Werkgevers opgelet: beëindig een slapend dienstverband nog vóór 1 januari 2020

Tot voor kort hielden werkgevers het dienstverband na 104 weken arbeidsongeschiktheid ‘slapend’ om de (hoge) transitievergoeding De ontslagvergoeding waar werknemers met een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op hebben bij onvrijwillig ontslag.
» Meer over transitievergoeding
transitievergoeding
te ontlopen. Maar de Hoge Raad heeft deze trend onlangs een halt toegeroepen. Werkgevers doen er goed aan de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
in 2019 nog te beëindigen. Arbeidsrecht advocaat Manon van den Brand legt uit.

Goed werkgeverschap

Op 8 november 2019 oordeelde de Hoge Raad dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap een werknemer met een slapend dienstverband niet tegen zijn wil in dienst mag houden. Met andere woorden: de werkgever is verplicht mee te werken aan het beëindigen van de arbeidsovereenkomst na 104 weken arbeidsongeschiktheid, tenzij de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft de werknemer in dienst te houden. Bijvoorbeeld als de werknemer een concreet en reëel uitzicht op re-integratie heeft.

Transitievergoeding per de datum voltooiing 104 weken loondoorbetalingsplicht

Ook heeft de werknemer recht op de wettelijke transitievergoeding. Wel bepaalde de Hoge Raad dat de transitievergoeding niet meer hoeft te bedragen dan de hoogte van de transitievergoeding die verschuldigd zou zijn op de dag na de dag waarop de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer zou hebben kunnen beëindigen. In de meeste gevallen is dat na 104 weken arbeidsongeschiktheid. In gevallen waarin aan de werkgever een loonsanctie is opgelegd, is dat de dag nadat de loonsanctie is geëindigd.

Wijziging opbouw transitievergoeding per 1 januari 2020

De Wet arbeidsmarkt in balans wijzigt de opbouw van de transitievergoeding per 1 januari 2020. Voor werknemers die 50 jaar of ouder zijn en minimaal 10 jaar bij de werkgever hebben gewerkt of werknemers die 10 jaar of langer bij de werkgever in dienst zijn geweest, geldt straks niet meer een hogere berekeningsmaatstaf voor de transitievergoeding, zoals nu wel het geval is. Vanaf 2020 bedraagt de transitievergoeding voor iedereen 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar.

Compensatieregeling transitievergoeding

Per 1 april 2020 treedt de Wet compensatieregeling transitievergoeding in werking. Deze vergoeding is in beginsel gemaximeerd op twee onderdelen. In de eerste plaats vindt er geen compensatie plaats over de periode waar sprake was van een verlengde loondoorbetalingsverplichting (als gevolg van een loonsanctie) of de periode dat het dienstverband slapend is gehouden. De compensatie is immers beperkt tot de transitievergoeding verschuldigd na 104 weken arbeidsongeschiktheid. In de tweede plaats bepaalt de wet dat er niet méér wordt gecompenseerd dan het brutoloon dat de werkgever heeft betaald tijdens twee jaar arbeidsongeschiktheid (eventueel onder aftrek van vervroegde IVA-uitkering, een no-risk-polis). Deze beperking wordt echter voorlopig niet ingevoerd per 1 april 2020. Er wordt nader onderzocht of deze beperking wenselijk is.

Compensatie ter hoogte van de oude berekeningsmethodiek van de transitievergoeding

Minister Koolmees bevestigt in zijn brief van 13 december 2019 dat werkgevers in geval van beëindiging met wederzijds goedvinden vóór 1 januari 2020 overeenstemming moeten hebben bereikt met de werknemer of de procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst vóór 1 januari 2020 moeten zijn gestart om in aanmerking te komen voor compensatie ter hoogte van de oude berekening van de transitievergoeding. Dit geldt ook als de daadwerkelijke beëindigingsdatum na 1 januari 2020 ligt. Werkgevers die pas in 2020 een beëindigingsovereenkomst sluiten of een procedure starten, krijgen dus een compensatie op basis van de nieuwe, lagere berekeningsmethodiek.

Tip voor werkgevers

Met name werkgevers die werknemers met een dienstverband van 10 jaar of langer of werknemers van 50 jaar of ouder met een dienstverband van minimaal 10 jaar momenteel ‘slapend’ in dienst houden, is het advies om nog vóór 1 januari 2020 in actie te komen. Wij adviseren deze werkgevers om nog dit jaar aan de werknemers voor te stellen de arbeidsovereenkomst te beëindigen, zodat de werkgevers in aanmerking kunnen komen voor de hogere compensatie op basis van de oude berekeningsmethodiek van de transitievergoeding. Heeft u vragen of hulp nodig bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst van een werknemer met een slapend dienstverband, neem dan contact op met een van onze arbeidsrecht advocaten.

Meer in Arbeidsrecht
De belangenafweging bij toepassing van een eenzijdig wijzigingsbeding

In een arbeidsovereenkomst kan de werkgever een beding opnemen dat hem het recht geeft over te gaan tot het eenzijdig...

Sluiten