Algemene voorwaarden: de F van Fabrieksgarantie

Consumenten blijken slecht op de hoogte van de garantieregels en verkopers passen garantierechten niet altijd goed toe. Vaak is niet duidelijk wat een garantie De waarborg dat een gekocht product deugdelijk is.
» Meer over garantie
garantie
is en wat het verschil is tussen de garantie van de fabrikant, de garantie van de verkoper en de wettelijke garantie. Advocaat verbintenissenrecht Gea Flapper legt uit.

Wat is een garantie?

Verkopers en fabrikanten verstrekken nogal eens garanties bijvoorbeeld in hun algemene voorwaarden. Het begrip garantie heeft geen vastomlijnde betekenis. Een garantie houdt in dat de garantiegever instaat voor bijvoorbeeld het bereiken van een bepaald resultaat of voor een bepaalde eigenschap van een product. De te verstrekken garantie kan iedere gewenste inhoud hebben, zolang de garantie de verplichtingen (tot herstel, vervanging van het product e.d.) van de verkoper maar uitbreidt en niet beperkt. Als de verkoper zijn verplichtingen zou beperken, spreek je van een exoneratie.

Wat is een fabrieksgarantie en een verkopersgarantie?

Een fabrieksgarantie Een (extra) garantie voor bepaalde duur van de verkoper of fabrikant terzake een product.
» Meer over fabrieksgarantie
fabrieksgarantie
(of importeursgarantie) is een garantie van de producent (die niet rechtstreeks aan de consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
verkoopt) aan de consument-koper. Onder producent wordt verstaan de fabrikant die de zaak in de Europese Economische ruimte (waaronder alle EU-landen) invoert, alsmede een ieder die zich als producent presenteert door zijn naam, zijn merk of een ander onderscheidingsteken op de zaak aan te brengen. Een verkopersgarantie is de garantie die door de verkoper aan de consument-koper wordt verstrekt.

Wat is een wettelijke garantie?

Dan heb je ook nog wettelijke garantie. Onder de wettelijke garantie wordt verstaan: de verplichting dat een verkoper een zaak dient te leveren aan een consument die aan de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
beantwoordt. Kortom, een gekocht product moet deugdelijk zijn. Het moet voldoen aan wat de koper er redelijkerwijs van mocht verwachten. Voldoet het product niet, dan is de verkoper verplicht het product te repareren, te vervangen of de koopprijs terug te betalen. Doet de verkoper dit niet dan schiet hij in het nakomen van zijn verplichtingen tekort.

Garantie: gunstige bewijspositie voor consumenten

Garantie voorkomt een moeilijke discussie tussen de consument en de verkoper of fabrikant. Als het product binnen de door de verkoper of fabrikant verstrekte garantieperiode kapot gaat, dan moet de verkoper of fabrikant bewijzen dat het defect ontstaan is door toedoen van de koper. Dat is vaak niet eenvoudig en een verkoper of fabrikant begint er vaak niet eens aan. Over het algemeen geldt dat men zolang de garantieperiode voortduurt, het verhelpen van gebreken zonder meer kan verwachten. Na de garantieperiode ligt de bewijslast op de koper. De kans op een discussie is dan groter. De koper dient dan aan te tonen dat hij gerechtvaardigd mocht verwachten dat het product langer mee zou gaan dan de door de verkoper/fabrikant verstrekte garantieperiode.

De garantieperiode is verstreken, wat nu?

Ook als een garantieperiode is verstreken, kan de koper op grond van de wet nog steeds herstel, vervanging, ontbinding of vervangende schadevergoeding vorderen als de zaak niet deugdelijk is. Bijvoorbeeld wanneer de zaak een gebrek vertoont terwijl mag worden verwacht dat de zaak (veel) langer meegaat dan de garantietermijn. Het zal niet verbazen dat bij een garantietermijn van twee jaren de koper meer van de gekochte zaak mag verwachten dan wanneer er slechts twee maanden garantie wordt verstrekt.

Belangrijke factoren bij garantie

Daarnaast worden de gerechtvaardigde verwachtingen van de koper nog door een tal van factoren bepaald, zoals: of de zaak nieuw is of gebruikt, het een merk betreft of niet, beschadigd is of niet, wat de hoogte is van de prijs (bij een lagere prijs mag de koper minder kwaliteit verwachten), bij welke winkel de zaak is gekocht, de omstandigheden waaronder de koop plaatsvond (bijvoorbeeld of er sprake is van uitverkoop).

Fabrieksgarantie versus wettelijke garantie

Een fabrieksgarantie ontslaat de verkoper niet van zijn plicht tot het leveren van een deugdelijk product. De wettelijke garantie blijft altijd bestaan, dus de consument-koper kan altijd met zijn klachten bij de verkoper terecht ook al is er tevens een fabrieksgarantie afgegeven. Ook na het aflopen van een fabrieksgarantie of verkopersgarantie heeft de koper mogelijk nog op grond van de wettelijke garantie recht op reparatie of vervanging door de verkoper of fabrikant (mits het product niet door zijn toedoen kapot is gegaan natuurlijk).

Advocaat bij geschillen omtrent garantie

Heeft u vragen over wettelijke garantie, verkopersgarantie of fabrieksgarantie, neem dan contact op met een van onze advocaten.

More in Algemene voorwaarden
Usage trademark rights after termination of licensing unlawful?
Algemene voorwaarden: de E van Exoneratie (uitsluiting van aansprakelijkheid)

"De directie is niet aansprakelijk voor schade aan uw eigendommen" Iedereen kent ze. De bedingen in algemene voorwaarden waarin de...

Close