3 min lezen

Hoe gaat de Nederlandse rechter om met bewijsstukken in een vreemde taal?

NL

Het komt dikwijls voor dat in een civiele procedure voor de Nederlandse rechter een stuk in een vreemde taal als bewijsmiddel In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat in een rechtszaak bewijs kan worden geleverd door alle middelen.
» Meer over bewijsmiddel
bewijsmiddel
wordt gebruikt. Maar vrijwel alle Nederlandse rechters beheersen het Engels en de meeste daarnaast ook nog Duits en/of een andere taal. Is het daarom nodig om in een procedure voor de Nederlandse rechter een (beëdigde) vertaling te gebruiken? Advocaat procesrecht Onno Hennis beantwoordt deze vraag aan de hand van een uitspraak van de Hoge Raad.

Procedure in het Nederlands

Het uitgangspunt is dat civiele procedures voor de Nederlandse rechter in het Nederlands worden gevoerd. Het procesrecht en de procesreglementen zijn ook alle in het Nederlands gesteld. Het vonnis wordt ook in het Nederlands gewezen. Hierop is één belangrijke uitzondering, namelijk de Netherlands Commercial Court (NCC), waarover later meer.

Internationale handel

Aangezien Nederland een belangrijke functie vervult in het internationale handelssysteem bestaan veel commerciële relaties met buitenlandse partijen. Dikwijls zal in die relaties Engels of een andere vreemde taal de voertaal zijn. Duitsland is voor Nederland de belangrijkste handelspartner.

Bewijsstukken

In civiele procedures is het dan ook eerder regel dan uitzondering dat essentiële stukken in een vreemde taal zijn opgesteld. Vaak citeren advocaten de relevante bewijsstukken in de oorspronkelijke taal. Denk daarbij onder meer aan e-mails, contracten en transcripties van gesprekken. Voor de zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
– en zeker indien de materie of het taalgebruik complex is – wordt daar dikwijls een beëdigde of onbeëdigde vertaling bijgevoegd.

Hoge Raad

Maar wat als de advocaat geen vertaling toevoegt? Mag de rechter daar dan zomaar aan voorbij gaan? De Hoge Raad beantwoordde die vraag in een procedure tussen een Nederlander en een Duitser ontkennend door een rechtsregel vast te stellen.

Drietrapsraket

Volgens de Hoge Raad gelden de volgende drie uitgangspunten. Ten eerste is een vertaling van een bewijsstuk niet vereist, indien noch de rechter noch de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
die nodig heeft voor een goede beoordeling van de inhoud ervan. Ten tweede behoeven bewijsmiddelen in het Engels, Frans of Duits in beginsel niet te worden vertaald, maar de rechter kan een vertaling verlangen als hij dat nodig of wenselijk acht voor de behandeling van de zaak, mede gelet op de belangen van de wederpartij. Ten derde dienen bewijsmiddelen in een andere vreemde taal in beginsel wel te worden vertaald.

Ontbreken van een vertaling

De Hoge Raad oordeelde voorts dat waar een vertaling ontbreekt maar de rechter die, al dan niet op verzoek van de wederpartij, toch noodzakelijk of wenselijk acht, behoort de andere partij de kans te krijgen alsnog een vertaling over te leggen, tenzij de eisen van de goede procesorde zich daartegen verzetten.

Beëdigd of informele vertaling?

De rechter kan dan een door een beëdigde vertaler opgemaakte en ondertekende verklaring verlangen. Daarin is de rechter vrij. In de praktijk komt het voor dat de rechter van beide partijen verlangt dat zij ieder een beëdigde vertaling aanleveren, zodat de rechter deze vertalingen kan vergelijken. Dit zal met name zijn in kwesties waar de taalkundige uitleg van een in een vreemde taal opgestelde contractsbepaling doorslaggevend is.

Netherlands Commercial Court

Sinds 2019 is het in internationale zaken mogelijk om een procedure te starten bij de NCC. De NCC is een speciaal opgerichte rechtbank in Amsterdam waar gespecialiseerde rechters complexe zaken beoordelen in een procedure die geheel in het Engels wordt gevoerd. Het vonnis wordt ook in het Engels opgesteld, maar heeft dezelfde juridische status als een uitspraak van de rechtbank en kan op dezelfde manier ten uitvoer worden gelegd in de gehele Europese Unie.

AMS Advocaten: uw juridische sparringpartner in internationale geschillen

Heeft u een geschil met uw Nederlandse handelspartner? Neem dan contact op met onze advocaten. Wij bespreken graag met u of en op welke wijze wij u van dienst kunnen zijn.

Onno Hennis

Onno Hennis

Bij AMS Advocaten richt Onno zich op het adviseren en procederen in commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen. Hij behandelt zowel zaken die zich binnen de vennootschap afspelen (zoals impasses binnen de algemene vergadering van aandeelhouders en bestuurdersaansprakelijkheidskwesties), als geschillen van de onderneming met externe partijen (zoals voormalige handels- en investeringspartners, leveranciers en klanten). Volg Onno op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence