevens of na eigen onderzoek is te herkennen, ook als er enige tijd mee gemoeid is. Met de rechtbank en het Hof oordeelt de Hoge Raad dat de betalingen in dit geval niet berustten op een onmiskenbare vergissing. Zij vloeien voort uit een rechtsverhouding tussen de verzekeraar en de failliet. De Hoge Raad verwijst de vordering echter niet af maar verwijst de zaak naar een ander Hof, nu hij betwisting van het arrest op een ander punt wel succesvol oordeelt.

AMS Advocaten: uw insolventierecht advocaat

Heeft u vragen over een  onverschuldigde betaling Het verrichten van een prestatie zonder (rechts)grond; recht op terugvordering.
» Meer over onverschuldigde betaling
onverschuldigde betaling
of een insolventierechtelijke kwestie? Neem dan gerust contact op met een van de insolventierechtspecialisten van AMS Advocaten.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence