3 min lezen

Werknemer komt onder een snijmachine terecht; is de werkgever aansprakelijk?

NL

Op grond van artikel 7:658 lid 1 BW, dient de werkgever zorg te dragen voor een veilige werkplek. Ook dient de werkgever maatregelen te treffen die nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden. Op het moment dat de werknemer onverhoopt toch schade lijdt onder werktijd, dan is de werkgever aansprakelijk tenzij hij kan aantonen dat hij zijn zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
heeft nageleefd en/of er geen verband is tussen de schade en het niet nakomen van de zorgplicht óf dat de werknemer opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld. Wat houdt die zorgplicht van werkgevers nu precies in? Arbeidsrecht-advocaat Nynke Noordmans bespreekt een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland.

Werknemer komt onder een snijmachine terecht

De werkgever produceert honden- en kattenvoer. De werknemer was in dienst als operator. In november 2018 raakte de werknemer gewond tijdens zijn nachtdienst. De werknemer beschreef het ongeval als volgt. Hij was alleen op de productieafdeling. Er moesten (snij)machines worden omgezet naar een andere lopende band. Een van de snijmachines moest hierdoor een stukje worden opgeschoven. Nadat de werknemer de snijmachine had opgeschoven en zich omdraaide, viel een andere snijmachine om en kwam boven op de werknemer terecht. De werknemer kwam ten val en zat klem tussen beide snijmachines. Uiteindelijk lukt het de werknemer om onder de snijmachine vandaan te komen. De werknemer had een diepe schaafwond over zijn buik en bloedde hevig.

Reden voor ongeluk

Naar mening van de werknemer was het ongeluk gebeurd, omdat er een poot van de snijmachine was afgebroken. De werkgever meende echter dat de snijmachine was omgevallen, omdat de werknemer de machine verplaatste. Dit behoorde volgens de werkgever niet tot de taak van de werknemer als operator. Bovendien had de werknemer de machine niet alleen moeten verplaatsen.

Werknemer stelt werkgever aansprakelijk

De werknemer startte een procedure waarin hij zijn werkgever aansprakelijk stelde voor de gevolgen van het ongeval.

Verplichting tot het bieden van veilige werkplek

De kantonrechter stelde voorop dat het werken met grote snijmachines een gevaarlijke situatie kan opleveren. Daarom was (en is) de werkgever verplicht dusdanige maatregelen te treffen, aanwijzingen te geven en een werkplek te creëren waarin het werken met en het verplaatsen van snijmachines op een veilige manier kan gebeuren.

Zorgplicht geschonden

De kantonrechter oordeelde dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden. De constructie waarbij de poten van de snijmachine los op klossen staan was volgens de kantonrechter onveilig te noemen. Dat de werkgever zou voorschrijven dat het verplaatsen van snijmachines altijd door twee gekwalificeerde personen moet gebeuren en dus niet toestaat dat productiewerknemers dit doen, doet daaraan niets af. Daarmee toonde de werkgever namelijk niet aan dat hij zijn zorgverplichtingen was nagekomen. Er viel naar het oordeel van de kantonrechter niet in te zien waarom de werkgever niet voor een andere, veiligere constructie had gekozen.

Geen duidelijke instructies gegeven

De kantonrechter oordeelde vervolgens dat ook nergens uit bleek dat de werkgever zijn werknemers duidelijke instructies gaf en hen wees op de gevaren bij het verplaatsen van de machines. De werkgever verweerde zich door te stellen dat uit de functieomschrijving van de operator zou blijken dat een operator nooit een machine (in zijn uppie) moet verplaatsen. Dit verweer werd verworpen. De functieomschrijving vermeldt dat de operator zelfstandig kleine technische storingen verhelpt en bij grotere problemen de assistent-ploegleider of de technisch dienst moet inschakelen. Dit gaat volgens de kantonrechter enkel over het oplossen van technische problemen. Daaruit kon (en behoefde) de werknemer niet af te leiden dat hij niet een snijmachine op de juiste plek mocht (ver)plaatsen. Tot slot wees de kantonrechter de werkgever erop dat hij er bij het nemen van veiligheidsmaatregelen op bedacht moet zijn dat werknemers in de praktijk soms minder voorzichtig zijn dan wenselijk is.

Werkgever is aansprakelijk

Kortom: de kantonrechter oordeelde dat de werkgever op grond van artikel 7:658 lid 2 BW aansprakelijk is. De werkgever werd dan ook veroordeeld tot het vergoeden van de schade die werknemer als gevolg van het bedrijfsongeval heeft geleden en in de toekomst nog zal lijden.

Nynke Noordmans

Nynke Noordmans

Sinds maart 2021 is Nynke bij AMS werkzaam als advocaat. Zij is met name actief op het gebied van insolventierecht, arbeidsrecht en verbintenissenrecht.

Ravel Residence