Het UBO-register

Op 7 juli 2020 is bekend geworden dat het UBO-register op 27 september 2020 in de lucht zal zijn. Dit register wordt beheerd door de Kamer van Koophandel Een publieke instelling gericht op advisering en ondersteuning van ondernemers en beheerder van het Handelsregister.
» Meer over kamer van Koophandel
Kamer van Koophandel
en beoogt de zogenaamde UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) van juridische entiteiten in kaart te brengen. Deze blog bespreekt de inhoud van deze wet en de gevolgen van de inwerkingtreding voor bedrijven en particulieren.

Het wetsvoorstel

Na een lange aanloopfase met veel debat over de inhoud van de wet, zijn op 7 juli 2020 de implementatiewet en het inwerkingtredingsbesluit in het Staatsblad gepubliceerd. Hoewel de wet dus pas op 27 september 2020 in werking zal treden, zijn een deel van de verplichtingen al op 8 juli van kracht geworden. Zo bestaat er voor rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersonen
nu de verplichting om informatie over hun UBO’s te verzamelen en bij te houden en moeten stichtingen bepaalde uitkeringen bijhouden.

Het UBO-register

Het UBO-register bevat de gegevens van de uiteindelijke belanghebbenden achter rechtspersonen. Op deze manier wordt het inzichtelijk wie er uiteindelijk de feitelijke macht heeft bij in het handelsregister Een register waarin ondernemingen vermeld staan met hun gegevens.
» Meer over handelsregister
handelsregister
van de Kamer van Koophandel ingeschreven juridische entiteiten, zoals bv’s, nv’s, stichtingen en verenigingen. Het UBO-register vindt zijn oorsprong in de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) en heeft dan ook tot doel het tegengaan van financieel-economische criminaliteit. Alle EU-lidstaten moeten een dergelijk register instellen. Een deel van de in het register opgenomen gegevens zal openbaar worden.

Wie heeft er inzicht in het UBO-register

Voor wat betreft het openbare gedeelte van het register geldt dat iedereen straks voor € 2,50 inzicht kan krijgen in de volgende gegevens van de UBO:

  1. de naam;
  2. het geboorteland en geboortejaar;
  3. de nationaliteit;
  4. het land van verblijf; en
  5. de aard en de omvang van het economisch belang gehouden door de UBO.

Daarbij kunnen enkele bevoegde autoriteiten het UBO-register gebruiken om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen. Deze autoriteiten krijgen meer gegevens tot hun beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
.

Wat betekent dit voor u?

De Kamer van Koophandel stuurt u een verzoek om over te gaan tot registratie. Na 27 september 2020 krijgt uw juridische entiteit 18 maanden de tijd om aan dit verzoek te voldoen. Indien u op dat moment niet geregistreerd bent, zal de Kamer van Koophandel dit doorgeven aan het Bureau Economische Handhaving, dat maatregelen zal treffen.

Bij de oprichting van nieuwe entiteiten bestaat na 27 september 2020 de verplichting om een UBO in te schrijven in het register. Zonder het doorgeven van een UBO zal het vanaf dat moment niet langer mogelijk zijn de inschrijving te voltooien. Het niet of onjuist inschrijven van een UBO kan leiden tot bestuurs- of strafrechtelijke sancties.

Verplichtingen voor Stichtingen

Voor stichtingen is op 8 juli jl. artikel 2:290 BW in werking getreden. Dit artikel bepaalt dat een stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
» Meer over stichting
stichting
alle begunstigden die een uitkering van 25% of minder van de uitgekeerde bedragen in een bepaald boekjaar Het boekjaar van een rechtspersoon is het kalenderjaar, indien in de statuten geen ander boekjaar is aangewezen.
» Meer over boekjaar
boekjaar
krijgen, in een register moet opnemen. Dit is een belangrijke verplichting, omdat deze in verband staat met artikel 2:10 BW, dat bij niet-naleving ernstige gevolgen voor bestuurders in faillissement kan hebben.

Advocaat Ondernemingsrecht

Onze advocaten ondernemingsrecht adviseren u graag over de gevolgen van deze wet voor uw entiteit en de daaraan verbonden onderneming. Ook voor vragen over het identificeren, het registeren of het wijzigen van de UBO’s, alsmede over het doen van een verzoek aan de Kamer van Koophandel tot het afschermen van UBO informatie kunt u contact opnemen.

More in Ondernemingsrecht
krakers ontruiming kort geding
Rechter forceert aandelenoverdracht tegen de zin van de verkoper

Uit een recente uitspraak van het hof Amsterdam blijkt dat de Nederlandse rechter er niet voor terugdeinst om in een...

Close