2 min lezen

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en studiekostenbeding

NL

Met de inwerkingtreding van Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022 moet de werkgever volgens het nieuwe artikel 7:611a lid 2 BW verplichte scholing kosteloos aanbieden, waarbij scholing geldt als arbeidstijd en zoveel mogelijk onder werktijd plaatsvindt. Een studiekostenbeding voor verplichte scholing is ongeldig.

Verplichte scholing

Onder verplichte scholing valt in ieder geval scholing die verplicht aan de werknemer moet worden aangeboden op grond van toepasselijk Unierecht, nationaal recht, de toepasselijke cao (collectieve arbeidsovereenkomst) Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.
» Meer over cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
cao
of een regeling van een bevoegd bestuursorgaan. Scholing onder de algemene scholingsplicht van het al bestaande artikel 7:611a lid 1 BW valt ook onder de verplichte scholing van artikel 7:611a lid 2 BW.

Op basis van de algemene scholingsplicht van artikel 7:611a lid 1 BW moet een werkgever scholing aanbieden die of noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie of noodzakelijk is voor voortzetting van de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
. Bij dit laatste kan het gaan om een opleiding voor de eigen functie, zoals een IT-cursus bij introductie van een nieuw systeem door de werkgever, scholing voor passende arbeid tijdens ziekte, scholing in het kader van een verbeterplan of herplaatsing.

Nice to have

Wat nu precies allemaal valt onder de verplichte scholing die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie is niet direct af te leiden uit de wetsgeschiedenis van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Bij de totstandkoming ervan is besproken dat dit echt per geval moet worden bekeken. Zo zou scholing die nice to have is in ieder geval niet onder verplichte scholing vallen, maar wat dan nice to have is wordt verder niet toegelicht. Daarmee lijkt er ruimte te zijn bij de beoordeling of scholing noodzakelijk is voor uitoefening van de functie en dus kan worden aangemerkt als verplichte scholing.

Geen verplichte scholing

Wat in ieder geval niet onder verplichte scholing valt is scholing die nodig is voor een certificaat (van aandelen) Certificaat (van aandeel) is een bijzondere vorm van aandeel in een onderneming dat wel recht op winst geeft maar geen stemrecht.
» Meer over certificaat (van aandelen)
certificaat
of diploma waarover de werknemer al had moeten beschikken bij het begin van zijn dienstverband in een bepaalde functie. Dan gaat het bijvoorbeeld om de opleiding tot een beroepskwalificatie, behalve als de werkgever die verplicht is aan te bieden op grond van een CAO of een wettelijke bepaling. Bij zo’n kwalificatie gaat om de beroepen op deze lijst van gereglementeerde beroepen.

Elke scholing beoordelen

Omdat de wetsgeschiedenis ruimte laat voor de beoordeling of sprake is van verplichte scholing, is het voor de werkgever aan te raden om bij elke specifieke scholing te onderzoeken of deze daaronder valt en daarmee kosteloos moet worden aangeboden.

Nynke Noordmans

Nynke

Sinds maart 2021 is Nynke bij AMS werkzaam als advocaat. Zij is met name actief op het gebied van insolventierecht, arbeidsrecht en verbintenissenrecht.

Ravel Residence