4 min lezen

Schorsing van een bestuurder van een vennootschap door de voorzieningenrechter

NL

In het kort

  • De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft een kort geding behandeld waarin de schorsing van een bestuurder van een besloten vennootschap aan de orde was.
  • Normaal gesproken is de bevoegdheid tot schorsing van een bestuurder voorbehouden aan de Ondernemingskamer, maar in uitzonderlijke en spoedeisende gevallen kan de voorzieningenrechter ingrijpen.
  • De voorzieningenrechter wees de gevraagde voorzieningen af, omdat er geen sprake was van een uitzonderlijk en zeer spoedeisend geval. De weigering van de bestuurder om te investeren in bepaalde activiteiten werd niet gezien als ernstig tekortschieten in zijn taken.

Op 6 januari 2023 wees de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam vonnis in een kort geding waarin de schorsing van een bestuurder aan de orde was. Hoewel het uitgangspunt is dat schorsing van een bestuurder van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Een als BV opgerichte rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan op naam.
» Meer over besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
besloten vennootschap
door een rechter in beginsel is voorbehouden aan de ondernemingskamer Een afdeling van het Gerechtshof te Amsterdam dat bevoegd is kennis te nemen van diverse ondernemingsrechtelijke en sociaal- of financieel-economisch georiënteerde zaken.
» Meer over ondernemingskamer
Ondernemingskamer
van het Gerechtshof Amsterdam, kan in uitzonderlijke en zeer spoedeisende gevallen ingrijpen door de voorzieningenrechter op zijn plaats zijn. De rechtbank wees in deze procedure de gevraagde voorzieningen af, waardoor de bestuurder niet geschorst werd. Advocaat ondernemingsrecht Sjoerd Yntema bespreekt deze uitspraak.

Feiten

Bestuurders A en D waren schoolvrienden en dreven vanaf 2008 via hun holdingvennootschappen ATH B.V. en DEJ B.V. een gezamenlijke onderneming in E&A holding De hiërarchisch gezien hoogste vennootschap binnen een concern.
» Meer over holding
Holding
B.V., waarin zij festivals en feesten organiseerden. Zij waren allebei bestuurder en hielden ieder 50% van de aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
in E&A Adventures, in welke holding geen activiteiten plaatsvinden, maar waar slechts een 50% belang in Petit B.V. en in Nightlife Boys B.V. wordt gehouden. Deze vennootschappen exploiteren twee nachtclubs in Amsterdam.

E&A Holding heeft leningen verstrekt aan E&A Adventures, die zijn doorgeleend aan Petit en Nightlife, tot een bedrag van € 830.000,-. Tijdens de Covid-19 pandemie komen de clubs in financiële moeilijkheden. De bestuurders van Petit en Nightlife Boys hebben aan de aandeelhouders (waaronder E&A Adventures) gevraagd om € 50.000,- bij te storten.

ATH leent een bedrag aan E&A Adventures om door te lenen aan de clubs, maar DEJ doet dat niet en maakt gebruik van een in de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
opgenomen vetorecht ten aanzien van het verstrekken van krediet, waardoor het door ATH aan E&A Adventures geleende bedrag niet kan worden uitgeleend aan de clubs.

ATH stelt dat DEJ ernstig tekort schiet in de uitoefening van zijn wettelijke en statutaire taken als bestuurder van Adventures, er geen besluitvorming mogelijk is en ieder bestuursoverleg wordt geweigerd. Omdat DEJ bovendien een vetorecht heeft op grond van artikel 9.5.1 van de Statuten, is er een impasse Een situatie waarbij partijen in een conflictsituatie vast zitten omdat geen van hen wil of kan bewegen.
» Meer over impasse
impasse
ontstaan ten aanzien van de noodzakelijke besluitvorming over financiële steun aan de club en de financiering daarvan. ATH is voornemens een geschillenregelingsprocedure / uitstotingsprocedure ex artikel 2:336 a.v. BW te beginnen jegens DEJ en vordert nu dus (daarop vooruitlopend) alvast schorsing van de bestuurder.

Verhouding Ondernemingskamer en voorzieningenrechter

Het uitgangspunt is dat schorsing van een bestuurder van een besloten vennootschap door een rechter in beginsel is voorbehouden aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Dit volgt uit artikel 2:349a lid 2 en 3 BW en artikel 2:355 jo artikel 2:356 sub b BW. Dat geldt ook voor een schorsing bij wijze van onmiddellijke tijdelijke voorziening.

Alleen in uitzonderlijke en zeer spoedeisende gevallen is er ruimte voor ingrijpen door de voorzieningenrechter. Volgens vaste rechtspraak van de Ondernemingskamer past daarbij terughoudendheid. De ratio daarvan is dat de Ondernemingskamer hierin is gespecialiseerd en, indien nodig, op zeer korte termijn een onmiddellijke voorziening kan treffen.

Oordeel rechtbank

De voorzieningenrechter oordeelt dat hier van een uitzonderlijk en zeer spoedeisend geval geen sprake was en wijst de vorderingen van ATH af.

Volgens de rechter kan de weigering van DEJ om via Adventures in de clubs te investeren niet worden aangemerkt als een ernstig tekort schieten in de uitoefening van haar wettelijke en statutaire taken als bestuurder. Als bestuurder is DEJ niet verplicht te investeren in Adventures. DEJ is bereid om rechtstreeks te investeren in de clubs om hen te ondersteunen. Dat hij hiermee de financiële positie van Adventures verzwakt, heeft A onvoldoende onderbouwd.

Ook is onvoldoende aannemelijk geworden dat D elk bestuursoverleg weigert. Uit de overgelegde emailcorrespondentie tussen partijen in de periode eind oktober tot en met 7 december 2022 blijkt dat er wel contact is tussen hen, maar dat ze het niet eens kunnen worden over met name de investering in de clubs en ook niet over de waarde van de aandelen van Adventures in verband met de uitkoop van D. Van wanbeleid door DEJ als bestuurder, waarvoor een onmiddellijke schorsing geboden zou zijn, is volgens de rechtbank niet gebleken.

Advocaat ondernemingsrecht

Het team van AMS Advocaten in Amsterdam heeft een jarenlange ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van het ondernemingsrecht en procederen geregeld in kort geding en bij de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam.

Sjoerd Yntema

Sjoerd Yntema

Sjoerd is sinds september 2019 verbonden aan AMS Advocaten. Hij adviseert en procedeert voornamelijk op de rechtsgebieden ondernemingsrecht en algemeen verbintenissenrecht. Volg Sjoerd op LinkedIn.
Ravel Residence