3 min lezen

Fouten in de bouw? Geef aannemer kans om gebreken te herstellen!

NL

In een recente zaak bij de kantonrechter staat de vraag centraal of de aannemer, die gebrekkig werk heeft geleverd, wel in verzuim De situatie dat, en de periode waarin een schuldenaar nalaat een opeisbare prestatie te verrichten.
» Meer over verzuim
verzuim
is. Dit is relevant voor de vraag of de opdrachtgever betaling van de factuur mag weigeren. Advocaat bouwrecht Rosa Ruimschotel bespreekt het praktische vonnis in dit blog.

Overeenkomst van aanneming

Partijen hebben een aannemingsovereenkomst De opdracht aan een aannemer om tegen een aanneemsom een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen.
» Meer over aannemingsovereenkomst
aannemingsovereenkomst
gesloten. Na een groot deel van het werk geeft de opdrachtgever aan dat ze wil dat de aannemer het werk stopt omdat het werk van slechte kwaliteit was. Dit bevestigt zij in een uitgebreide whatsapp conversatie. De aannemer vertrekt van het werk en stuurt een factuur voor de hele aanneemsom De prijs die een opdrachtgever aan een aannemer verschuldigd is in het kader van een aannemingsovereenkomst.
» Meer over aanneemsom
aanneemsom
. De vraag in de procedure is of de opdrachtgever de aanneemsom moet betalen ook al is het werk niet deugdelijk uitgevoerd.

Betalingsverplichting ook bij gebreken

De rechter stelt voorop dat vaststaat dat de werkzaamheden (grotendeels) zijn uitgevoerd. Of die werkzaamheden ook deugdelijk zijn uitgevoerd is in dit verband nog niet van belang. Het enkele feit dat de verrichte werkzaamheden mogelijk gebrekkig zijn, ontslaat de opdrachtgever namelijk niet van haar betalingsverplichting. Wel kan een opdrachtgever, als de aannemer ondeugdelijk werk heeft verricht, een beroep doen op opschorting van zijn betalingsverplichting, op ontbinding van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
, op schadevergoeding en / of verrekening Het tegen elkaar wegstrepen van schulden over en weer waardoor een verbintenis teniet gaat.
» Meer over verrekening
verrekening
. Hierbij is de vraag of de aannemer in de gelegenheid is gesteld om – na ontdekking van het gebrek – het werk te herstellen cruciaal.

Geen gelegenheid tot herstel

De kantonrechter is van mening dat er geen gelegenheid tot herstel is gegeven terwijl de bereidheid hiertoe aanwezig was. Uit de whatsapp conversatie blijkt dat de opdrachtgever enkel nog wilde onderhandelen over een passende financiële vergoeding voor het uitgevoerde werk.

Onkundige aannemer?

De opdrachtgever voert aan dat zij niet verplicht was tot het bieden van gelegenheid tot herstel omdat er sprake was van “onkunde”. In dat geval kan -volgens de wet- gelegenheid tot herstel achterwege blijven. Maar ook hier gaat de kantonrechter niet in mee. Weliswaar blijkt uit een bouwrapport dat de renovatie niet zorgvuldig was verlopen, maar van dusdanige onkunde aan de zijde van aannemer was geen sprake. 

Advocaat bij geschillen met aannemer

Door de aannemer niet in de gelegenheid te stellen om herstel uit te voeren, is de aannemer niet in verzuim komen te verkeren. Dit betekent dat de opdrachtgever de overeenkomst kon ontbinden en niet zonder meer was ontslagen van haar betalingsplicht. De rechter komt vervolgens tot een praktische (door beide partijen gewenste) oplossing maar deze uitspraak benadrukt nog maar eens het belang van het voldoende aanbieden van herstel bij de tekortschietende aannemer.

Rosa Ruimschotel

Rosa Ruimschotel

Rosa is gespecialiseerd in dossiers op het gebied van het bouwrecht, vastgoedrecht en verbintenissenrecht.
Ravel Residence