Het belang van een deskundigenoordeel bij een loonvorderingsprocedure

Een werknemer die ziek is, behoudt in beginsel gedurende ten minste twee jaar het recht op doorbetaling van het loon als hij de bedongen arbeid niet kan verrichten. Als een werknemer arbeidsongeschikt is en zich niet houdt aan zijn verplichting om het advies van de bedrijfsarts op te volgen, kan dat leiden tot het verval van het recht op doorbetaling van loon. Indien een werknemer meent dat een werkgever ten onrechte zijn loon niet (tijdig) heeft betaald, kan hij een loonvorderingsprocedure bij de kantonrechter beginnen. Uit een recente uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden blijkt opnieuw dat een deskundigenoordeel in die situatie een cruciale rol speelt. Arbeidsrecht advocaat Manon van den Brand legt uit.

Advies bedrijfsarts

In deze kwestie was werknemer sinds januari 2014 in dienst bij Apothekers Combinatie als bezorger van medicijnen. In september 2016 meldde werknemer zich ziek wegens psychische klachten. De bedrijfsarts oordeelde dat werknemer geen benutbare mogelijkheden had. In het plan van aanpak spraken werknemer en werkgever af dat werknemer eenmaal per veertien dagen bij werkgever koffie zou drinken. Dit gebeurde niet.

Waarschuwing loonstopzetting

Werkgever waarschuwde werknemer begin 2017 dat zijn loon zou worden stopgezet indien hij niet voldeed aan de gemaakte afspraak om een keer in de twee weken te komen. Ondanks die waarschuwing verscheen werknemer niet. Hij meende daartoe niet in staat te zijn, als gevolg van de slechte sfeer en bejegening. Eind maart 2017 zijn de koffiebezoeken hervat, maar in mei van dat jaar adviseerde de bedrijfsarts om daarmee te stoppen. Over de maanden februari en maart heeft werkgever geen loon betaald.

Loonvorderingsprocedure

Werknemer is een loonvorderingsprocedure gestart waarin hij onder meer zijn loon over de maanden februari en maart vorderde. De kantonrechter heeft werknemer niet-ontvankelijk Een partij in een gerechtelijke procedure (rechtszaak) is niet-ontvankelijk als er niet is voldaan aan de formele vereisten.
» Meer over niet-ontvankelijk
niet-ontvankelijk
verklaard, omdat hij geen deskundigenoordeel van het UWV als bedoeld in artikel 7:629a lid 1 BW heeft overgelegd. Hieruit blijkt dat hij (inderdaad) niet aan zijn verplichtingen uit het plan van aanpak kon voldoen.

Nadat de kantonrechter werknemer niet-ontvankelijk verklaarde, heeft hij alsnog een deskundigenoordeel bij het UWV aangevraagd. Hij legde aan het UWV concreet de vraag voor of hij in de maanden februari en maart 2017 in staat was om aan zijn re-integratie verplichtingen uit het plan van aanpak te voldoen door tweewekelijks koffie te drinken bij werkgever.

Deskundigenoordeel verplicht

Het gerechtshof is het met de kantonrechter eens. Het gerechtshof stelt voorop dat werknemer dit gebrek niet voor het eerst in hoger beroep kan helen door alsnog een deskundigenoordeel te overleggen. Daarnaast oordeelt het gerechtshof dat werknemer geen beroep heeft gedaan op de uitzonderingsgrond uit lid 2 van artikel 7:629a BW om het verplichte voorportaal te mogen passeren. Bovendien blijkt nergens uit dat zijn psychische klachten dusdanig waren dat het voor hem onmogelijk was om een deskundigenoordeel aan te vragen. Werknemer is volgens het gerechtshof dan ook terecht niet-ontvankelijk verklaard. Werknemer had zijn vordering desgewenst opnieuw kunnen voorleggen aan de kantonrechter zodra hij zijn verzuim De situatie dat, en de periode waarin een schuldenaar nalaat een opeisbare prestatie te verrichten.
» Meer over verzuim
verzuim
had hersteld.

Uitzonderingen op deze regel

Is een werknemer nu altijd verplicht om een deskundigenoordeel aan te vragen voorafgaand aan een loonvorderingsprocedure? Nee. Een werknemer is daartoe niet verplicht als de arbeidsongeschiktheid door werkgever niet wordt betwist of wanneer het overleggen van de verklaring in redelijkheid niet van werknemer kan worden gevergd (artikel 7:629a lid 2 BW).

Zo bevestigde de Hoge Raad onlangs in zijn arrest dat een zieke werknemer in een kort geding, waarin hij loon vordert van zijn werkgever, in principe geen deskundigenoordeel hoeft te overleggen.

Het deskundigenoordeel: een cruciale rol

Deze uitspraak laat opnieuw zien dat het kunnen overleggen van een deskundigenoordeel in een loonvorderingsprocedure bij ziekte cruciaal is, tenzij een van de twee uitzonderingen zich voordoet. Wij adviseren altijd een deskundigenoordeel aan te vragen om het risico van niet-ontvankelijkheid te voorkomen. Mocht u een loonvorderingsprocedure willen starten of heeft uw werknemer een loonvorderingsprocedure tegen u gestart, neem dan contact op met een arbeidsrecht advocaat.

Meer in Arbeidsrecht
Incident binnen zorginstelling onderdeel van werkgeversaansprakelijkheid?

Voor aansprakelijkheid van de werkgever voor schade van de werknemer is vereist dat de werknemer de schade heeft geleden in...

Sluiten