2 min lezen

Het verkrijgen van een afschrift van een vertrouwelijk arbitraal vonnis door een derde

NL

Een van de uitgangspunten van arbitrage Particuliere geschillenbeslechting buiten de overheidsrechtspraak om.
» Meer over arbitrage
arbitrage
is dat de procedure en het vonnis in beginsel vertrouwelijk zijn. Uit een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland blijkt dat het onder omstandigheden toch mogelijk is om een afschrift van een arbitraal vonnis te verkrijgen zonder dat je partij bent bij de procedure. Advocaat arbitrage Onno Hennis licht de zaak toe.

Wat was er aan de hand?

In deze zaak wenste bouwbedrijf Strukton een afschrift van een arbitraal vonnis dat was gewezen in een procedure tussen spoorwegbeheerder ProRail en aannemer VolkerRail. Uit het vonnis zou namelijk kunnen blijken dat ProRail mogelijk een onredelijke contractsuitleg jegens haar hanteerde.

Vertrouwelijkheid

Arbitrage is in beginsel vertrouwelijk. Specifiek hadden ProRail en VolkerRail onder het NAI Arbitragereglement geprocedeerd, waarin expliciet is opgenomen dat alle direct of indirect betrokken personen zijn gehouden tot geheimhouding over de arbitrage.

Aanbesteding

Niettemin werd in een latere aanbestedingsprocedure een deel van de inhoud van de arbitrage openbaar. VolkerRail had ProRail namelijk gevraagd om de concept-stukken van de aanbesteding aan te passen met inachtneming van het oordeel van het scheidsgerecht in de arbitrage, welke inhield dat ProRail een onredelijke contractsuitleg hanteerde. Doordat Strukton ook in deze aanbestedingsprocedure meedong, kwam zij hierdoor op de hoogte van dit feit. Aangezien Strukton contracten heeft met ProRail die identiek zijn aan de contracten van VolkerRail, wilde zij weten op welke punten het scheidsgerecht had geoordeeld dat ProRail een onredelijke contractsuitleg hanteerde.

Verzoek tot inzage in het arbitraal vonnis

Daarop heeft Strukton ProRail gevraagd om haar inzage te geven in het arbitraal vonnis. Dat weigerde zij met een beroep op de overeengekomen vertrouwelijkheid. VolkerRail bleek geen bezwaren te hebben tegen inzage in het arbitraal vonnis. Ook had VolkerRail laten weten dat het arbitraal vonnis geen bedrijfsgevoelige informatie bevatte.

Kort-geding

Strukton startte daarop een kort-geding. Zij vorderde inzage, althans afgifte van het arbitraal vonnis. Zij stelde dat zij voldeed aan de vereisten van een inzagevordering en dat er geen gewichtige reden Dringende redenen of veranderingen in de omstandigheden.
» Meer over gewichtige reden
gewichtige reden
voor ProRail was om inzage te weigeren.

Overwegingen rechter

De voorzieningenrechter erkende allereerst wél dat vertrouwelijkheid van een arbitrale procedure en de uitkomst belangrijk is. Maar vervolgens stelde de rechter vast dat de vertrouwelijkheid in beginsel alleen geldt tussen de partijen bij de arbitrage. Een derde is niet aan die vertrouwelijkheid gebonden. De rechter overwoog voorts dat Strukton een rechtmatig belang bij het inzageverzoek had. Tussen Strukton en ProRail lopen namelijk al geruime tijd discussies over interpretatie van bepaalde contractuele definities. Uit het arbitraal vonnis zou kunnen blijken hoe die definities moeten worden uitgelegd. Daarmee zouden ook geschillen kunnen worden opgelost en nodeloze procedures kunnen worden voorkomen.

Geen gewichtige reden

Voorts oordeelde de rechter dat ProRail geen gewichtige reden had om de inzage te weigeren. Behalve een beroep op de strikte vertrouwelijkheid kon ProRail niet goed uitleggen welke bezwaren bestonden tegen het delen van het vonnis. Ook overweegt de rechter dat ProRail als spoorwegbeheerder bij haar aanbestedingen moet streven naar gelijke behandeling van inschrijvers. Daarmee verhoudt zich volgens de rechter niet dat de ene partij wél en de andere partij niet over dezelfde informatie beschikt.

Onno Hennis

Onno Hennis

Bij AMS Advocaten richt Onno zich op het adviseren en procederen in commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen. Hij behandelt zowel zaken die zich binnen de vennootschap afspelen (zoals impasses binnen de algemene vergadering van aandeelhouders en bestuurdersaansprakelijkheidskwesties), als geschillen van de onderneming met externe partijen (zoals voormalige handels- en investeringspartners, leveranciers en klanten). Volg Onno op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence